Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu quả quản lý vàng

Được đăng lên bởi trung-dung-bui
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngân hàng nhà nước Việt Nam - The State Bank of Vietnam

01/04/13 09:21

Ngân hàng nhà n!"c Vi#t Nam - The State Bank of Vietnam
TS. Nguy!n Th" Thanh H#$ng[*]

Hai năm tr! l"i đây, ch# y$u do nh%ng b&t 'n c#a tài chính ti(n t) th$ gi*i, giá vàng th$ gi*i có s+ bi$n đ,ng
tăng/gi-m v*i biên đ, l*n. T"i Vi)t Nam, có thêm nguyên nhân là tâm lý c#a ng./i dân b0 tác đ,ng quá m1c;
môi tr./ng kinh t$ vĩ mô ch.a th2t 'n đ0nh, t3 l) l"m phát còn cao. Giá vàng trong n.*c bi$n đ,ng v*i biên
đ, khá l*n, và có nh%ng bi$n đ,ng th&t th./ng gây tâm lý b&t 'n cho ng./i dân, -nh h.!ng đ$n s+ 'n đ0nh
c#a n(n kinh t$, làm nhi(u ng./i dân thi)t h"i khi ch"y theo giá vàng… Trong năm 2010, đã có m,t s4 gi-i
pháp qu-n lý đ.a ra, th2m chí gi-i pháp quy$t li)t nh. đóng c5a sàn giao d0ch vàng, ban hành Thông t.
22/TT-NHNN v( qu-n lý huy đ,ng và cho vay b6ng vàng đ4i v*i t' ch1c tín d7ng, theo h.*ng thu h8p đ4i
t.9ng và ho"t đ,ng kinh doanh; nâng cao m1c thu$ su&t t: 0% lên 10% đ4i v*i xu&t kh;u vàng có hàm
l.9ng cao. Tuy nhiên, hi)u l+c và hi)u qu- qu-n lý nhà n.*c v( ho"t đ,ng kinh doanh vàng v<n ch.a th2t cao
khi mà th0 tr./ng vàng còn n6m ngoài s+ ki=m soát, đi(u ti$t c#a Nhà n.*c ho>c có kh- năng t"o ra nh%ng
“c?n sóng” bi$n đ,ng giá b&t th./ng. Do v2y, có nhi(u gi-i pháp qu-n lý ti$p t7c đ.9c đ( xu&t… Bài vi$t sau
đây, tác gi- xin đ.9c trao đ'i xung quanh v&n đ( này.

