Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu quả dự án đầu tư

Được đăng lên bởi Phung Kieutrang
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1704 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHỤ LỤC 1:

BẢNG TỔNG HỢP
CHUNG CƯ RẠCH BÙNG BINH, PHƯỜNG 9, QUẬN 3
TT

Hạng mục

Khối lượng
(m2)

A
1
2
3
B
I/
1
2
3
4
5

Chi tiêu quy hoạch
Diện tích xây dựng hạ tầng
23,217
Diện tích sàn xây dựng
224,000
Diện tích sàn kinh doanh
168,000
Chỉ tiêu kinh tế
Tổng vốn đầu tư
Chi phí đền bù GPMB
23,217
Tiền sử dụng đất phải nộp
Chi phí xây dựng hạ tầng
23,217
Chi phí xây dựng chung cư
224,000
Chi phí QLDA, tư vấn và chi phí khác (15% * CPXD)

6

Lãi vay dự án

Dự phòng phí: 10% * (1+ …+ 5)
Suất đầu tư trên DT sàn xây dựng
Suất đầu tư trên DT sàn kinh doanh
II/ Doanh thu
II.1 Phương án 1 (20% NXH + 80% TM)
1 Diện tích sàn bán cho các hộ tái định cư
2 Diện tích sàn kinh doanh thương mại
Thuế GTGT (có hoàn thuế)
Lợi nhuận trước thuế
Tỷ suất lợi nhuận/Tổng mức đầu tư
II.2 Phương án 2 (50% NXH + 50% TM)
1 Diện tích sàn bán cho các hộ tái định cư
2 Diện tích sàn kinh doanh thương mại
Thuế GTGT (có hoàn thuế)
Lợi nhuận trước thuế
Tỷ suất lợi nhuận/Tổng mức đầu tư

Đơn giá sau thuế
(đồng)

Thành tiền sau thuế
(đồng)

Ghi chú

Tính 75% DT sàn XD

96,093,380
803,000
7,428,571

4,879,643,712,515
2,231,000,000,000
150,000,000,000
18,643,251,000
1,664,000,000,000
252,396,487,650
120,000,000,000

7

443,603,973,865
21,784,124
29,045,498

33,600
134,400

14,000,000
35,000,000

84,000
84,000

14,000,000
35,000,000

5,174,400,000,000
470,400,000,000
4,704,000,000,000
294,487,296,486
268,990,999
0.01%
4,116,000,000,000
1,176,000,000,000
2,940,000,000,000
198,269,114,668
-961,912,827,183
-19.71%

Phụ lục 4
TT 04/2010/TT-BXD
Vay 800tỷ trong 1năm, lãi
vay 15%/năm
Tạm tính 10%
đ/m2
đ/m2
382,150,000,000

PHỤ LỤC 1:

BẢNG TỔNG HỢP
CHUNG CƯ RẠCH BÙNG BINH, PHƯỜNG 9, QUẬN 3
TT

Hạng mục

Khối lượng
(m2)

A
1
2
3
B
I/
1
2
3
4
5

Chi tiêu quy hoạch
Diện tích xây dựng hạ tầng
23,217
Diện tích sàn xây dựng
252,000
Diện tích sàn kinh doanh
189,000
Chỉ tiêu kinh tế
Tổng vốn đầu tư
Chi phí đền bù GPMB
23,217
Tiền sử dụng đất phải nộp
Chi phí xây dựng hạ tầng
23,217
Chi phí xây dựng chung cư
252,000
Chi phí QLDA, tư vấn và chi phí khác (15% * CPXD)

6

Lãi vay dự án

Dự phòng phí: 10% * (1+ …+ 5)
Suất đầu tư trên DT sàn xây dựng
Suất đầu tư trên DT sàn kinh doanh
II/ Doanh thu
II.1 Phương án 1 (20% NXH + 80% TM)
1 Diện tích sàn bán cho các hộ tái định cư
2 Diện tích sàn kinh doanh thương mại
Thuế GTGT (có hoàn thuế)
Lợi nhuận trước thuế
Tỷ suất lợi nhuận/Tổng mức đầu tư
II.2 Phương án 2 (50% NXH + 50% TM)
1 Diện tích sàn bán cho các hộ tái định cư
2 Diện tích sàn kinh doanh thương mại
Thuế GT...
PHỤ LỤC 1:
BẢNG TỔNG HỢP
CHUNG CƯ RẠCH BÙNG BINH, PHƯỜNG 9, QUẬN 3
TT Hạng mục Ghi chú
A Chi tiêu quy hoạch
1 Diện tích xây dựng hạ tầng 23,217
2 Diện tích sàn xây dựng 224,000
3 Diện tích sàn kinh doanh 168,000 Tính 75% DT sàn XD
B Chỉ tiêu kinh tế
I/ Tổng vốn đầu tư 4,879,643,712,515
1 Chi phí đền bù GPMB 23,217 96,093,380 2,231,000,000,000
2 Tiền sử dụng đất phải nộp 150,000,000,000
3 Chi phí xây dựng hạ tầng 23,217 803,000 18,643,251,000 Phụ lục 4
4 Chi phí xây dựng chung cư 224,000 7,428,571 1,664,000,000,000
5 Chi phí QLDA, tư vấn và chi phí khác (15% * CPXD) 252,396,487,650 TT 04/2010/TT-BXD
6 Lãi vay dự án 120,000,000,000
7 Dự phòng phí: 10% * (1+ …+ 5) 443,603,973,865 Tạm tính 10%
Suất đầu tư trên DT sàn xây dựng 21,784,124 đ/m2
Suất đầu tư trên DT sàn kinh doanh 29,045,498 đ/m2
II/ Doanh thu
II.1 Phương án 1 (20% NXH + 80% TM) 5,174,400,000,000 382,150,000,000
1 Diện tích sàn bán cho các hộ tái định cư 33,600 14,000,000 470,400,000,000
2 Diện tích sàn kinh doanh thương mại 134,400 35,000,000 4,704,000,000,000
Thuế GTGT (có hoàn thuế) 294,487,296,486
Lợi nhuận trước thuế 268,990,999
Tỷ suất lợi nhuận/Tổng mức đầu tư 0.01%
II.2 Phương án 2 (50% NXH + 50% TM) 4,116,000,000,000
1 Diện tích sàn bán cho các hộ tái định cư 84,000 14,000,000 1,176,000,000,000
2 Diện tích sàn kinh doanh thương mại 84,000 35,000,000 2,940,000,000,000
Thuế GTGT (có hoàn thuế) 198,269,114,668
Lợi nhuận trước thuế -961,912,827,183
Tỷ suất lợi nhuận/Tổng mức đầu tư -19.71%
Khối lượng
(m2)
Đơn giá sau thuế
(đồng)
Thành tiền sau thuế
(đồng)
Vay 800tỷ trong 1năm, lãi
vay 15%/năm
Hiệu quả dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệu quả dự án đầu tư - Người đăng: Phung Kieutrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hiệu quả dự án đầu tư 9 10 149