Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu quả kinh doanh trng các doanh nghiệp

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LêI NãI §ÇU
Kinh tÕ thÞ trêng lµ viÖc tæ chøc nÒn kinh tÕ x· héi dùa trªn c¬ së mét nÒn s¶n
xuÊt hµng ho¸. ThÞ trêng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi, nhng ®ång thêi
còng chøa ®ùng nh÷ng nguy c¬ ®e do¹ cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng
tríc qui luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp
lu«n ph¶i vËn ®éng, t×m tßi mét híng ®i cho phï hîp. ViÖc ®øng v÷ng nµy chØ cã
thÓ kh¼ng ®Þnh b»ng c¸ch ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶.
HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng
hîp. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ qu¸ tr×nh so s¸nh gi÷a chi phÝ bá ra vµ
kÕt qu¶ thu vÒ víi môc ®Ých ®· ®îc ®Æt ra vµ dùa trªn c¬ së gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬
b¶n cña nÒn kinh tÕ nµy: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? vµ s¶n xuÊt cho ai?
Do ®ã viÖc nghiªn cøu vµ xem xÐt vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi
hái tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh kinh doanh hiÖn nay. ViÖc
n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ang lµ mét bµi to¸n khã ®ßi hái mçi doanh nghiÖp
®Òu ph¶i quan t©m ®Õn, ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù
tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ®é nh¹y
bÐn, linh ho¹t cao trong qóa tr×nh kinh doanh cña m×nh. V× vËy, qua qu¸ tr×nh häc
tËp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc cïng víi sù nhËn thøc ®îc tÇm quan träng
cña vÊn ®Ò nµy cho nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "HiÖu qu¶ kinh doanh trong
c¸c doanh nghiÖp" lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh.

néi dung
I. Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh
nghiÖp
1. C¸c quan ®iÓm vµ b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh
nghiÖp
1.1. C¸c quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶
Ngµy nay, khi ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò hiÖu qu¶ th× ngêi ta vÉn cha cã ®îc mét kh¸i
niÖm thèng nhÊt. Bëi v× ë mçi mét lÜnh vùc kh¸c nhau, xem xÐt trªn c¸c gãc ®é
kh¸c nhau th× ngêi ta cã nh÷ng c¸ch nh×n nhËn kh¸c nhau vÒ vÊn ®Ò hiÖu qu¶. Nh
vËy, ë mçi lÜnh vùc kh¸c nhau th× ngêi ta cã nh÷ng kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ hiÖu
qu¶, vµ th«ng thêng khi nãi ®Õn hiÖu qu¶ cña mét lÜnh vùc nµo ®ã th× ngêi ta g¾n
ngay tªn cña lÜnh vùc ®ã liÒn ngay sau hiÖu qu¶. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ vÊn ®Ò hiÖu qu¶
th× chóng ta xem xÐt c¸c vÊn ®Ò hiÖu qu¶ ë trªn c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ x·
héi. T¬ng øng víi c¸c lÜnh vùc nµy lµ 3 ph¹m trï hiÖu qu¶: hiÖu qu¶ kinh tÕ, hiÖu
qu¶ chÝnh trÞ vµ hiÖu qu¶ x· héi.
* HiÖu qu¶ kinh tÕ
HiÖu qu¶ kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc
tiªu kinh tÕ cña mét thêi kú nµo ®ã. NÕu ®øng trªn ph¹m v...
LêI NãI §ÇU
Kinh tÕ thÞ trêng lµ viÖc chøc nÒn kinhhéi dùa trªn c¬ mét nÒn s¶n
xuÊt hµng ho¸. ThÞ trêng lu«n ra c¸c héi kinh doanh míi, nhng ®ång thêi
còng chøa ®ùng nh÷ng nguy ®e do¹ cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó thÓ ®øng v÷ng
tríc qui luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña chÕ ttrêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp
lu«n ph¶i vËn ®éng, t×m tßi mét híng ®i cho p hîp. ViÖc ®øng v÷ng nµy chØ
thÓ kh¼ng ®Þnh b»ng c¸ch ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶.
HiÖu qu¶ kinh doanh mét ph¹m trï kinh tÕ, mét chØ tiªu chÊt lîng tæng
hîp. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh qu¸ tr×nh so s¸nh gi÷a chi pra
kÕt qu¶ thu vÒ víi môc ®Ých ®· ®îc ®Æt ra vµ dùa trªn c¬ së gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬
b¶n cña nÒn kinh nµy: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? s¶n xuÊt cho ai?
Do ®ã viÖc nghiªn cøu xem xÐt vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh mét ®ßi
hái tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh kinh doanh hiÖn nay. ViÖc
n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ang mét bµi to¸n khã ®ßi hái mçi doanh nghiÖp
®Òu ph¶i quan t©m ®Õn, ®©y mét vÊn ®Ò ý nghÜa quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù
tån t¹i ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®é nh¹y
bÐn, linh ho¹t cao trong qóa tr×nh kinh doanh cña m×nh. vËy, qua qu¸ tr×nh häc
tËp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc cïng víi nhËn thøc ®îc tÇm quan träng
cña vÊn ®Ò nµy cho nªn em ®· nh d¹n chän ®Ò tµi "HiÖu qu¶ kinh doanh trong
c¸c doanh nghiÖp" lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh.
Hiệu quả kinh doanh trng các doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệu quả kinh doanh trng các doanh nghiệp - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Hiệu quả kinh doanh trng các doanh nghiệp 9 10 35