Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu quả đầu tư và thu hút vốn ODA Nhật Bản vào phát triển cảng biển Việt Nam

Được đăng lên bởi Trung Anh Nguyen
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1600 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề án môn học: Kinh tế quốc tế

GVHD: Trần Văn Nghiệp

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 4
1. Chương 1: Tổng quan về ODA. .................................................................................. 6
1.1

Khái niệm ................................................................................................................ 6

1.2

Đặc điểm của vốn đầu tư ODA ............................................................................... 7

1.2.1

Ưu điểm: ........................................................................................................... 7

1.2.2

Bất lợi khi nhận ODA .................................................................................... 10

1.3

Vai trò của ODA đối với nền kinh tế Việt Nam ................................................... 12

1.3.1

ODA là nguồn bổ sung vốn quan trọng cho đầu tư phát triển. ...................... 12

1.3.2 ODA giúp cho việc tiếp thu những thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại và
phát triển nguồn nhân lực. ........................................................................................... 13
1.3.3

ODA giúp cho việc điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế. ....................................... 13

1.3.4 ODA góp phần làm tăng khả năng thu hút ODA và tạo điều kiện để mở rộng
đầu tư phát triển. .......................................................................................................... 14
1.4

Các hình thức của vốn đầu tư ODA ...................................................................... 14

1.4.1

Theo phương thức hoàn trả: ODA có 3 loại................................................... 14

1.4.2

Theo nguồn cung cấp: ODA có 2 loại............................................................ 15

1.4.3

Theo mục tiêu sử dụng: ODA có 4 loại. ........................................................ 16

1.5

Quy trình thực hiện dự án ODA............................................................................ 16

1.5.1

Quy hoạch ODA ............................................................................................. 16

1.5.2

Vận động ODA .............................................................................................. 16

1.5.3

Chuẩn bị nội dung, các chương trình, dự án ODA ........................................ 17

1.5.4

Thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án ODA .......................................... 17

1.5.5

Đàm p...
Đề án môn hc: Kinh tế quc tế GVHD: Trần Văn Nghiệp
SVTH: Nguyn Trung Anh Lp 37K01.1 1
MC LC
LI M ĐẦU ..................................................................................................................... 4
1. Chương 1: Tổng quan v ODA. .................................................................................. 6
1.1 Khái nim ................................................................................................................ 6
1.2 Đặc đim ca vốn đầu tư ODA ............................................................................... 7
1.2.1 Ưu điểm: ........................................................................................................... 7
1.2.2 Bt li khi nhn ODA .................................................................................... 10
1.3 Vai trò của ODA đi vi nn kinh tế Vit Nam ................................................... 12
1.3.1 ODA là ngun b sung vn quan trọng cho đầu tư phát triển. ...................... 12
1.3.2 ODA giúp cho vic tiếp thu nhng thành tu khoa hc, công ngh hiện đại và
phát trin ngun nhân lc. ........................................................................................... 13
1.3.3 ODA giúp cho việc điều chỉnh cơ cấu nn kinh tế. ....................................... 13
1.3.4 ODA góp phần làm tăng khả năng thu hút ODA và tạo điều kiện để m rng
đầu tư phát triển. .......................................................................................................... 14
1.4 Các hình thc ca vốn đầu tư ODA ...................................................................... 14
1.4.1 Theo phương thc hoàn tr: ODA có 3 loi. .................................................. 14
1.4.2 Theo ngun cung cp: ODA có 2 loi. ........................................................... 15
1.4.3 Theo mc tiêu s dng: ODA có 4 loi. ........................................................ 16
1.5 Quy trình thc hin d án ODA............................................................................ 16
1.5.1 Quy hoch ODA ............................................................................................. 16
1.5.2 Vận động ODA .............................................................................................. 16
1.5.3 Chun b nội dung, các chương trình, d án ODA ........................................ 17
1.5.4 Thẩm định, phê duyệt chương trình, d án ODA .......................................... 17
1.5.5 Đàm phán, kí kết ............................................................................................ 17
1.5.6 Qun lí thc hin ............................................................................................ 18
1.5.7 Đánh giá ......................................................................................................... 19
1.6 Các nhân t ảnh hưởng đến hiu qu thu hút và s dng ngun vn ODA. ........ 19
Hiệu quả đầu tư và thu hút vốn ODA Nhật Bản vào phát triển cảng biển Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệu quả đầu tư và thu hút vốn ODA Nhật Bản vào phát triển cảng biển Việt Nam - Người đăng: Trung Anh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Hiệu quả đầu tư và thu hút vốn ODA Nhật Bản vào phát triển cảng biển Việt Nam 9 10 836