Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện đãi ngộ nhân lực tại khách sạn Lake Side

Được đăng lên bởi tramanh93hd-gmail-com
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2453 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài
Năm 2010 cũng là năm hình ảnh Du lịch Việt Nam được bạn bè quốc tế ghi
nhận và đánh giá cao. Theo kết quả khảo sát mới đây của Hiệp hội Du lịch châu ÁThái Bình Dương, Việt Nam đứng trong nhóm đầu bảng xếp hạng những điểm đến
được ưa chuộng tại khu vực đối với khách du lịch Thái Lan, Úc, Nhật Bản và Xin-gapo. Qua mười năm thực hiện chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 2010, từ con số hai triệu lượt khách quốc tế đến nước ta năm 2000, ngày 24 tháng 12
năm 2010, ngành Du lịch Việt Nam chính thức đón vị khách quốc tế thứ năm triệu,
đánh dấu sự nỗ lực và trưởng thành vượt bậc, khẳng định hiệu quả và bước đi vững
chắc của toàn ngành trong những năm vừa qua, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp
dẫn, thân thiện ngày càng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Với kết quả này,
ngành Du lịch đã cơ bản hoàn thành chiến lược phát triển giai đoạn 2001 - 2010.
Sự phát triển của ngành du lịch đem lại cơ hội cho nhiều ngành dịch vụ khác
phát triển. Đặc biệt ngành kinh doanh khách sạn là ngành thu được lợi nhuận rất cao
đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước. Lợi nhuận càng cao thì cạnh tranh càng
trở nên gay gắt. Ban đầu chỉ là cạnh tranh về thị trường khách, nhà cung cấp nguyên
liệu, vật tư, … sau là cạnh tranh về nguồn nhân lực phục vụ trong khách sạn. Nguồn
nhân lực là yếu tố đầu vào quan trọng quyết định đến sự thành công hay thất bại của
mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt kinh doanh khách sạn là một ngành dịch vụ, cần sử dụng
rất nhiều lao động sống với chất lượng tay nghề cao. Việc thu hút và giữ chân được
nguồn nhân lực chất lượng về làm việc cho khách sạn quả không phải là việc dễ dàng.
Nếu không có sự thay đổi về chế độ đãi ngộ thì rất có thể khách sạn sẽ phải đối mặt với
hiện tượng “chảy máu chất xám”.
Ngày nay, khi mà chỉ số giá tiêu dùng, lạm phát ngày một tăng. Chỉ số lạm phát
của Việt Nam năm 2010 là 11,75%, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 12 – 2010 là
1,98%, trong ba quý đầu năm 2011 chỉ số lạm phát là 6,2%, chỉ số giá tiêu dùng tháng
3 – 2011 tăng lên 2,2% (theo báo cáo của Bộ kế hoạch và Đầu tư). Do vậy, với đồng
lương không đổi thì người lao động khó có thể thoả mãn được những nhu cầu chi tiêu
cho bản thân và gia đình.
Người lao động làm việc trong khách sạn luôn chịu mặc cảm tâm lý, cái nhìn,
đánh giá sai lầm của xã hội đó là như những “kẻ ăn, người ở” thời phong kiến. Chính

2

vì vậy, nhà quản trị cần tạo được cho người lao động một môi tr...
Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài
 !
"#$$%&'(%)!)%*$+,-./01,23
'$45678%9:;!0<=!
1)#> #+)$?'$@6A6"4#B33
0%&CD>!0$8=%3
6E%* 8)$ !!+6-F$
6G79#)$ !786
$?H*>I>#8J#"6)K#+#<
L.%8%<#E68J=!H0
?M6,-N)$?8%#%+&+)!-6
O5%!0$8=%3&
P>0$8=.?(51%Q?#R)$
0$8=&ST)?%)$*"8H%
990+%*>0$8=.H+&@"%8
8JU-L&4:V8#Q8D)$6H0-U
6#"6W*8#QX,>0R#R8%)$*&X
,>-!:#%8Y-!!*>Z-H.
I?%0&ST)?%)$*1?#R6:*[?R
8HQ%1* #+H-Q%&N#<,
X,>H#Q#%)$*)Z0#?\?&
!)Z9*>-]#Q!1O18H9=)$**^0 T#+
_-$H;$`&
--6)V* $U?a60$-1&bV* 0$
.6cde6V* $U?a8%$f
6ghe68%i:V* 0$j6e6V* $U?a$
kfU6el(%$%$%.41)!%#S:m&%#"-6#+X
5)Z]D%1)99=%O<:U
%,#&
D%1#8%)$*ZT,i6$6
$$*:.;O19<_)n6DJ`D0%)!&bG
Hoàn thiện đãi ngộ nhân lực tại khách sạn Lake Side - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện đãi ngộ nhân lực tại khách sạn Lake Side - Người đăng: tramanh93hd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Hoàn thiện đãi ngộ nhân lực tại khách sạn Lake Side 9 10 216