Ktl-icon-tai-lieu

Hiện đại hóa nền hành chính

Được đăng lên bởi Minh Thao
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH TRONG NỀN KINH TẾ TRI THỨC
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh
Phó Giám đốc Học viện Hành chính
Tri thức có vai trò hết sức quan trọng góp phần tạo nên mọi thành tựu và tiến bộ
trong lịch sử phát triển của văn minh nhân loại. Với sự bùng nổ thông tin, tri thức
và khoa học công nghệ cao từ khoảng cuối thế kỷ 20 sang đầu thế kỷ 21, nền kinh
tế thế giới chuyển dần từ nền sản xuất chủ yếu dựa vào tài nguyên và lao động
sang một mô hình mới – nền kinh tế tri thức. Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế
trong đó tri thức và thông tin là lực lượng sản xuất trực tiếp, tài sản quan trọng nhất
của mọi tổ chức là trí tuệ của con người. Trong nền kinh tế tri thức thông tin được
số hoá, được nén và truyền đi với tốc độ ánh sáng. Nhờ đó thông tin có thể được
lưu trữ và truy xuất ngay lập tức ở mọi nơi trên trái đất. Nền kinh tế tri thức gắn
liền với các thể chế điện tử, như: chính phủ điện tử (CPĐT), thương mại điện tử
(TMĐT), phòng họp điện tử, văn phòng điện tử, siêu thị điện tử,… Một nền kinh tế
và xã hội mới mà thông tin và tri thức được xem là nguồn lực chủ yếu đang là một
hiện hữu. Nền kinh tế tri thức là bước phát triển tất yếu của lịch sử nhân
loại. KTTT sẽ là nền kinh tế của thế kỷ XXI, một nền kinh tế phát triển dựa trên tài
nguyên trí tuệ là chủ yếu với những đặc điểm nổi bật về lực lượng sản xuất: Đó là
nguồn nhân lực với vốn trí tuệ ngày càng cao; công nghệ thông tin được ứng dụng
rộng rãi; sản xuất linh hoạt - công nghệ cao; tính sáng tạo được thể hiện phổ biến;
tốc độ tăng trưởng cao và tương đối ổn định…Đối với nuớc ta, nền kinh tế đang
trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH để cơ bản trở thành nước công nghiệp vào
năm 2020. Tuy nhiên, một số ngành, vùng, lĩnh vực của nền kinh tế cũng đã manh
nha những yếu tố của nền KTTT như ngành viễn thông, công nghệ thông tin, công
nghệ phần mềm, công nghệ gien, công nghệ vật liệu mới. Một số khu công nghệ
cao đã hình thành ở Hoà Lạc - Hà Tây, công viên phần mềm Quang Trung ở TP
Hồ Chí Minh... Có thể nói: "chúng ta không có sự lựa chọn nào khác là phải tiếp
cận nhanh chóng với tri thức và công nghệ mới nhất của thời đại để hiện đại hoá
nền kinh tế, tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng từng bước hình thành
nền KTTT, có năng lực cạnh tranh với gía trị ngày càng gia tăng cao".Thực hiện
chủ trương, đường lối đổi mới đất nước do Đảng đề xuất và lãnh đạo, Nhà nước ta
đã tiến hành công cuộc cải cách hành chính trong hơn hai thập kỷ qua (1991 2010), điều đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển...
HIN ĐI HÓA HÀNH CHÍNH TRONG NN KINH T TRI THC
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh
Phó Giám đốc Học viện Hành chính
Tri thức vai trò hết sức quan trọng góp phần tạo nên mọi thành tựu và tiến bộ
trong lịch s phát triển của văn minh nhân loại. Với sự bùng nổ thông tin, tri thức
khoa học công nghệ cao từ khoảng cuối thế kỷ 20 sang đầu thế kỷ 21, nền kinh
tế thế giới chuyển dần từ nền sản xuất chủ yếu dựa vào tài nguyên lao động
sang một nh mới nền kinh tế tri thức. Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế
trong đó tri thức và thông tin là lực lượng sản xuất trực tiếp, tài sản quan trọng nhất
của mọi tổ chức trí tuệ của con người. Trong nền kinh tế tri thức thông tin được
số hoá, được nén truyền đi với tốc độ ánh sáng. Nhờ đó thông tin thể được
lưu trữ truy xuất ngay lập tức mọi nơi trên trái đất. Nền kinh tế tri thức gắn
liền với các thể chế điện tử, như: chính phủ điện tử (CPĐT), thương mại điện tử
(TMĐT), phòng họp điện tử, văn phòng điện tử, siêu thị điện tử,… Một nền kinh tế
hội mới thông tin và tri thức được xem nguồn lực chủ yếu đang một
hiện hữu. Nền kinh tế tri thức bước phát triển tất yếu của lịch sử nhân
loại. KTTT sẽ là nền kinh tế của thế kỷ XXI, một nền kinh tế phát triển dựa trên tài
nguyên trí tuệchủ yếu với những đặc điểm nổi bật về lực lượng sản xuất: Đó
nguồn nhân lực với vốn trí tuệ ngày càng cao; công nghệ thông tin được ứng dụng
rộng rãi; sản xuất linh hoạt - công nghệ cao; tính sáng tạo được thể hiện phổ biến;
tốc độ tăng trưởng cao tương đối ổn định…Đối với nuớc ta, nền kinh tế đang
trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH để bản trở thành nước công nghiệp vào
năm 2020. Tuy nhiên, một số ngành, vùng, lĩnh vực của nền kinh tế cũng đã manh
nha những yếu tố của nền KTTT như ngành viễn thông, công nghệ thông tin, công
nghệ phần mềm, công nghệ gien, công nghệ vật liệu mới. Một số khu công nghệ
cao đã hình thành Hoà Lạc - Tây, công viên phần mềm Quang Trung TP
Hồ Chí Minh... Có thểi: "chúng ta không sự lựa chọn nào khác phải tiếp
cận nhanh chóng với tri thức công nghệ mới nhất của thời đại để hiện đại hoá
nền kinh tế, tạo ra sự chuyển dịch cấu kinh tế theo hớng từng bước hình thành
nền KTTT, năng lực cạnh tranh với gía trị ngày càng gia tăng cao".Thực hiện
chủ trương, đường lối đổi mới đất nước do Đảng đề xuất lãnh đạo, Nhàớc ta
đã tiến hành công cuộc cải cách hành chính trong hơn hai thập kỷ qua (1991 -
2010), điều đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới phát triển kinh tế -
hội của đất nước. Theo đánh giá trong Chương trình tổng thể cải cách hành
1
Hiện đại hóa nền hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiện đại hóa nền hành chính - Người đăng: Minh Thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hiện đại hóa nền hành chính 9 10 892