Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống tiền lương và tiền công

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 6164 lần   |   Lượt tải: 22 lần
He thong tien lUang
•
vatien cong

,

Quan tri . .Nllin
. u6n ..

''''", eae Doanh

Vila va

QUiin trj Nguon Nhan IlfC trong
cae Doanh nghi;p Vila va Nho

H~ thong Tien Iltdng

va Tien cong
1)

1\\ -

;1 2--

TAl BAN LAN THUI

Chuong trlnh PMt trien ~ an Me Kong
illi trq

OPEN
LEARNING
AGENCY

Vi~n D~i

h<;lC Mi'1 OLA (Canada) bien

so~

Canada's L1fe!ong Leamlng Provider

Cu6n sach nay do Chu(JI1g tdnh PMt tri~n D\.1' an Me Kong
giii' bin quy~n © 2001
Khong duqc sao chep ho~c sUa d6i n€u khong duqc phep bang van ban cua
Chuong trlnh PMt trien Dl! an Me Kong.

uJUY
Cu6n sach nay duqc xay dl!llg tren co sa illi li~u giang dl.iY Iren lap do Vi~n Quan
tr! Kinh doanh - D~i hQC Kinh tlf Qu6c dan, Ha Nl)i pMt tri~n voj sJ! tai Irq cua
Chu(JI1g trinh PMt tri~n DI.f an Me Kong. Nh6m bien so~n tai li~u do Th~c SI VO
Van TUaD chju trach nhi~m chinh. Cu6n slich nay khong duqc sao chep ho~c sua
dbi khi chua duqc phep b:l.ng van ban cua Chuong trinh Phat trien ~ an Me Kong.

Chuang mnh PMt trien Dl! an Me Kong (MPDF) dugc tMnh l(lp nam 1997 nharn
ho tn;1 sl! hinh thimh va pMt trien cua cac doanh nghi';p tu nhan vita va nh6 iJ Vi~t
Narn, LilO va Oirnpuchia, MPDF hi> trq ky thu(lt eho cae doanh nghi~p tTOng qua
trinh ehuiin bj cae dl! an dau tu vm qui rno tir 250.000 den 10 tri';u dola My.
MPDF ding tai trq vi~e dao t<olO cae nha qulm ly doanh nghi~p vira va nho, cae
ngan hang eilp tin d~mg eho cae doanh nghi~p vira va nhO, cling nhu cac t6 chlic
eung cilp dich V\I hO trq cho doanh nghi';p. MPDF duqe dieu hanh 00i Cong ty Tai
chinh Qu6c te (IFC) va duqe tai trq biri Ngan hang PMt trifn Chau A (ADB),
Oxtraylia, Canada, Phan Lan, Cong ty Tai ehinh Qu6c te (IFC), Nh(lt Ban, Na Uy,
Thl,ly Dien, ThI,lY 51 va Vuang quoe Anh. Neu can biet them thOng tin, xin lien M
vili bat ky van phong nao cua MPDF t<oli Ha NQi, Thanh pho HO Chi Minh,Phn6m
penh, hoi)c Vieng Chan theo dia chi sau:

sa

Ha N(Ji, Vi~t Nam (Trl.l
chfnh)
63 Ph6Ly Thai TiS, Tling 7
Di';n thO<oli: (84-4) 824 7892
Fax:
(84-4) 824 7898
Thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi~t Nam
Somerset Chancellor Court
Phong 3B, Uu 3
21-23 Nguyen Thj Minh Khai, Qu~n I
Di~n tho<oli: (84-8) 823 5266
(84-8) 823 5271
Fax:
Phnom Penh, Campuchia
175 Norodom Boulevard
Sangkat Boeung Keng Kang 1
Di';n tho<oli: (855-23) 21 9365
Fax:
(855-23) 21 9361
Vieng Chan, Lao
Nehru Road, Pathou Xay
POBox 9690
Di~n tho<oli: (856-21) 45 0017
Fax:
(856-21) 45 0020
VIJ Doanh nghi~p Vila va NhO, Ngfm hang The gi6i
2121 Pennylvania Avenue, NW
Washington, DC 20433, USA...