Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động marketing trong lĩnh vực ngân hàng ỏ Việt Nam thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Tõ khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Æc biÖt lµ tõ sau
khi ph¸p lÖnh vÒ ng©n hµng ë níc ta ra ®êi (1990) th× ngµnh ng©n hµng còng cã sù
chuyÓn ®æi c¨n b¶n tõ hÖ thèng ng©n hµng lµ mét cÊp sang hÖ thèng ng©n hµng hai
cÊp. Sù xuÊt hiÖn hµng lo¹t ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc vµ s x©m nhËp thÞ trêng
cña c¸c ng©n hµng liªn doanh chi nh¸nh vµ v¨n phßng ®¹i diÖn cña c¸c ng©n hµng n íc ngoµi ®· lµm cho m«i trêng kinh doanh ng©n hµng níc ngoµi ®· lµm cho m«i trêng kinh doanh ng©n hµng ë níc ta “nãng” dÇn lªn vµ thÞ phÇn cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc ngµy cµng bÞ thu hÑp. Bªn c¹nh ®ã, do sù yÕu kÐm trong kinh
doanh, c¬ chÕ chÝnh s¸ch thiÕu ®ång bé vµ cßn nhiÒu bÊt hîp lý ®· g©y nªn t×nh
tr¹ng thÊt tho¸t vèn nghiªm träng, nî khã ®ßi gia t¨ng. §iÒu nµy ®· ®Èy c¸c ng©n
hµng th¬ng m¹i cña níc ta vµo tr¹ng th¸i nÐ tr¸nh, co côm trong kinh doanh trong
khi ®ã lîng vèn vay l¹i bÞ ø ®äng nhiÒu (n¨m 1999 sè lîng vèn vay bÞ ø ®äng ë c¸c
ng©n hµng t¨ng 20% so víi n¨m 1998). Tríc nh÷ng khã kh¨n ®ã, ®Ó khai th«ng
nh÷ng bÕ t¾c vµ ®a ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ng©n hµng tho¸t khái t×nh tr¹ng tr×
trÖ, yÕu kÐm, n©ng cao søc c¹nh tranh, c¸c nhµ qu¶n trÞ ng©n hµng ë níc ta ®· nhËn
thÊy vai trß quan träng cña Marketing nªn ®· tõng bíc chuyÓn híng kinh doanh theo
triÕt lý Marketing vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn do nã cßn míi
mÏ ®èi víi c¸c ng©n hµng vÒ c¶ lý luËn l·n thùc tiÔn nªn viÖc øng dông Marketing
trong kinh doanh cßn nhiÒu yÕu kÐm vµ cha t¬ng xøng víi tiÇm quan träng cña nã.
XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh ®ã, ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc øng dông
Marketing trong ho¹t ®éng kinh doanh ë c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cña níc ta, em ®·
chän ®Ò tµi “Ho¹t ®éng Marketing trong lÜnh vùc ng©n hµng ë ViÖt Nam , thùc
tr¹ng vµ gi¶i ph¸p” cho bµi viÕt vÒ ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cña m×nh. Môc tiªu
cña bµi viÕt lµ xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm chung vÒ ho¹t ®éng Marketing trong
ngµnh ng©n hµng vµ athùuc tr¹ng øng dông Marketing ë c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i
cña ViÖt Nam ®Ó t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ ng©n hµng n©ng
cao hiÖu qu¶ viÖc øng dông Marketing trong lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh.
§Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu nµy em ®· sö dông ph¬ng ph¸p nghiªn cøu m« t¶ vµ
chñ yÕu lµ dùa vµo nh÷ng d÷ liÖu thø cÊp ®Ó t×m ra nh÷ng tån t¹i vµ yÕu kÐm trong
ho¹t ®éng Marketing cña c¸c ng©n hµng ë níc ta, tõ ®ã ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p mang
tÝnh chÊt c¸ nh©n cña m×nh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn thÞ T©m ®· tËn t×nh gióp ®ì, ...
