Ktl-icon-tai-lieu

Hoạch định dự án và lập tiến độ dự án

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1378 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trung Taâm Vieän Coâng Ngheä Chaâu AÙ taïi Vieät Nam(AITCV) Hoaïch ñònh & Laäp Tieán Ñoä Döï Aùn
PM4.doc G.V. Cao Haøo Thi
1
CHÖÔNG 4
HOAÏCH ÑÒNH DÖÏ AÙN & LAÄP TIEÁN ÑOÄ DÖÏ AÙN
(Project Planning and Scheduling)
1. GIÔÙI THIEÄU
1.1 Hoaïch ñònh döï aùn
Hoaïch ñònh döï aùn (HÑDA) laø quaù trình saép xeáp vaø quaûn lyù caùc coâng taùc/coâng vieäc nhaèm
hoaøn thaønh muïc tieâu cuûa döï aùn.
Nghóa laø giaûi quyeát caùc vaán ñeà laäp thôøi gian bieåu cho caùc coâng taùc vaø nguoàn löïc (con
ngöôøi, thieát bò, nguyeân vaät lieäu,...) ñeå thöïc hieän döï aùn. Hôn nöõa, noù cuõng laø cô sôû ñeå kieåm
soaùt vaø ñaùnh giaù quaù trình thöïc hieän döï aùn.
1.2. Caùc böôùc trong hoaïch ñònh döï aùn:
Xaùc ñònh muïc tieâu vaø phaïm vi cuûa döï aùn.
Tìm kieám thoâng tin
Thieát laäp caáu truùc phaân vieäc
Thieát laäp baûn baùo caùo cho moãi coâng taùc
Thieát laäp sô ñoà traùch nhieäm
Öôùc tính thôøi gian, ngaân saùch, nguoàn löïc ñöôïc ñoøi hoûi cho moãi coâng taùc.
Ñaùnh giaù - söûa ñoåi
Chuaån bò keá hoaïch, ngaân saùch vaø thôøi gian bieåu
Pheâ chuaån.
1.3. Tieâu chuaån ñaùnh giaù vieäc hoaïch ñònh döï aùn thaønh coâng
Noäi dung (Content): Hoaïch ñònh neân ñaày ñuû chi tieát caàn thieát nhöng khoâng neân
quaù chi tieát laøm noù trôû neân phöùc taïp. Nghóa laø noäi dung HÑ phaûi roõ raøng, khoâng
mô hoà.
Coù theå hieåu ñöôïc (Understandability): moïi ngöôøi coù theå deã daøng hieåu ñöôïc muïc
tieâu cuûa moãi coâng vieäc vaø thöïc hieän noù nhö theá naøo.
Coù theå thay ñoåi ñöôïc (Changeability): Moät hoaïch ñònh döï aùn hieäu quaû laø noù deã
daøng thay ñoåi, caäp nhaät vaø söûa ñoåi.
Coù theå söû duïng ñöôïc (Usability): HÑ phaûi taïo ñieàu kieän deã daøng cho vieäc kieåm
soaùt tieán trình thöïc hieän döï aùn vaø truyeàn ñaït thoâng tin.
1.4. Nhöõng vaán ñeà thöôøng gaëp trong hoaïch ñònh döï aùn
(Taïi sao hoaïch ñònh bò thaát baïi)
Muïc tieâu cuûa coâng ty khoâng roõ raøng ôû nhöõng caáp toå chöùc thaáp hôn.
Hoaïch ñònh quaù nhieàu vieäc trong thôøi gian quaù ít.
Öôùc tính veà taøi chính khoâng ñuû.
Hoạch định dự án và lập tiến độ dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạch định dự án và lập tiến độ dự án - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Hoạch định dự án và lập tiến độ dự án 9 10 812