Ktl-icon-tai-lieu

Hoán đổi lãi suất tiền tệ

Được đăng lên bởi phamthao-ueh-k35
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
16/12/2008

Rủi ro Lãi suất
Chủ đề 5.1
Hoán đổi lãi suất và
Tiền tệ

Quản lý rủi ro lãi suất

1-2

Quản lý rủi ro lãi suất

• Nguồn rủi ro lãi suất quan trọng thứ hai là việc các
công ty đa quốc gia nắm giữ các chứng khoán
nhạy cảm với lãi suất.
• Không giống như nợ, vốn được ghi nhận bên phía
phải của bản cân đối, chứng khoán nắm giữ của
công ty nằm ở phía trái bản cân đối.
• Chứng khoán khả mại thể hiện những khoản thu
nhập tiềm năng của công ty.

1-3

Quản lý Rủi ro Lãi suất

• Trước khi thực hiện các công việc quản lý rủi ro lãi
suất, những người quản lý phải giải quyết một vấn đề
cơ bản là cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.
• Bộ phận ngân quỹ được cho là một trung tâm dịch vụ,
và do vấy thường không sẵn sàng chấp nhận các trạng
thái rủi ro kỳ vọng mang lại lợi nhuận.
• Thông lệ quản lý ngân quỹ do vậy thường là bảo thủ,
những cơ hội mang lại lợi nhuận, giảm chi phí thì
không nên bỏ qua.

Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

1-4

Quản lý Rủi ro Lãi suất
• Trước khi mô tả việc quản trị rủi ro lãi suất nói chung,
cần phân biệt rủi ro tín dụng và rủi ro đánh giá lại.

• Quản lý rủi ro lãi suất cũng như hối đoái đều phải tập trung vào quản
lý các dòng tiền hiện tại hoặc dự kiến của công ty.
• Như trong quản lý rủi ro hối đoái, công ty không thể thực hiện các
chiến lược quản lý hay rào chắn nếu không có các kỳ vọng – những
quan điểm về hướng dịch chuyển hay mức độ biến động của tỷ giá.
• May mắn là biến động lãi suất trong lịch sử thường ổn định hơn và ít
biến động hơn so với những biến động của tỷ giá hối đoái.
• Một khi ban quản trị đã hình thành được các mức lãi suất mục tiêu
tương lai, họ phải chọn những biện pháp thích hợp, bao gồm các công
cụ và kỹ năng thích hợp..

Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

• Rủi ro lãi suất lớn nhất đối với các công
ty phi tài chính là nghĩa vụ nợ; với các
công ty đa quốc gia sử dụng nhiều đồng
tiền khác nhau, thì vấn đề này lại càng
trầm trọng.
Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

• Mọi công ty- dù là nội địa hay quốc tế,
lớn hay nhỏ, dùng nợ hay không – đều
rất nhạy cảm với những diễn biến lãi suất
theo các kênh khác nhau.

1-5

• Rủi ro tín dụng, đôi khi gọi là rủi ro cuốn chiếu, là
khả năng mà độ tin cậy tín dụng của người vay được
đánh giá lại bởi người cho vay vào thời điểm xem xét
lại hợp đồng (dẫn tới việc thay đổ...
16/12/2008
1
Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
Ch đề 5.1
Hoán đổi lãi sut và
Tin t
Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-2
Rủi ro Lãi suất
Mi công ty- dù là ni địa hay quc tế,
ln hay nh, dùng n hay không đều
rt nhy cm vi nhng din biến lãi sut
theo các kênh khác nhau.
Ri ro lãi sut ln nht đối vi các công
ty phi tài chính là nghĩa v n; vi các
công ty đa quc gia s dng nhiu đồng
tin khác nhau, thì vn đ này li càng
trm trng.
Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-3
Quản lý rủi ro lãi suất
Ngun ri ro lãi sut quan trng th hai là vic các
công ty đa quc gia nm gi các chng khoán
nhy cm vi lãi sut.
Không ging như n, vn đưc ghi nhn bên phía
phi ca bn cân đối, chng khoán nm gi ca
công ty nm phía trái bn cân đối.
Chng khoán kh mi th hin nhng khon thu
nhp tim năng ca công ty.
Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-4
Quản lý rủi ro lãi suất
Trước khi thc hin các công vic qun lý ri ro lãi
sut, nhng người qun phi gii quyết mt vn đề
cơ bn là cân bng gia ri ro và li nhun.
B phn ngân qu đưc cho là mt trung tâm dch v,
và do vy thường không sn sàng chp nhn các trng
thái ri ro k vng mang li li nhun.
Thông l qun lý ngân qu do vy thường là bo th,
nhng cơ hi mang li li nhun, gim chi phí thì
không nên b qua.
Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-5
Quản lý Rủi ro Lãi suất
Qun lý ri ro lãi sut cũng như hi đoái đều phi tp trung vào qun
lý các dòng tin hin ti hoc d kiến ca công ty.
Như trong qun lý ri ro hi đi, công ty không th thc hin các
chiến lược qun lý hay rào chn nếu không có các k vng – nhng
quan đim v hướng dch chuyn hay mc độ biến động ca t giá.
May mn là biến động lãi sut trong lch s thường n định hơn và ít
biến động hơn so vi nhng biến động ca t giá hi đoái.
Mt khi ban qun tr đã hình thành được các mc lãi sut mc tiêu
tương lai, h phi chn nhng bin pháp thích hp, bao gm các công
c và k năng thích hp..
Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-6
Quản lý Rủi ro Lãi suất
Trước khi mô t vic qun tr ri ro lãi sut nói chung,
cn phân bit ri ro tín dng và ri ro đánh giá li.
Ri ro tín dng, đôi khi gi là ri ro cun chiếu, là
kh năng mà độ tin cy tín dng ca người vay được
đánh giá li bi người cho vay vào thi đim xem xét
li hp đồng (dn ti vic thay đi phí, lãi sut, tha
thun v tín dng hoc thm chí là t chi tín dng).
Ri ro đánh giá li là ri ro thay đổi lãi sut áp dng
ti thi đim hp đồng được xem t li.
Hoán đổi lãi suất tiền tệ - Trang 2
Hoán đổi lãi suất tiền tệ - Người đăng: phamthao-ueh-k35
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hoán đổi lãi suất tiền tệ 9 10 797