Vai trò c$a vàng
Trong l"ch s% phát tri&n c'a ti(n t), h$n b*t k! lo+i hàng hóa nào, do tính ch*t v,t lý b(n v-ng, vàng là m.t
lo+i ti(n t) đ#/c ch*p nh,n r.ng rãi trong xã h.i loài ng#0i qua quá trình l"ch s% lâu dài, t1 vài nghìn năm
tr#2c công nguyên đ3n năm 1971 khi M4 b5 ch3 đ. chuy&n đ6i USD ra vàng.
Khi ch3 đ. kim b7n v" s8p đ6, các n#2c l9n l#/t th:c hi)n ch3 đ. ti(n gi*y b*t kh7 hoán (ti(n gi*y không đ#/c
phép đ6i ra vàng, b+c). Th:c ch*t c'a ch3 đ. ti(n gi*y b*t kh7 hoán là ch3 đ. ti(n t) l*y hàng hóa làm b7n v",
trong đó giá tr" m.t đ$n v" ti(n t) quy chu;n đ#/c xác đ"nh b<ng t6ng giá tr" c'a kh=i l#/ng hàng hóa c'a
qu=c gia/s= l#/ng đ$n v" ti(n gi*y phát hành. Trên c! s" đó, giá tr# c$a đ%ng ti&n c$a m't qu(c gia đ)*c xác đ#nh
thông qua s+c mua hàng hóa c$a đ!n v# ti&n t,, không ph- thu'c vào kh(i l)*ng vàng do nhà n).c đang s" h/u.
V2i ch3 đ. ti(n gi*y b*t kh7 hoán, trong đ0i s=ng xã h.i hàng ngày, vàng không còn có ch>c năng th#2c đo
giá tr", ph#$ng ti)n thanh toán, ti(n t) th3 gi2i. M?c dù v,y, vai trò ti(n t) c'a vàng không hoàn toàn m*t đi,
đ?c bi)t là ch>c năng c*t tr- giá tr" và ti(n t) qu=c t3.
...
01/04/13 09:21Ngân hàng nhà nước Vit Nam - The State Bank of Vietnam
Page 1 of 11http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PWc3RfU0P…+hoat+dong+phai+sinh+vang+sbv&cd=3&hl=en&ct=clnk&client=safari
Ngân hàng nhà n!"c Vi#t Nam - The State Bank of Vietnam
TS. Nguy!n Th" Thanh H#$ng[*]
Hai năm tr! l"i đây, ch# y$u do nh%ng b&t 'n c#a tài chính ti(n t) th$ gi*i, giá vàng th$ gi*i có s+ bi$n đ,ng
tăng/gi-m v*i biên đ, l*n. T"i Vi)t Nam, có thêm nguyên nhân là tâm lý c#a ng./i dân b0c đ,ng quá m1c;
môi tr./ng kinh t$ vĩ ch.a th2t 'n đ0nh, t3 l) l"m phát còn cao. Giá vàng trong n.*c bi$n đ,ng v*i biên
đ, khá l*n, nh%ng bi$n đ,ng th&t th./ng gây tâm lý b&t 'n cho ng./i dân, -nh h.!ng đ$n s+ 'n đ0nh
c#a n(n kinh t$, làm nhi(u ng./i dân thi)t h"i khi ch"y theo giá vàng… Trong năm 2010, đã m,t s4 gi-i
pháp qu-n lý đ.a ra, th2m chí gi-i pháp quy$t li)t nh. đóng c5a sàn giao d0ch vàng, ban hành Thông t.
22/TT-NHNN v( qu-n lý huy đ,ng cho vay b6ng vàng đ4i v*i t' ch1c tín d7ng, theo h.*ng thu h8p đ4i
t.9ng ho"t đ,ng kinh doanh; nâng cao m1c thu$ su&t t: 0% lên 10% đ4i v*i xu&t kh;u vàng hàm
l.9ng cao. Tuy nhiên, hi)u l+c và hi)u qu- qu-n lý nhà n.*c v( ho"t đ,ng kinh doanh vàng v<n ch.a th2t cao
khi th0 tr./ng vàng còn n6m ngoài s+ ki=m soát, đi(u ti$t c#a Nhà n.*c ho>c kh- năng t"o ra nh%ng
“c?n sóng” bi$n đ,ng giá b&t th./ng. Do v2y, có nhi(u gi-i pháp qu-n lý ti$p t7c đ.9c đ( xu&t… Bài vi$t sau
đây, tác gi- xin đ.9c trao đ'i xung quanh v&n đ( này.
Vai trò c$a vàng
Trong l"ch s% phát tri&n c'a ti(n t), h$n b*t k! lo+i hàng hóa nào, do tính ch*t v,t lý b(n v-ng, vàng m.t
lo+i ti(n t) đ#/c ch*p nh,n r.ng rãi trong h.i loài ng#0i qua quá trình l"ch s% lâu dài, t1 vài nghìn năm
tr#2c công nguyên đ3n năm 1971 khi M4 b5 ch3 đ. chuy&n đ6i USD ra vàng.
Khi ch3 đ. kim b7n v" s8p đ6, các n#2c l9n l#/t th:c hi)n ch3 đ. ti(n gi*y b*t kh7 hoán (ti(n gi*y không đ#/c
phép đ6i ra vàng, b+c). Th:c ch*t c'a ch3 đ. ti(n gi*y b*t kh7 hoán là ch3 đ. ti(n t) l*y hàng hóa làm b7n v",
trong đó giá tr" m.t đ$n v" ti(n t) quy chu;n đ#/c xác đ"nh b<ng t6ng giá tr" c'a kh=i l#/ng hàng hóa c'a
qu=c gia/s= l#/ng đ$n v" ti(n gi*y phát hành. Trên c! s" đó, giá tr# c$a đ%ng ti&n c$a m't qu(c gia đ)*c xác đ#nh
thông qua s+c mua hàng hóa c$a đ!n v# ti&n t,, không ph- thu'c vào kh(i l)*ng vàng do nhà n).c đang s" h/u.
V2i ch3 đ. ti(n gi*y b*t kh7 hoán, trong đ0i s=ng h.i hàng ngày, vàng không còn ch>c năng th#2c đo
giá tr", ph#$ng ti)n thanh toán, ti(n t) th3 gi2i. M?c v,y, vai trò ti(n t) c'a vàng không hoàn toàn m*t đi,
đ?c bi)t là ch>c năng c*t tr- giá tr" và ti(n t) qu=c t3.
Ngày nay t+i nhi(u qu=c gia, trong đó có Vi)t Nam, ng#0i dân có nhu c9u s@ h-u, nAm gi- vàng do t,p quán,
thói quen s% d8ng vàng làm ph#$ng ti)n c*t tr- giá tr" nhu c9u s% d8ng vàng làm đB trang s>c. Riêng nhu
c0u s1 d-ng vàng làm ph)!ng ti,n c2t gi/ tài s3n c$a ng)4i dân ph- thu'c ch$ y5u vào nh/ng l*i ích h6 thu đ)*c so
v.i các ph)!ng ti,n c2t tr/ tài s3n ho7c đ0u t) khác, do đó, ph9n nào ph8 thu.c vào s: 6n đ"nh c'a môi
tr#0ng kinh t3 vĩ mô. Bên c+nh đó, s7n xu*t kinh doanh đB trang s>c m4 ngh) b<ng vàng m.t ngh(
truy(n th=ng, t1 lâu đ0i vCn đ#/c duy trì, phát tri&n trong đ0i s=ng h.i hi)n đ+i. T+i Vi)t Nam,
hàng nghìn doanh nghi)p ho+t đ.ng kinh doanh vàng trong c7 n#2c, riêng thành ph= HB Chí Minh h$n
1.000 doanh nghi)p.
Vi#c qu%n lý ho&t đ'ng kinh doanh vàng c$a các Ngân hàng Trung !(ng
Hiệu quả quản lý vàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệu quả quản lý vàng - Người đăng: trung-dung-bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hiệu quả quản lý vàng 9 10 306