Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Được đăng lên bởi Vu Thanh Cong
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỞ ĐẦU

1. Lý do nghiên cứu
Trong thời kì đổi mới, Việt Nam đang từng bước chuyển mình một cách nhanh
chóng và mạnh mẽ. Các lĩnh vực ngành nghề đều đã có nhiều bước đột phá, góp phần
rất lớn vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Trong đó lĩnh vực ngân hàng là
một loại hình tổ chức quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân.Sự hình thành và phát
triển của lĩnh vực ngân hàng tạo một nền tảng cơ sở vật chất lớn cho đất nước góp
phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa và đưa nước ta từng bước phát
triển, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.
Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NHNo&PTNT)
huyện Lục Ngạn thuộc hệ thống NHNo &PTNT tỉnh Bắc Giang, là một ngân hàng có
vị trí và uy tín cao trong lĩnh vực ngân hàng của tỉnh Bắc Giang. Chi nhánh NHNo&
PTNT huyện Lục Ngạn đã nhận được nhiều bằng khen và được công nhận là đơn vị
anh hùng trong thời kì đổi mới. Với điều kiện kinh doanh trong cơ chế thị trường đang
ngày càng khốc liệt, có nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) và các tổ chức tài chính
khác xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng NHNo&PTNT vẫn liên tục phát triển và đạt
được lợi nhuận cao. Có được kết quả này, đội ngũ công nhân viên của NHNo&PTNT
huyện Lục Ngạn đã phải phấn đấu và nỗ lực rất nhiều để đạt được mục tiêu chung của
đơn vị.
Hiểu được sự cần thiết của hệ thống ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế, xã
hội của Việt Nam và những vướng mắc còn tồn tại, và cũng để hiểu hơn về hoạt động
thực tiễn của ngân hàng như thế nào, em đã xin thực tập tại NHNo &PTNT chi nhánh
huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, nơi mà em đang sinh sống. Qua quá trình thực tập,
em đã tìm hiểu về hoạt động tín dụng của ngân hàng và thu thập, tổng hợp số liệu để
hoàn thành bài niên luận của mình với đề tài: “Hoạt động tín dụng của ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang”
2. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Lục Ngạn
3. Phạm vi nghiên cứu
-

Không gian: chi nhánh NHNo&PTNT huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Cụ thể số liệu
được thu thập chủ yếu tại phòng tín dụng và phòng kế toán của ngân hàng.

-

Thời gian: từ năm 2012 - 2014

Phân tích hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT huyện Lục Ngạn

4. Mục tiêu nghiên cứu


Mục tiêu chung: phân tích hiệu quả của hoạt động huy động vốn và cho vay vốn tại
NHNo&PTNT chi nhánh huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.



Mục tiêu cụ thể
-

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm
2012 – 2014

-

Phân tích hiệu quả hoạt động tín...
MỞ ĐẦU
1. Lý do nghiên cứu

 !"#$%&' (!))*)+++,
-& !.(+/ !0*1-$&' (2!&!
&"3456 )/4672$8(! !+
1&' (2!")9:.; <-&-+
+,(=>?+@" !+
<+ )/ ( !/$
%2!?+ !A??BCDAE
F="6CDAGHIJ&!2!
KL !L&' (2!1GHIJ$%CD
AF="*<M)NO !M?<&!: K
P$)7:/K
!!6&)2!:"BCQE !3!L
0-!!)CDA R&>=+ !"
M&M<$%M/49!S?2 >1CDA
F="*+9+-- !T&(-)"M=>1
: K$
CM.(,/162!6.(+/0*
1 !U IVW" !S: )"
(X12!/!O*0(<+"CDA
F="GHIJ:!O..6$Y4(<+
O* )"L7=12! !<+M+.6&
!!!>&<1 )!Z[Hoạt động tín dụng của ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang\
2. Đối tượng nghiên cứu
C"L7="CDAF="
3. Phạm vi nghiên cứu
] ^?ZCDAF="GHIJ$%=.6&
M<+1/"+VL7= !+V/12!$
] Z_`ab`]`abc
Hoạt động tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Người đăng: Vu Thanh Cong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Hoạt động tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 9 10 564