Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu quả quản lý đầu tư công HCM

Được đăng lên bởi hoc_nha
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 4425 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HOÀNG ANH

HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:
VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH - 2008

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HOÀNG ANH

HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:
VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 60.31.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS LÊ NGỌC UYỂN

TP. HỒ CHÍ MINH – 2008

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bản luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng
tôi. Các dữ liệu, kết quả nêu trong luận văn là hoàn toàn trung thực và có
nguồn gốc rõ ràng.

TÁC GIẢ

Nguyễn Hoàng Anh

MỤC LỤC
Phần mở đầu............................................................................................ 1
Lý do chọn đề tài: .............................................................................. 1
Mục đích của đề tài:........................................................................... 2
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: .................................................... 2
Câu hỏi nghiên cứu:........................................................................... 2
Phương pháp nghiên cứu:.................................................................. 2
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn ..................................................... 4
1.1 Cơ sở lý luận................................................................................ 4
1.1.1 Khái niệm đầu tư công:....................................................... 4
1.1.2 Khái niệm hiệu quả quản lý đầu tư công ............................ 4
1.1.3 Vai trò của nhà nước đối với phát triển kinh tế - xã hội.... 5
1.1.4 Vai trò của đầu tư công đối với phát triển kinh tế - xã hội: 8
1.1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư công:....................... 9
1.1.6 Quy trình thẩm định dự án đầu tư:....................................10
1.1.7 Phương pháp phân tích lợi ích – chi phí: ..........................12
1.1.8 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả đầu tư ..............................13
1.2 Cơ sở thực tiễn...........................................................................16
Chương 2: Thực trạng hiệu quả quản lý đầu tư công của thành phố Hồ
Chí Minh..........................................................................................................19
2.1 Giới thiệu tổng quan chung về thành phố Hồ Chí Minh:..........19
2.2 Khái quát về tình hình đầu tư công trên địa bà...
B GIÁO DC ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP. H CHÍ MINH
NGUYN HNG ANH
HIU QU QUN ĐẦU TƯ CÔNG
TI THÀNH PH H CHÍ MINH:
VN ĐỀ VÀ GII PP
LUN VĂN THC SĨ KINH T
TP. H CHÍ MINH - 2008
Hiệu quả quản lý đầu tư công HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệu quả quản lý đầu tư công HCM - Người đăng: hoc_nha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Hiệu quả quản lý đầu tư công HCM 9 10 177