Ktl-icon-tai-lieu

Hoạch định nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi HRM
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1071 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TS LÊ QUÂN
1
Ho¹ch ®Þnh
nguån
nh©n
lùc
TS. Lª
Qu©n, §¹i häc
Th¬ng
m¹i
Hoạch định nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạch định nguồn nhân lực - Người đăng: HRM
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Hoạch định nguồn nhân lực 9 10 707