Lêi më ®Çu
khi n kinh níc ta chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng, ®Æc biÖt sau
khi ph¸p lÖnh ng©n hµng ë níc ta ra ®êi (1990) th× ngµnh ng©n hµng còng cã
chuyÓn ®æi c¨n b¶n thèng ng©n hµng mét cÊp sang thèng ng©n hµng hai
cÊp. xuÊt hiÖn hµng lo¹t ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc s x©m nhËp thÞ trêng
cña c¸c ng©n hµng liªn doanh chi nh¸nh vµ v¨n phßng ®¹i diÖn cña c¸c ng©n hµng n-
íc ngoµi ®· lµm cho m«i trêng kinh doanh ng©n hµng níc ngoµi ®· lµm cho m«i tr-
êng kinh doanh ng©n hµng ë níc ta “nãng” dÇn lªn vµ thÞ phÇn cña c¸c ng©n hµng th-
¬ng m¹i trong níc ngµy cµng thu hÑp. Bªn c¹nh ®ã, do yÕu kÐm trong kinh
doanh, chÕ chÝnh s¸ch thiÕu ®ång cßn nhiÒu bÊt hîp ®· g©y nªn t×nh
tr¹ng thÊt tho¸t vèn nghiªm träng, khã ®ßi gia t¨ng. §iÒu nµy ®· ®Èy c¸c ng©n
hµng th¬ng m¹i cña níc ta vµo tr¹ng th¸i tr¸nh, co côm trong kinh doanh trong
khi ®ã lîng vèn vayi ø ®äng nhiÒu (n¨m 1999 lîng vèn vay ø ®äng ë c¸c
ng©n hµng ng 20% so víi n¨m 1998). Tríc nh÷ng khã kh¨n ®ã, ®Ó khai th«ng
nh÷ng t¾c vµ ®a ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ng©n hµng tho¸t khái t×nh tr¹ng tr×
trÖ, yÕu kÐm, n©ng cao søc c¹nh tranh, c¸c nhµ qu¶n trÞ ng©n hµng ë níc ta ®· nhËn
thÊy vai trß quan träng cña Marketing nªn ®· tõng bíc chuyÓn híng kinh doanh theo
triÕt Marketing ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt q nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn do cßn míi
®èi víi c¸c ng©n ng luËn l·n thùc tiÔn nªn viÖc øng dông Marketing
trong kinh doanh cßn nhiÒu yÕu kÐm cha t¬ng xøng víi tiÇm quan träng cña nã.
XuÊt ph¸t t×nh h×nh ®ã, ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc øng dông
Marketing trong ho¹t ®éng kinh doanh ë c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cña níc ta, em ®·
chän ®Ò tµi Ho¹t ®éng Marketing trong lÜnh vùc ng©n hµng ë ViÖt Nam , thùc
tr¹ng vµ gi¶i ph¸p cho bµi viÕt ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cña m×nh. Môc tiªu
cña bµi viÕt lµ xuÊt ph¸t nh÷ng ®Æc ®iÓm chung ho¹t ®éng Marketing trong
ngµnh ng©n hµng athùuc tr¹ng øng dông Marketing ë c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i
cña ViÖt Nam ®Ó t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ ng©n hµng n©ng
cao hiÖu qu¶ viÖc øng dông Marketing trong lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh.
§Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu nµy em ®· sö dông ph¬ng pp nghiªn cøu m« t¶
chñ yÕu dùa o nh÷ng liÖu thø cÊp ®Ó t×m ra nh÷ng tåni yÕu kÐm trong
ho¹t ®éng Marketing cña c¸c ng©n hµng ë níc ta, ®ã ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p mang
tÝnh chÊt c¸ nh©n cña m×nh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gi¸o NguyÔn thÞ T©m ®· tËn t×nh gióp ®ì, híng
dÉn ®Ó em hoµn thµnh ®îc bµi viÕt nµy. Víi tr×nh ®é cßn nhiÒu h¹n chÕ, l¹i Ýt hiÓu
biÕt ng©n hµng nªn ch¾c ch¾n bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng yÕu kÐm thiÕu
1
Hoạt động marketing trong lĩnh vực ngân hàng ỏ Việt Nam thực trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động marketing trong lĩnh vực ngân hàng ỏ Việt Nam thực trạng và giải pháp - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hoạt động marketing trong lĩnh vực ngân hàng ỏ Việt Nam thực trạng và giải pháp 9 10 776