Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động đầu cơ bđs tại việt nam và các giải pháp cần thiết

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc
A. Lêi nãi ®Çu
Tõ khi thùc hiÖn ®æi míi, quan hÖ ®Êt ®ai ë níc ta ®· cã nh÷ng biÕn ®æi nhanh
chãng. Cïng víi nh÷ng tiÕn bé vÒ kinh tÕ vµ sù t¨ng lªn vÒ thu nhËp lµ sù t¨ng lªn
cña nhu cÇu vÒ nhµ ë, ®Êt ë cña d©n c vµ ®Êt ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng
t¨ng, nhÊt lµ ë c¸c ®« thÞ. Tõ tríc khi cã luËt ®Êt ®ai (1993) c¸c quan hÖ vÒ ®Êt ®ai
nh chuyÓn nhîng, chuyÓn ®æi ®Êt ®ai...®· xuÊt hiÖn nhng bÞ nhµ níc cÊm. C¸c giao
dÞch thêi kú nµy ®Òu lµ c¸c giao dÞch ngÇm vµ diÔn ra mét c¸ch tù ph¸t, kh«ng cã
sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc. Tõ khi cã LuËt §Êt ®ai (1993) cã hiÖu lùc thi hµnh, c¸c
quan hÖ chuyÓn nhîng, mua b¸n quyÒn sö dông ®Êt... trë nªn s«i ®éng vµ thÞ trêng
®Êt ®ai ngµy cµng ®îc ®Þnh h×nh râ nÐt h¬n.
MÆc dï vËy, thÞ trêng ®Êt ®ai ë níc ta vÉn kh«ng tho¸t khái tÝnh chÊt cña mét thÞ
trêng ngÇm bëi luËt vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý kh¸c cha ®ñ søc m¹nh ®Ó ®iÒu tiÕt thÞ
trêng ®Êt ®ai vËn ®éng theo quy luËt cña c¬ chÕ thÞ thêng võa theo ®Þnh híng cña
nhµ níc. Nh÷ng bÊt cËp trong qu¶n lý ®Êt ®ai ®· t¹o ra miÕng måi bÐo bë cho
nh÷ng kÎ ®Çu c¬, n¾m gi÷ ®Êt ®ai. HiÖn nay ho¹t ®éng ®Çu c¬ ®Êt ®ai ë níc ta ®Õn
ngìng b¸o ®éng, nhÊt lµ ë Hµ Néi vµ Tp. Hå ChÝ Minh. §©y lµ mét vÊn ®Ò nãng
báng hiÖn nay bëi Nhµ níc ®ang cÇn vèn ®Ó ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng thùc hiÖn
®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 ®a níc ta c¬ b¶n
trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp th× mét phÇn ng©n s¸ch kh«ng nhá bÞ thÊt thu n»m ë
lÜnh vùc ®Êt ®ai chñ yÕu g©y ra do ®Çu c¬ ®Êt ®ai (§C§§) vµ c¸c tiªu cùc trong lÜnh
vùc nµy g©y ra. H¬n n÷a nh÷ng tÝn hiÖu thÊt thêng cña thÞ trêng nhµ ®Êt ë níc ta
trong thêi gian qua g©y thiÖt h¹i kh«ng nhá cho nÒn kinh tÕ vµ ®êi sèng cña d©n c.
