Ktl-icon-tai-lieu

Hiện đại hóa với phát triển kinh tế tri thức

Được đăng lên bởi Hà An Phạm
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC
                               Gs Đặng Hữu

I. KHÁI NIỆM VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIÊN ĐẠI HÓA VÀ KINH TẾ TRI
THỨC.  
1. Khái niệm về “công nghiệp hóa”, “hiện đại hóa”
Công nghiệp hóa
Công nghiệp hóa (industrialization) là quá trình biến đổi xã hội và kinh tế từ một
xã hội nông nghiệp (hay tiền công nghiệp), trong đó tích lũy tư bản trên đầu người
rất thấp, lên xã hội công nghiệp. Đó là một bộ phận của quá trình hiện đại hóa rộng
lớn hơn. Quá trình biến đổi xã hội và kinh tế đó gắn liền với quá trình đổi mới công
nghệ, nhất là các cuộc cách mạng kỹ thuật 1.
Quá trình đó liên quan với quá trình biến đổi hành chính, chính trị, ý thức tư
tưởng và mọi mặt của đời sống xã hội loài người.
Làn sóng công nghiệp hóa thứ nhất bắt đầu từ Anh Quốc vào cuối thế kỷ XVIII,
tiếp theo là Pháp vào đầu thế kỷ XIX. Làn sóng công nghiệp hóa thứ hai bắt đầu ở
Đức và Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ XIX, tiếp theo là Nhật bản vào thập niên 70 thế kỷ
XIX, Nga và nhiều nước Châu Âu khác vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
Sau thế chiến thứ hai, nhiều nước thuộc thế giới thứ ba thực hiện chiến lược công
nghiệp hóa của riêng mình, một số dựa theo mô hình công nghiệp hóa của Mỹ, một
số dựa theo mô hình công nghiệp hóa của Nga. Một số nước đã công nghiệp hóa rút
ngắn thành công và trở thành những nước công nghiệp mới.
Làn sóng công nghiệp hóa thứ nhất bắt đầu từ cuộc cách mạng công nghiệp (cách
mạng kỹ thuật) lần thứ nhất với công nghệ chủ đạo là cơ khí hóa, làn sóng thứ hai
từ cách mạng công nghiệp lần thứ hai với công nghệ chủ đạo là điện khí hóa, hóa
học hóa, (cách mạng trong năng lượng, vật liệu). Giữa thế kỷ XX cuộc cách mạng
khoa học và công nghệ hiện đại phát triển dẫn tới sự bùng nổ công nghệ, nhất là
công nghệ cao, và bắt đầu làn sóng công nghiệp hóa lần thứ ba. Thực ra ý nghĩa và
tác động xã hội của nó to lớn, sâu sắc hơn nhiều so với hai cuộc cách mạng công
nghiệp trước đây, đây là bước chuyển của lực lượng sản xuất từ dựa chủ yếu vào
nguồn lực vật chất sang dựa chủ yếu vào nguồn lực trí tuệ con người, xã hội công
nghiệp đang chuyển sang xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức, loài người bước sang
nền văn minh mới.
1

Theo Từ điển bách khoa Wikipedia 2006 ( )
1

1

Trong hai thế kỷ qua công nghiệp hóa gắn liền với sự phát triển chủ nghĩa tư bản
đã làm cho kinh tế thế giới phát triển mạnh mẽ, khoa học và công nghệ bùng nổ, lực
lượng sản xuất loài người bước lên thang bậc mới, của cải tạo ra tăng lên hàng...
CÔNG NGHI P HÓA, HI N Đ I HÓA
G N V I PHÁT TRI N KINH T TRI TH C
Gs Đặng Hữu
I. KHÁI NIỆM VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIÊN ĐẠI HÓA KINH TẾ TRI
THỨC.
1. Khái niệm về “công nghiệp hóa”, “hiện đại hóa”
Công nghiệp hóa
Công nghiệp hóa (industrialization) là quá trình biến đổi xã hội và kinh tế từ một
hội ng nghiệp (hay tiền công nghiệp), trong đó ch lũy bản trên đầu người
rất thấp, lên xã hội công nghiệp. Đó là một bphận của quá trình hiện đại hóa rộng
lớn hơn. Quá trình biến đổi xã hội và kinh tế đó gắn liền với quá trình đổi mới công
nghệ, nhất là các cuộc cách mạng kỹ thuật
1
.
Quá trình đó liên quan với quá trình biến đổi hành chính, chính trị, ý thức
tưởng và mọi mặt của đời sống xã hội loài người.
Làn sóng ng nghiệp hóa th nhất bắt đầu từ Anh Quốc vào cuối thế kỷ XVIII,
tiếp theo Pháp vào đầu thế kỷ XIX. Làn sóng công nghiệp hóa thứ hai bắt đầu
Đức Hoa K vào giữa thế kỷ XIX, tiếp theo Nhật bản vào thập niên 70 thế kỷ
XIX, Nga và nhiều nước Châu Âu khác vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
Sau thế chiến thứ hai, nhiều nước thuộc thế giới thba thực hiện chiến lược công
nghiệp hóa của riêng mình, một số dựa theo hình công nghiệp hóa của Mỹ, một
số dựa theohình công nghiệp hóa của Nga. Một số nước đã ng nghiệp hóa rút
ngắn thành công và trở thành những nước công nghiệp mới.
Làn sóng ng nghiệp hóa thứ nhất bắt đầu từ cuộc ch mạng công nghiệp (cách
mạng kỹ thuật) ln thứ nhất với công nghệ chđạo khí hóa, làn sóng thứ hai
từ cách mạng công nghiệp lần thứ hai với công nghệ chủ đạo điện khí hóa, hóa
học hóa, (cách mạng trong năng lượng, vật liệu). Giữa thế kỷ XX cuộc cách mạng
khoa học công nghệ hiện đi phát triển dẫn tới sự bùng nổ công nghệ, nhất
công nghệ cao, bắt đầu làn sóng công nghiệp hóa lần thứ ba. Thực ra ý nghĩa
tác động hội của to lớn, sâu sắc hơn nhiều so với hai cuộc cách mạng công
nghiệp trước đây, đây là bước chuyển của lực lượng sản xuất từ dựa chủ yếu vào
nguồn lực vật chất sang dựa chủ yếu vào nguồn lực trí tuệ con người, hội công
nghiệp đang chuyển sang xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức, loài ngưi bước sang
nền văn minh mới.
1
Theo Từ điển bách khoa Wikipedia 2006 (http://wikipedia.com )
1
1
Hiện đại hóa với phát triển kinh tế tri thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiện đại hóa với phát triển kinh tế tri thức - Người đăng: Hà An Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Hiện đại hóa với phát triển kinh tế tri thức 9 10 885