Ktl-icon-tai-lieu

hoạch định và chính sách công

Được đăng lên bởi thangk1c
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CÔNG
I.1 ,khái niệm,vị trí,ý nghĩa
a.khái niệm
Hoạch định là việc xây dựng một chính sách mới theo yêu
cầu gợi ý,chính sách hoạt đọng mới phải bao gồm mục
tiêu,biện phát ban hành chính sách mới .hoạt động chính
sách là toàn bộ quá trình nghiên cứu xây dựng học hỏi,,,,
b.vị trí
hoạch định là bước khởi đầu cho ra đời một chính sách
c.ý nghĩa
thu hút được bộ phận chức năng của toàn hệ thống quản
lý và những hoạt động theo định hướng
truyền đạt được cơ chế của nhà nước
I.1.2.CÁC NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CHÍNH SÁCH
CÔNG
là những quyết định bắt các nhà hoạt động phải làm
1.căn cứ hoạt động chính sách công
-căn cứ vào định hướng chính trị
+mang tính bắt buộc

+chứng minh được hướng chính trị
-căn cứ vào cơ sở pháp lý
trong hệ thống quản lý chính sách và pháp luật có mối
quan hệ khác nhau vừa làm cơ sở cho nhau phát triển
,chính sách là công cụ cho để định hướng chủ thể,còn
pháp luật đến chính chủ thể và buộc các chủ theer phải
chấp hành .vì thế quá trình hoạch định phải có cơ sở pháp
lý ,tình hình pháp luật quốc gia sẽ có tác động ảnh hướng
nhiều về cơ quan đến phát triển chủ thể
-căn cứ vào môi trường tồn tại chính sách công
I.1.3 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH
SÁCH CÔNG
quyền lực của chủ thể chính sách công
-quyền lực được hiểu là khả năng chi phối của một chủ
thể về các khả năng khách thể .trong mối quan hệ vận
động và phát triển để đạt được mục tiêu.sức mạnh quyền
lực tùy thuộc vào nguồn gốc phát sinh và bản chất sử
dụng quyền lực trong từng thời thực hiện
-ở vn quản lý nhà nước bao gồm quyền lập pháp ,hành
pháp,tư pháp với địa vị pháp lý của mình các cơ quan
công quyền yêu cầu mọi toor chức cá nhân trong xã hội

phải thực hiện tốt những chính sách do nhà nước ban
hành vì thế ngoài việc thuyết phục,nhà nước còn sử dụng
biện pháp cưỡng chế
I,1,4 NĂNG LỰC CỦA CHỦ THỂ HOẠT ĐỘNG
CHÍNH SÁCH CÔNG
với chức năng quản lý nhà nước xã hội thường xuyên tác
đọng tới đối tượng bằng chính sách quản lý
năng lực được dự trên các kết quả như năng lực như năng
lực phân tích và dự báo ,năng lực phân tích các vấn đề lựa
chọn để phát triển
*tiềm lực của đất nước
-bao gồm sức mạnh kinh tế văn hóa chính trị

I.2.4 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠCH
ĐỊNH CHÍNH SÁCH CÔNG
2.4.1.yếu tố quyền lực của chủ thể hoạch định chính sách
công

1.

Yêu
cầu
toàn
diện
trong
phân
tích
chính
sách:
Chính sách tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội và liên quan đến nhiều đối

tượng trong 1 thời gian khá dài. Muốn kết quả phân tích chính sách đúng đắn,
khách quan, sử dụng hữu hiệu...
HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CÔNG
I.1 ,khái niệm,vị trí,ý nghĩa
a.khái niệm
Hoạch định là việc xây dựng một chính sách mới theo yêu
cầu gợi ý,chính sách hoạt đọng mới phải bao gồm mục
tiêu,biện phát ban hành chính sách mới .hoạt động chính
sách là toàn bộ quá trình nghiên cứu xây dựng học hỏi,,,,
b.vị trí
hoạch định là bước khởi đầu cho ra đời một chính sách
c.ý nghĩa
thu hút được bộ phận chức năng của toàn hệ thống quản
lý và những hoạt động theo định hướng
truyền đạt được cơ chế của nhà nước
I.1.2.CÁC NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CHÍNH SÁCH
CÔNG
là những quyết định bắt các nhà hoạt động phải làm
1.căn cứ hoạt động chính sách công
-căn cứ vào định hướng chính trị
+mang tính bắt buộc
hoạch định và chính sách công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hoạch định và chính sách công - Người đăng: thangk1c
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
hoạch định và chính sách công 9 10 765