Chóng ta ®· cã rÊt nhiÒu v¨n b¶n híng dÉn thÞ trêng, v¨n b¶n ph¸p lý nh»m kh¾c
phôc ®Çu c¬ ®Êt ®ai nhng ho¹t ®éng nµy kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m mµ cßn gia t¨ng
mét c¸ch ®¸ng lo ng¹i. ChÝnh v× vËy, chóng ta cÇn nhËn thøc râ h¬n nh÷ng vÊn ®Ò
xung quanh ho¹t ®éng nµy, nhËn thøc ®óng tÇm quan träng cña thÞ trêng bÊt ®éng
s¶n (B§S) vµ nh÷ng hËu qu¶ ghª gím cña ho¹t ®éng ®Çu c¬ (H§§C) ®èi víi thÞ trêng B§S ®Ó t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p nh»m lo¹i bá hoÆc h¹n ®Õn møc thÊp nhÊt thiÖt
h¹i do ho¹t ®éng nµy g©y ra. §ång thêi nh×n l¹i nh÷ng g× chóng ta ®· thùc hiÖn ®Ó
chèng §C§§ nhng t¹i sao l¹i cha thùc hiÖn triÖt ®Ó. Dêng nh cha cã v¨n b¶n ph¸p
quy nµo lµ liÒu thuèc ®Æc trÞ ®èi víi ho¹t ®éng nµy. §C§§ còng lµ mét nguyªn
nh©n th«i thóc LuËt §Êt ®ai söa ®æi kú nµy nh»m chÊn chØnh ho¹t ®éng cña thÞ trêng nhµ ®Êt ë ViÖt na...
§Ò ¸n m«n häc
A. Lêi nãi ®Çu
khi thùc hiÖn ®æi míi, quan ®Êt ®ai ë níc ta ®· nh÷ng biÕn ®æi nhanh
chãng. Cïng víi nh÷ng tiÕn kinh t¨ng lªn vÒ thu nhËp t¨ng lªn
cña nhu cÇu nhµ ë, ®Êt ë cña d©n c ®Êt ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng
t¨ng, nhÊt ë c¸c ®« thÞ.tríc khi luËt ®Êt ®ai (1993) c¸c quan ®Êt ®ai
nh chuyÓn nhîng, chuyÓn ®æi ®Êt ®ai...®· xuÊt hiÖn nhng bÞ nhµ níc cÊm. C¸c giao
dÞch thêi nµy ®Òu c¸c giao dÞch ngÇm diÔn ra mét c¸ch ph¸t, kh«ng
®iÒu tiÕt cña nhµ níc. khi LuËt §Êt ®ai (1993) hiÖu lùc thi hµnh, c¸c
quanchuyÓn nhîng, mua b¸n quyÒn dông ®Êt... trë nªn s«i ®éng thÞ trêng
®Êt ®ai ngµy cµng ®îc ®Þnh h×nh râ nÐt h¬n.
MÆc dï vËy, thÞ trêng ®Êt ®ai ë níc ta vÉn kh«ng tho¸t khái tÝnh chÊt cña mét thÞ
trêng ngÇm bëi luËt c¸c v¨n b¶n ph¸p kh¸c cha ®ñ søc m¹nh ®Ó ®iÒu tiÕt thÞ
trêng ®Êt ®ai vËn ®éng theo quy luËt cña chÕ thÞ thêng võa theo ®Þnh híng cña
nhµ níc. Nh÷ng bÊt cËp trong qu¶n ®Êt ®ai ®· t¹o ra miÕng måi bÐo cho
nh÷ng ®Çu c¬, n¾m gi÷ ®Êt ®ai. HiÖn nay ho¹t ®éng ®Çu ®Êt ®ai ë níc ta ®Õn
ngìng b¸o ®éng, nhÊt ë Hµ Néi Tp. ChÝ Minh. §©y mét vÊn ®Ò nãng
báng hiÖn nay bëi Nhµ níc ®ang cÇn vèn ®Ó ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng thùc hiÖn
®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 ®a níc ta b¶n
trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp th× mét phÇn ng©n s¸ch kh«ng nhá bÞ thÊt thu n»m ë
lÜnh vùc ®Êt ®ai chñ yÕu g©y ra do ®Çu c¬ ®Êt ®ai (§C§§) vµ c¸c tiªu cùc trong lÜnh
vùc nµy g©y ra. H¬n n÷a nh÷ng tÝn hiÖu thÊt thêng cña thÞ trêng nhµ ®Êt ë níc ta
trong thêi gian qua g©y thiÖt h¹i kh«ng nhá cho nÒn kinh ®êi sèng cña d©n c.
