Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin quản trị nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi Minhai VT
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 4656 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NỘI VỤ HÀ NỘI
KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

ỨNG DỤNG TIN HỌC VÀO CÔNG TÁC

QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I. TÓM LƯỢC VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN ĐẠI

PHẦN II. HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
PHẦN III. GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ
NGUỒN NHÂN LỰC

Tài liệu được biên soạn bởi các giảng viên đại học ngành Quản trị nhân sự và công ty Newwind

Newwind Tech JSC

-1-

Hệ thống thông tin Quản trị Nguồn nhân lực

Mục lục
CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC.......................................................6
I.1
Khái niệm và các lĩnh vực của quản trị nguồn nhân lực ........................................6
II.1.1
Hoạch định nguồn nhân lực ...........................................................................6
II.1.2
Phân tích và thiết kế công việc.......................................................................6
II.1.3
Tuyển mộ và lựa chọn....................................................................................7
II.1.4
Đánh giá thành tích ........................................................................................7
II.1.5
Đào tạo và phát triển......................................................................................7
II.1.6
Thù lao ...........................................................................................................7
I.2
NHỮNG XU HƯỚNG CHỦ YẾU CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC.....8
II.1.7
Tiếp cận chiến lược ........................................................................................8
II.1.8
Tính chất quốc tế hoá của quản trị nguồn nhân lực .......................................8
II.1.9
Duy trì hành vi và những chuẩn mực.............................................................8
II.1.10 Định chuẩn và đánh giá kết quả nguồn nhân lực ...........................................9
II HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC.......................................................................10
II.1
Khái niệm .............................................................................................................10
II.2
LẬP KẾ HOẠCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGUỒN NHÂN LỰC...................10
II.3
Hoạch định tiếp nối quản trị.................................................................................11
III
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC............................................................12
III.1 Khái niệm .............................................................................................................1...
Newwind Tech JSC - 1 -
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NỘI VỤ HÀ NỘI
KHOA QUN TR NHÂN LỰC
ỨNG DỤNG TIN HỌCO CÔNG TÁC
QUNNGUN NHÂN LỰC
LI NÓI ĐU
PHN I. TÓM LƯC VỀ CÔNG TÁC QUN TRỊ NGUỒN NN LỰC HIỆN ĐẠI
PHN II. HỆ THNG THÔNG TIN TRONGNG TÁC QUẢN TRỊ NN S
PHN III. GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DN S DỤNG HTHNG THÔNG TIN QUN TRỊ
NGUN NHÂN LC
Tài liu đưc biên soạn bởi các giảng vn đại học ngành Quản tr nhân s và công ty Newwind
Hệ thống thông tin quản trị nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin quản trị nguồn nhân lực - Người đăng: Minhai VT
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Hệ thống thông tin quản trị nguồn nhân lực 9 10 490