Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin và hoạt động marketing của công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội

Được đăng lên bởi vuvietdung-vvd
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp: Khoa Marketing
Lêi nãi ®Çu
Marketing ngµy nay ®· t thµnh mét cuéc dùa trªn quyÒn s¬ h÷u th«ng tin
nhiÒu h¬n quyÒn së h÷u nh÷ng tµi nguyªn kh¸c .C¸c ®èi thñ c¹nh tranh thÓ
b¾t chíc nhau trang thiÕt bÞ s¶n phÈm vµ c¸c qui tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nhng
kh«ng t sao chÐp th«ng tin ch©t m cña nhau.Dung lîng th«ng tin cña
c«ng ty cã thÓ t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh chiÕn lîc cho c«ng ty ®ã.
C¸c c«ng ty còng ph¶i ph¸t triÓn khai nh÷ng c¬ chÕ h÷u hiÖu ®Ó t×m kiÕm
th«ng tin míi .ViÖc thu thËp lu tr÷ truyÒn th«ng tin rÊt tèn thêi gian tiÒn b¹c.
C¸c nhµ nghiªn cøu t trêng ®· t×m ta nh÷ng thuËt phøc t¹p ®Ó thu thËp th«ng
tin míi còng nh qu¶n th«ng tin hiÖn cã. Díi ®©y chóng ta thÓ nãi ®Õn ba vÊn
®Ò.
C«ng ty cÇn nh÷ng lo¹i th«ng tin ®Ó cã t ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh Marketing
s¸ng suèt h¬n ?.
Cã nh÷ng ph¬ng ph¸p chñ d¹o nµo trong viÖc thu thËp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt
.
Lµm thÕ nµo ®Ó qu¶n th«ng tin cña c«ng ty mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó c¸c
nhµ lËp quyÕt ®Þnh cña c«ng ty cã thÓ dÔ dµng vµ nhanh chãng tiÕp cËn víi nh÷ng :
”th«ng tin vµng”?.
ChÝnh nh÷ng ®iÒu ®ã em chän ®Ò tµi nµy:” Lµm chuyªn ®ª thùc tËp cho
m×nh”
Em mong r»ng víi viÖc x©y dùng mét thèng th«ng tin nghiªn cøu
Marketing trong c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp phÇn nµo tèi u ®îc nh÷ng th«ng tin
thu thËp vµ sö dung cã hiÖu qu¶ h¬n cho nh÷ng nhµ qu¶n trÞ cña c«ng ty.
Em ch©n thµnh c¸m ¬n híng dÉn tËn t×nh cña thÇy NguyÔn ThÕ Trung vµ
c¸n c«ng ty trong viÖc thu thËp th«ng tin phÝa c«ng ty ®Ó em cã thÓ hoµn
thµnh ®ît thùc tËp tèt nghiÖp.
Chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: HÖ thèngth«ng tin vµ nghiªn cøu Marketing Mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu
trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp Hµ Néi.
Ch¬ng II: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thùc tr¹ng chøc thu thËp
th«ng tin- Nghiªn cøu kh¸ch hµng cña c«ng ty x©y dùng c«ng nghiÖp-HN.
Hệ thống thông tin và hoạt động marketing của công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin và hoạt động marketing của công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội - Người đăng: vuvietdung-vvd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Hệ thống thông tin và hoạt động marketing của công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội 9 10 543