Chóng ta ®· rÊt nhiÒu v¨n b¶n híng dÉn thÞ trêng, v¨n b¶n ph¸p nh»m kh¾c
phôc ®Çu c¬ ®Êt ®ai nhng ho¹t ®éng nµy kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m mµ cßn gia t¨ng
mét c¸ch ®¸ng lo ng¹i. ChÝnh vËy, chóng ta cÇn nhËn thøc h¬n nh÷ng vÊn ®Ò
xung quanh ho¹t ®éng nµy, nhËn thøc ®óng tÇm quan träng cña thÞ trêng bÊt ®éng
s¶n (B§S) vµ nh÷ng hËu qu¶ ghª gím cña ho¹t ®éng ®Çu c¬ (H§§C) ®èi víi thÞ tr-
êng B§S ®Ó t×m ra nh÷ng biÖn pp nh»m lo¹i bá hoÆc h¹n ®Õn møc thÊp nhÊt thiÖt
h¹i do ho¹t ®éng nµy g©y ra. §ång thêi nh×n l¹i nh÷ng chóng ta ®· thùc hiÖn ®Ó
chèng §C§§ nhng t¹i sao l¹i cha thùc hiÖn triÖt ®Ó. Dêng nh cha v¨n b¶n ph¸p
quy nµo liÒu thuèc ®Æc t ®èi víi ho¹t ®éng nµy. §C§§ còng mét nguyªn
nh©n th«i thóc LuËt §Êt ®ai söa ®æi nµy nh»m chÊn chØnh ho¹t ®éng cña thÞ tr-
êng nhµ ®Êt ë ViÖt nam ®ång thêi lo¹i nh÷ng tiªu cùc ®Êt ®ailµm lµnh m¹nh
ho¸ thÞ trêng B§S, ®a thÞ trêng B§S vµo quü ®¹o ho¹t ®éng æn ®Þnh ®Ó gãp phÇn
thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn lîc pt triÓn kinh héi ®Õn n¨m 2020. ChÝnh
vËy, lÜnh vùc ®Êt ®ai hiÖn nay ®ang thu hótchó ý cña ®«ng ®¶o c¸c tÇng líp d©n
c vµ LuËt §Êt ®ai s¾p ra ®êi ®ang ®îc c¸c ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña nhiÒu
tÇng líp d©n c.
mét sinh viªn ®· l©u quan t©m vÊn n¹n ®Çu c¬ em muèn nghiªn cøu
vÊn §C§§ ®Ó nh×n nhËn chÝnh x¸c vÒ ho¹t ®éng nµy, ®ång thêi em muèn ®ãng gãp
nh÷ng ý kiÕn cña m×nh trong viÖc ®èi phã víi hiÖn tîng nµy.
nh÷ng do trªn em chän ®Ò tµi Ho¹t ®éng ®Çu ®Êt ®ai t¹i ViÖt Nam vµ
c¸c gi¶i c¸c gi¶i ph¸p cÇn thiÕt”
- Môc ®Ých nghiªn cøu
Lµ mét sinh viªn n¨m cuèi, ®Ò ¸n m«n häc chuyªn ngµnh kh«ng chØ lµ c¬ héi tèt,
quyÒn lîi cña mét sinh viªn ®îc nghiªn cøu, ®îc «n l¹i vµ vËn dông nh÷ng kiÕn
thøc tæng hîp ®· ®îc nghiªn cøu nh÷ng n¨m tríc cßn nghÜa cña mét
sinh viªn. §©y lµ nghÜa vô ph¶i hoµn thµnh trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ë bËc ®¹i häc.
§Ò tµi cña em kh«ng chØ nh»m môc ®Ých thùc hiÖn quyÒn lîi nghÜa cña b¶n
th©n em muèn th«ng qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi nµy em n©ng cao kiÕn
thøc cña m×nh, ®ång thêi nh»m tiÕp cËn víi thùc ®Ó sau khi ra trêng kh«ng gÆp
2
Hoạt động đầu cơ bđs tại việt nam và các giải pháp cần thiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động đầu cơ bđs tại việt nam và các giải pháp cần thiết - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Hoạt động đầu cơ bđs tại việt nam và các giải pháp cần thiết 9 10 426