Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Được đăng lên bởi Tam KimKhuyen
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1424 lần   |   Lượt tải: 3 lần
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIÊU
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
PHI NHÂN THỌ VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA DN BHPNT

1.1.1.

1.1. Tổng quan về doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ:
Khái niệm

1.1.2.

Các hoạt động chủ yếu của DNBHPNT.

1.1.3.

Vai trò của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đối với kinh tế - xã hội
1.2 Tổng quan về hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân
thọ
1.2.1 Nguồn vốn đầu tư của doanh nghiêp bảo hiểm phi nhân thọ
1.2.2 Nguyên tắc đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
1.2.3 Các hình thức đầu tư của DNBH phi nhân thọ
1.2.4 Tổ chức hoạt động đầu tư
1.2.5 Vai trò của hoạt động đầu tư đối với DNBH phi nhân thọ
1.2.6 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư của DNBH phi nhân thọ
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của DNBH phi nhân thọ
1.3.1 . Những nhân tố bên trong.
1.3.2 . Các yếu tố bên ngoài.
KẾT LUẬN CHƯƠNG I

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÁC
DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM
2.1 Thực trạng HOẠT ĐỘNG đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân
thọ
2.1.1 Khái quát về sự phát triển của THỊ TRƯỜNG bảo hiểm phi nhân thọ hiện nay
2.1.2 Thực trạng huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
Việt Nam
2.2 Thực trạng hiệu quả hoạt động đầu tư của DNBH phi nhân thọ Việt Nam
năm 2011-2013
2.2.1 Thực trạng tổng vốn đầu tư của các DNBH phi nhân thọ Việt Nam
2.2.2 Thực trạng cơ cấu danh mục đầu tư của các DNBH phi nhân thọ ở Việt Nam
2.2.3 Thực trạng hiệu quả hoạt động đầu tư của các DNBH phi nhân thọ Việt Nam
năm 2011-2013
2.3 Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo
hiểm phi nhân thọ Việt Nam
2.3.1
2.3.2

Kết quả
Hạn chế và nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG II.
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
CỦA CÁC DOANH NGHIỆPBẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM

3.1

. Cơ hội và thách thức của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội trong
giai đoạn tới
3.1.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước
3.1.2. Cơ hội và thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn
tới

3.2.

Cơ hội và thách thức đối với ngành bảo hiểm Việt Nam nói chung và thị

3.2.1.
3.2.2.

trường bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng
Những cơ hội
Những thách thức
3.3. Định hướng hoạt động đầu tư đối với các doanh nghiệp bảo hiểm phi
nhân thọ Việt Nam
3.3.1 Định hướng phát triển thị trường bảo hiểm nói chung và thị trường bảo hiểm
phi nhân thọ Việt Nam nói riêng

3.3.2.

Định hướng hoạt động đầu tư đổi với các doanh ng...
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIÊU
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
PHI NHÂN THỌ VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA DN BHPNT
1.1. Tổng quan về doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ:
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của DNBHPNT.
1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đối với kinh tế - xã hội
1.2 Tổng quan về hoạt động đầucủa các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân
thọ
1.2.1 Nguồn vốn đầu tư của doanh nghiêp bảo hiểm phi nhân thọ
1.2.2 Nguyên tắc đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
1.2.3 Các hình thức đầu tư của DNBH phi nhân thọ
1.2.4 Tổ chức hoạt động đầu tư
1.2.5 Vai trò của hoạt động đầu tư đối với DNBH phi nhân thọ
1.2.6 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư của DNBH phi nhân thọ
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của DNBH phi nhân thọ
1.3.1 . Những nhân tố bên trong.
1.3.2 . Các yếu tố bên ngoài.
KẾT LUẬN CHƯƠNG I
Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ - Người đăng: Tam KimKhuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 9 10 595