Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu quả và công bằng trong phân phối

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 8826 lần   |   Lượt tải: 15 lần
HIỆU QUẢ VÀ CÔNG
BẰNG TRONG PHÂN PHỐI
CHƯƠNG 2
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH

07/02/12

1

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
 Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc.
 Hiệu quả Pareto.
 Các định lý về hiệu quả trong kinh tế học phúc lợi .
 Mối quan hệ giữa hiệu quả và công bằng .

07/02/12

2

KINH TẾ HỌC THỰC CHỨNG VÀ
KINH TẾ HỌC CHUẨN TẮC
 Công cụ lý thuyết : giúp để hiểu các vấn đề kinh

tế học và tài chính công. Sử dụng toán học và đồ
thị để miêu tả .
 Empirical tools : cho phép chúng ta kiểm định lý
thuyết bằng việc phân tích dữ liệu .

07/02/12

3

KINH TẾ HỌC THỰC CHỨNG VÀ
KINH TẾ HỌC CHUẨN TẮC
 Kinh tế thực chứng ( Positive Economics) :

Dùng toán học phân tích ( Kinh tế lượng).
 Phân tích mối quan hệ nguyên nhân và kết quả giữa
các biến số.
 Phân tích khách quan.
 Phân tích sự ảnh hưởng và thay đổi hành vi.


07/02/12

4

KINH TẾ HỌC THỰC CHỨNG VÀ
KINH TẾ HỌC CHUẨN TẮC
 Kinh tế chuẩn tắc ( Normative Economics) :

Dựa vào giá trị của xã hội để phân tích.
 Phân tích có tính chủ quan .
 Gây nhiều tranh luận.


07/02/12

5

KINH TẾ HỌC THỰC CHỨNG VÀ
KINH TẾ HỌC CHUẨN TẮC
 Hai công cụ này hỗ trợ cho nhau trong phân tích

tài chính công


Đôi khi nếu dùng phương pháp thực chứng có thể
đưa ra khuyến nghị không nên thực hiện chính sách
công, khuyến nghị đó không phù hợp với giá trị xã
hội .

07/02/12

6

HIỆU QỦA PARETO
 Khái niệm

Khi không có cách nào tổ chức lại trong quá trình
sản xuất hay tiêu dùng để có thể tăng thêm độ thỏa
dụng của người này mà không làm giảm độ thỏa
dụng của người khác .
 Mỗi cá nhân có mức thỏa riêng.
 Xã hội là tổng thể cá nhân


07/02/12

7

Möùc
thoûa
duïng
cuûa
A

HIỆU QỦA PARETO

Caùc phaân
boå ñaït
phaân boå
hieäu quaû
Pareto

Moïi ñieåm naèm treân
ñöôøng cong naøy ñeàu
ñaït phaân boå hieäu quaû
Pareto

Möùc thoûa duïng cuûa E

07/02/12

8

ĐIỀU KIỆN ĐẠT HIỆU QUẢ
 Trong điều kiện tiêu dùng
Dùng phương pháp Hộp Edgeworth để phân tích.
 Đường liên kết


07/02/12

9

ĐIỀU KIỆN ĐẠT HIỆU QUẢ PARETO
(Trong tiêu dùng)

Quaàn
aùo/naê
m

r

y

O

A

07/02/12

O’

v

u

E

x

w

s
Löông thöïc/
naêm

10

ĐIỀU KIỆN ĐẠT HIỆU QUẢ PARETO
(Trong tiêu dùng)
 Đường đẳng dụng: biểu thị những sở thích của họ

(người A và người E) đối với lương thực và quần
E
aó.
O’
r

E2

Quaàn
aùo/naê
m

E3

E1

A3
A2
A1
A

07/02/12

O

s
Löông thöïc/
naêm

11

ĐIỀU KIỆN ĐẠT HIỆU QUẢ PARETO
(Trong tiêu dùng)
 Xác định điểm đạt hiệu quả Pareto: đó là điểm duy

nhất để làm cho một người nào đó trở nên có lợi
hơn nhưng không làm cho bất k...
07/02/12
1
HIỆU QUẢ VÀ CÔNG
BẰNG TRONG PHÂN PHỐI
CHƯƠNG 2
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH
Hiệu quả và công bằng trong phân phối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệu quả và công bằng trong phân phối - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Hiệu quả và công bằng trong phân phối 9 10 785