Ktl-icon-tai-lieu

HIÊU QUẢ PARETO VÀ CẢI THIỆN PARETO (PARETO OPTIMALITY AND PARETO IMPROVEMENT)

Được đăng lên bởi Người Tự Do
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2393 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Nguyễn Văn Song. 2006. Tạp chí Kinh & tế Phát triển;
Đặc san- Đại học Kinh tế Quốc dân; từ trang 311-317

HIÊU QUẢ PARETO VÀ CẢI THIỆN PARETO
(PARETO OPTIMALITY AND PARETO IMPROVEMENT)
TS. Nguyễn Văn Song
Summary
Pareto improvement is discussed in the context of the situation that any movement from
the pareto efficient point will entail some losses to some party and gains to another. So, in
this situation, pareto improvement means basically that gainers should compensate losers
so that both will still be better off.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong nền kinh tế hỗn hợp, thị trường cạnh tranh có vai trò quan trọng và quyết định
trong việc phân bổ, sử dụng các nguồn lực con người và nguồn lực tự nhiên hiệu quả.
Nếu không có các thất bại của kinh tế thị trường (market failures) và các thất bại do chính
chính sách của Chính phủ gây ra (goverment failures) như: độc quyền, hàng hoá công
cộng, ngoại ứng, thông tin không hoàn hảo, thất nghiệp, lạm phát, mất trắng của nền kinh
tế do chính sách thuế, chính sách giá trần và giá sàn... hãy để cho thị trường làm công
việc và chức năng của nó đó là hiệu quả; và khi đó Chính phủ làm chức năng phân phối
lại thặng dư của nền kinh tế, khắc phục hậu quả của sự phân phối không công bằng trong
nền kinh tế thị trường gây ra.
Hiệu quả Pareto đạt được khi chính sách, chương trình làm tăng phúc lợi của bất kỳ thành
viên nào trong xã hội thì buộc phải giảm phúc lợi của người khác. Cải thiện Pareto là khi
tăng phúc lợi của một thành viên nào đó trong xã hội không phải giảm phúc lợi của thành
viên khác. Khi một chính sách, một chương trình tác động vào nền kinh tế có thể là tác
động vào khu vực sản xuất, có thể là tác động vào khu vực tiêu dùng và có thể là tác động
vào cả sản xuất và tiêu dùng làm cho phúc lợi xã hội của một thành viên nào đó tăng lên
mà không làm giảm phúc lợi c.ủa người khác thì chính sách, chương trình đó đã làm cải
thiện pareto
Mục đích của bài viết này là nhằm làm rõ thêm cơ sở lý luận, cơ sở phương pháp luận
và điều kiện đạt được hiệu quả pareto và sự cải thiện pareto trong nền kinh tế.
II. ĐIỀU KIỆN ĐẠT HIỆU QUẢ PARETO VÀ CẢI THIỆN PARETO
2.1 Hiệu quả trong sản xuất
Trong sản xuất, hai yếu tố đầu vào quan trọng và tổng hợp nhất đó là lao động và vốn.
Hai yếu tố này trong ngắn hạn có thể được xem như là một giới hạn về nguồn lực trong
quá trình sản xuất của một doanh nghiệp, của một địa phương, cũng như của một quốc
gia. Sử dụng hiệu quả hai nguồn lực cơ bản này trong khâu sản xuất đòi hỏi thỏa mãn các
điều kiện về kinh tế ...
Nguyễn Văn Song. 2006. Tạp chí Kinh & tế Phát triển;
Đặc san- Đại học Kinh tế Quốc dân; từ trang 311-317
1
HIÊU QUẢ PARETO VÀ CẢI THIỆN PARETO
(PARETO OPTIMALITY AND PARETO IMPROVEMENT)
TS. Nguyễn Văn Song
Summary
Pareto improvement is discussed in the context of the situation that any movement from
the pareto efficient point will entail some losses to some party and gains to another. So, in
this situation, pareto improvement means basically that gainers should compensate losers
so that both will still be better off.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong nền kinh tế hỗn hợp, thị trường cạnh tranh vai trò quan trọng quyết định
trong việc phân bổ, sử dụng các nguồn lực con người và nguồn lực tự nhiên hiệu quả.
Nếu không có các thất bại của kinh tế thị trường (market failures) và các thất bại do chính
chính sách của Chính phủ gây ra (goverment failures) như: độc quyền, hàng hoá công
cộng, ngoại ứng, thông tin không hoàn hảo, thất nghiệp, lạm phát, mất trắng của nền kinh
tế do chính sách thuế, chính sách gtrần và gsàn... hãy đcho thị trường làm công
việc chức năng của đó hiệu quả; khi đó Chính phủ làm chức năng phân phối
lại thặng của nền kinh tế, khắc phục hậu quả của sự phân phối không công bằng trong
nền kinh tế thị trường gây ra.
Hiệu quả Pareto đạt được khi chính sách, chương trình làm tăng phúc lợi của bất kỳ thành
viên nào trong xã hội thì buộc phải giảm phúc lợi của người khác. Cải thiện Pareto khi
tăng phúc lợi của một thành viên nào đó trong xã hội không phải giảm phúc lợi của thành
viên khác. Khi một chính ch, một chương trình tác động vào nền kinh tế thể tác
động vào khu vực sản xuất, có thể là tác động vào khu vực tiêu dùng và có thể là tác động
vào csản xuất tiêu dùng m cho phúc lợi hội của một thành viên nào đó tăng lên
không làm giảm phúc lợi c.ủa người khác thì chính sách, chương trình đó đã làm cải
thiện pareto
Mục đích của bài viết này nhằm làm thêm sở luận, cơ sở phương pháp luận
và điều kiện đạt được hiệu quả pareto và sự cải thiện pareto trong nền kinh tế.
II. ĐIỀU KIỆN ĐẠT HIỆU QUẢ PARETO VÀ CẢI THIỆN PARETO
2.1 Hiệu quả trong sản xuất
Trong sản xuất, hai yếu tố đầu vào quan trọng tổng hợp nhất đó lao động vốn.
Hai yếu tố này trong ngắn hạn thể được xem như một giới hạn về nguồn lực trong
quá trình sản xuất của một doanh nghiệp, của một địa phương, cũng như của một quốc
gia. Sử dụng hiệu quả hai nguồn lực cơ bản này trong khâu sản xuất đòi hỏi thỏa mãn các
điều kiện về kinh tế nhất định. Để làm được vấn đề này chúng ta giả sử trong nền kinh
tế sản xuất hai (2) loại hàng hoá X Y; nếu chúng ta cố định hàng hoá X lượng sản
xuất X
0
và tìm cách tối đa sản sản lượng hàng hoá Y,trong các điều kiện ràng buộc về
hai nguồn lực cơ bản là lao động và vốn, ta có:
Hàm mục đích: Max Y = F(L
y
,K
y
)
Ràng buộc:
X
0
= G(L
x
,K
x
)
L
ràng buộc
= L
x
+ L
y
K
ràng buộc
= K
x
+ K
y
HIÊU QUẢ PARETO VÀ CẢI THIỆN PARETO (PARETO OPTIMALITY AND PARETO IMPROVEMENT) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HIÊU QUẢ PARETO VÀ CẢI THIỆN PARETO (PARETO OPTIMALITY AND PARETO IMPROVEMENT) - Người đăng: Người Tự Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
HIÊU QUẢ PARETO VÀ CẢI THIỆN PARETO (PARETO OPTIMALITY AND PARETO IMPROVEMENT) 9 10 796