Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu lực hợp đồng

Được đăng lên bởi trinhktk13
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hiệu lực của hợp đồng
Chạy đâu cho thoát

Nguyên tắc hiệu lực áp dụng bắt
buộc của HĐ
Khi HĐ đã được GK, các bên có
nghĩa vụ phải tôn trọng các nội
dung quy định trong HĐ (HĐ là
luật của các bên GK)
 Nguyên tắc hiệu lực tương đối của
HĐ
Hợp đồng chỉ có hiệu lực ràng buộc
với các bên GK, không ràng buộc
với người thứ ba


Các vấn đề xem xét






Chủ thể GKHĐ
Mục đích và nội dung của HĐ:
không vi phạm điều cấm của
pháp luật
luật,, không trái đạo đức
xã hội
Tự nguyện giao kết
Các quy định liên quan
Điều 122 BLDS 2005
Điều 3.1; 3.2 PICC 2004

Những trường hợp HĐ vô hiệu do vi
phạm sự tự nguyện




HĐ vô hiệu do nhầm lẫn
HĐ vô hiệu do lừa dối
HĐ vô hiệu do đe dọa

Vô hiệu do nhầm lẫn






Nhầm lẫn về sự việc
Nhầm lẫn Pháp luật
Điều 3.4; 3.5 PICC
Điều 131 BLDS 2005

Điều 131, K1 BLDS 2005


Khi một bên có lỗi vô ý làm cho bên kia nhầm lẫn về
nội dung của giao dịch dân sự mà xác lập giao dịch
thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu bên kia thay đổi
nội dung của giao dịch đó, nếu bên kia không chấp
nhận thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Toà án
tuyên bố giao dịch vô hiệu

Điều kiện để nhầm lẫn được coi là
chính đáng để có thể vô hiệu HĐ
Nhầm lẫn phải nghiêm trọng
Căn cứ vào các điều kiện chủ quan và khách quan:
Một người bình thường đặt trong tình huống tương tự với bên
bị nhầm lẫn đã làm nếu họ biết về tình trạng thực tế vào thời
điểm GKHĐ, nếu người này đã không GKHĐ hoặc sẽ chỉ
GKHĐ với những điều khoản hoàn toàn khác.
 Các điều kiện liên quan đến bên đối tác
- Cũng bị nhầm lẫn
- Vô ý gây ra nhầm lẫn: Do vô tình hoặc bất cẩn làm cho bên kia
ngầm hiểu không đúng (lỗi vô ý)
- Biết hoặc không thể không biết về sự nhầm lẫn nhưng vẫn để đối
tác nhầm lẫn


Những trường hợp không được xem là
nhầm lẫn
Không chấp nhận được





Nhầm lẫn do sự cẩu thả của chính
bên nhầm lẫn gây ra
Nhầm lẫn xảy ra đối với các sự
việc mà khả năng nhầm lẫn đã
được dự tính trước hoặc rủi ro do
bên nhầm lẫn phải tự gánh chịu

HĐ vô hiệu do lừa dối
Tin anh đi cưng





Điều 132 BLDS 2005
Điều 3.8 PICC 2004
Lừa dối trong giao dịch
dân sự là hành vi cố ý của
một bên hoặc của người
thứ ba nhằm làm cho bên
kia hiểu sai lệch về chủ
thể, tính chất của đối
tượng hoặc nội dung của
giao dịch dân sự nên đã
xác lập giao dịch đó.

Bức tranh của Bùi Xuân Phái
A mua của B - một nhà sưu tập tranh, một bức
tranh phố cổ Hà Nội có chữ “Phái” ở góc bên
phải bức tranh với giá 3.000 USD vì nghĩ rằng đó
là bức tranh do họa sỹ Bùi Xuân Phái vẽ…nhưng
sau đó phát hiện ra rằng bức tranh đó...
NguyênNguyên tắctắc hiệuhiệu lựclực ápáp dụngdụng bắtbắt
buộcbuộc củacủa
KhiKhi HĐ đãđã đượcđược GK, GK, cáccác bênbên
nghĩanghĩa vụvụ phảiphải tôntôn trọngtrọng cáccác nộinội
dung dung quyquy địnhđịnh trongtrong HĐ (HĐ HĐ (HĐ
luậtluật củacủa cáccác bênbên GK)GK)
NguyênNguyên tắctắc hiệuhiệu lựclực tươngtương đốiđối củacủa
HĐ
HợpHợp đồngđồng chchỉ hiệuhiệu lựclực ràngràng buộcbuộc
vớivới cáccác bênbên GK, GK, khôngkhông ràngràng buộcbuộc
vớivới ngườingười thứthứ baba
Chạy đâu cho thoát
Hiệu lực của hợp đồngHiệu lực của hợp đồng
Hiệu lực hợp đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệu lực hợp đồng - Người đăng: trinhktk13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hiệu lực hợp đồng 9 10 820