Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu quả kinh tế của đầu tư công

Được đăng lên bởi lananhanhanh1234-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 840 lần   |   Lượt tải: 3 lần
3, Hiệu quả kinh tế của đầu tư công
Điêu
̀ dễ thấy đầu tiên là đầu tư công trong những năm qua đã làm thay đổi đáng kể kết cấu hạ
tầng kỹ thuật, nhờ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, đánh giá hiệu quả
của đầu tư công đòi hỏi không chỉ đo đếm số lượng những kết quả đạt được mà còn phải xem
xét mối tương quan về lượng giữa số vốn đã bỏ ra và kết quả đạt được.
Tính chung trong 20 năm qua, vốn là nhân tố chủ đạo của sự tăng trưởng, đóng góp tới 46%
mức độ tăng trưởng, nhân tố lao động khá ổn định, chỉ chiếm tỷ lệ 20%, nhân tố tiến bộ công
nghệ và quản lý chiếm 34%, nhưng đã ngày càng đi xuống, mặc dù khi phân tích sâu thì việc
ứng dụng tiến bộ công nghệ, như công nghệ thông tin, viễn thông, năng lượng, xây dựng, sinh
học đã được nâng lên. Trong 10 năm gần đây, tác động của nhân tố tăng trưởng theo chiều
sâu chỉ còn 20%, gần giống như nhân tố lao động 21%, trong khi nhân tố vốn đã tăng lên 59%.
Bảng so sánh tốc độ tăng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2011 so với
cùng kỳ năm 2010

(nguồn: Báo cáo ước tính hàng tháng của Tổng cục Thống kê)

Bang
̉ tông
̉ chi cân đôí NSNN

(nguôn:
̀ dự toan
́ chi NSNN, chi NSTW, chi NSĐP theo cơ câu
́ chi năm 2012 cua
̉ Bộ Taì Chinh)
́
Nếu xét hiệu quả đầu tư từ tổng vốn đầu tư, để tăng một đồng GDP cần bỏ ra 5,2 đồng vốn,
có thể thấy hiệu quả đầu tư của Việt Nam trong giai đoạn 2000-2007 thấp hơn nhiều so với
giai đoạn trước đây (chỉ vào khoảng 2-3 trong thời gian 1970-1984). Khi ở trình độ phát triển
thấp tương đương với Việt Nam hiện nay vào những năm 1950-1975, hệ số ICOR của
Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ dao động trong khoảng 1-2.
Cũng đúng theo định hướng tái cơ cấu kinh tế của chính phủ, tỷ trọng đầu tư công trong tổng
đầu tư đã giảm từ mức rất cao 41-47% trong nửa cuối thấp niên 2000 xuống còn 38-39% trong
năm 2011-12, và như vậy nằm trong khoảng 35-40% đã đề ra trong Đề án tổng thể tái cơ cấu
kinh tế. Tuy nhiên, tỷ trọng nguồn vốn giảm mạnh nhất là vốn đầu tư từ lợi nhuận giữ lại của
doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Trong khi đó, vốn tín dụng nhà nước vẫn tăng mạnh. Bảng 2

cho thấy vốn tín dụng nhà nước đã chiếm tới một phần ba vốn tài trợ cho đầu tư công, trong
khi tỷ lệ này chỉ là một phần năm vào năm 2005. Tính theo giá trị tuyệt đối, vốn tín dụng nhà
nước đã tăng từ mức 30-40 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn 2005-2009 lên 114-115 nghìn tỷ
đồng năm 2010-2011 và ước tính trong năm 2012 là 169 nghìn tỷ đồng. Nguyên nhân là trong
những năm kinh tế khó khăn gần đây, ở phía cung ...
3, Hi u qu kinh t c a đ u t công ế ư
Điêu ̀ d th y đ u tiên là đ u t ng trong nh ng năm qua đã làm thay đ i đáng k k t c u h ư ế
t ng k thu t, nh đó thúc đ y tăng tr ng kinh t c a c n c. Tuy nhiên, đánh giá hi u qu ưở ế ướ
c a đ u t công đòi h i không ch đo đ m s l ng nh ng k t qu đ t đ c mà còn ph i xem ư ế ượ ế ượ
xét m i t ng quan v l ng gi a s v n đã b ra và k t qu đ t đ c. ươ ượ ế ượ
Tính chung trong 20 năm qua, v n là nhân t ch đ o c a s tăng tr ng, đóng góp t i 46% ưở
m c đ tăng tr ng, nhân t lao đ ng khá n đ nh, ch chi m t l 20%, nhân t ti n b công ư ế ế
ngh và qu n lý chi m 34%, nh ng đã ngày càng đi xu ng, m c dù khi phân tích sâu thì vi c ế ư
ng d ng ti n b công ngh , nh công ngh thông tin, vi n thông, năng l ng, xây d ng, sinh ế ư ượ
h c đã đ c nâng lên. Trong 10 năm g n đây, tác đ ng c a nhân t tăng tr ng theo chi u ượ ư
sâu ch còn 20%, g n gi ng nh nhân t lao đ ng 21%, trong khi nhân t v n đã tăng lên 59%. ư
B ng so sánh t c đ tăng v n đ u t t ngân sách nhà n c 5 tháng đ u năm 2011 so v i ư ướ
cùng kỳ năm 2010
(ngu n: Báo cáo c tính hàng tháng c a T ng c c Th ng kê) ư
Bang tông chi cân đôi NSNŃ̉ ̉
(nguôn: d toan chi NSNN, chi NSTW, chi NSĐP theo c câu chi năm 2012 cua Bô Tai Chinh)̀ ́ ́ ̀ ́ự ơ ̉ ̣
N u xét hi u qu đ u t t t ng v n đ u t , đ tăng m t đ ng GDP c n b ra 5,2 đ ng v n, ế ư ư
có th th y hi u qu đ u t c a Vi t Nam trong giai đo n 2000-2007 th p h n nhi u so v i ư ơ
giai đo n tr c đây (ch vào kho ng 2-3 trong th i gian 1970-1984). Khi trình đ phát tri n ướ
th p t ng đ ng v i Vi t Nam hi n nay vào nh ng năm 1950-1975, h s ICOR c a ươ ươ
Singapore, Nh t B n và Hàn Qu c ch dao đ ng trong kho ng 1-2.
Cũng đúng theo đ nh h ng tái c c u kinh t c a chính ph , t tr ng đ u t công trong t ng ướ ơ ế ư
đ u t đã gi m t m c r t cao 41-47% trong n a cu i th p niên 2000 xu ng còn 38-39% trong ư
năm 2011-12, và nh v y n m trong kho ng 35-40% đã đ ra trong Đ án t ng th tái c c u ư ơ
kinh t . Tuy nhiên, t tr ng ngu n v n gi m m nh nh t là v n đ u t t l i nhu n gi l i c a ế ư
doanh nghi p nhà n c (DNNN). Trong khi đó, v n tín d ng nhà n c v n tăng m nh. B ng 2 ướ ướ
Hiệu quả kinh tế của đầu tư công - Trang 2
Hiệu quả kinh tế của đầu tư công - Người đăng: lananhanhanh1234-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hiệu quả kinh tế của đầu tư công 9 10 174