Ktl-icon-tai-lieu

hiệu quả sử dụng vốn tại Bắc Giang

Được đăng lên bởi doyen0512-gmail-com
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 2349 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lêi nãi ®Çu
B¾c Giang mét tØnh miÒn nói, ®Þa h×nh phøc t¹p , gåm nhiÒu huyÖn
vïng cao. Khi bíc vµo thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, B¾c Giang gÆp kh«ng Ýt
khã kh¨n c ®Þa h×nh, khÝ hËu vµ ®iÓm xuÊt kinh c yÕu thuÇn n«ng.
Trong nh÷ng n¨m qua, víi quyÕt t©m cao B¾c Giang ®· tõng bíc chuyÓn t nÒn
kinh thuÇn n«ng cÊp tóc sang nÒn kinh s¶n xuÊt hµng ho¸ thùc
hiÖn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng CNH-H§H.
Nh×n l¹i 10 n¨m ®æi míi, kinh B¾c Giang liªn tôc pt triÓn, GDP
t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, tû ®ãi nghÌo gi¶m ®¸ng kÓ, së tÇng ph¸t
triÓn.
Mét trong nh÷ng yÕu tè gãp phÇn lµm nªn sù thµnh c«ng cña B¾c Giang
®ã chÝnh lµ ho¹t ®éng ®Çu t. lùc cña tØnh trong viÖc gia t¨ng ®Çu t ®·
®em l¹i cho kinh B¾c Giang nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Tuy nhiªn, bªn
c¹nh ®ã ho¹t ®éng ®Çu t cña tØnh trong nh÷ng n¨m qua cßn tån t¹i nhiÒu khã
kh¨n bÊt cËp cÇn ph¶i ®îc kh¾c phôc nh: ®Çu t toµn héi cßn thÊp, hiÖu qu¶
chÊt lîng ®Çu t mét ngµnh cßn cha cao, søc c¹nh tranh cßn yÕu, cÊu
®Çu t chuyÓn dÞch chËm cha ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh cña tõng ngµnh, tõng
vïng, n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu h¹ tÇng cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu ph¸t triÓn
kinh x· héi cña tØnh. ChÝnhvËy, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t, ®Çy m¹nh
®Çu t trªn ®Þa bµn tØnh trong nh÷ng n¨m tíi vÊn ®Ò næi cém cÇn ®îc quan
t©m hµng ®Çu. V× do nµy, chuyªn ®Ò "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao
hiÖu qu¶ sö ng vèn ®Çu t trªn ®Þa bµn tØnh B¾c Giang®îc hoµn thµnh
víi mong muèn ®ãng gãp mét phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn.
Ho¹t ®éng ®Çu t gi¸c ®é vÜ bao gåm nhiÒu vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu
nh c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ho¹t ®éng ®Çu t, thÈm ®Þnh dù ¸n, qu¶n lý dù ¸n ®Çu
t. Nhng trong khu«n khæ cã h¹n cña mét chuyªn ®Ò thùc tËp, còng nh h¹n chÕ
1
hiệu quả sử dụng vốn tại Bắc Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hiệu quả sử dụng vốn tại Bắc Giang - Người đăng: doyen0512-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
hiệu quả sử dụng vốn tại Bắc Giang 9 10 35