Ktl-icon-tai-lieu

Học phần: Quản lý kinh tế

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
16. HỌC PHẦN : QUẢN LÝ
KINH TẾ.
“Để nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
vận hành thông suốt, cần tạo
lập đồng bộ các yếu tố thị
trường, đổi mới và nâng cao
hiệu lực quản lý kinh tế của
Nhà nước …”. (Văn kiện đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ
IX của Đảng CSVN, Nxb
CTQG, HN.2001, tr.32).
Bằng kiến thức quản lý kinh
tế đã nghiên cứu, đồng chí
hãy phân tích luận điểm trên
và nêu những giải pháp để
thực hiện.
Bài làm
Kinh tế thị trường là kiểu
tổ chức nền kinh tế, nó là
thành quả của văn minh nhân
loại và được sử dụng nhằm
phục vụ cho sự phát triển và
thịnh vượng chung của mọi
quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên,
kinh tế thị trường không phải
là chìa khóa vạn năng cho
mọi nền kinh tế mà trong nó
luôn tồn tại những ưu khuyết
điểm vốn có. Nếu đường lối
phát triển kinh tế hợp lý, hệ
thống chính sách, pháp luật
đồng bộ, minh bạch là cơ sở
tạo môi trường tốt để kinh tế
thị trường phát triển, vực dậy
nền kinh tế quốc dân. Nhưng
đồng thời nếu để tự do phát
triển thì tự thân nó sinh ra
hàng lọat những tiêu cực và
hạn chế. Đó là : nền kinh tế
dễ rơi vào tình trạng khủng
hoảng; tình trạng độc quyền
do cạnh tranh thị trường tạo
ra sẽ dần hạn chế các nguồn
lực, hàng hóa công cộng
không được thị trường quan
tâm, thông tin trên thị trường
bất cân xứng, môi trường sinh
thái bị phá hủy, sự phân hóa
giữa các tầng lớp xã hội, giữa
các vùng miền, nông thôn
thành phố ngày càng gia tăng
là nguy cơ đe doạ đến tính ổn
định của đất nước... Khắc
phục những khiếm khuyết của
nền KT thị trường nhất thiết
phải có sự can thiệp của nhà
nước. Đó là một nguyên tắc
có tính quy luật. Vai trò, chức
năng quản lý của nhà nước
đối với sự phát triển kinh tế thị
trường là một yêu cầu tất yếu.
Hơn nữa, mọi Nhà nước sinh

ra đều nhằm nắm giữ quyền
lực chính trị, quyền lực kinh tế
để điều tiết mọi quan hệ kinh
tế - xã hội để phục vụ cho lợi
ích của giai cấp cầm quyền.
Để thực thi quyền lực, Nhà
nước phải tiến hành quản lý
mọi lĩnh vực của xã hội, trong
đó có lĩnh vực quản lý kinh tế,
để tác động thúc đẩy nền kinh
tế phát triển đúng theo định
hướng mục tiêu của giai cấp
cầm quyền, đối với nhà nước
ta mục tiêu đó chính là “dân
giàu, nước mạnh, xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh”. Do
đó nâng cao năng lực quản lý
nhà nước là điều kiện vô cùng
quan trọng để đạt được
những mục tiêu mong muốn
trên cơ sở phát huy tối đa
những mặt tích cực của thị
trường và hạn chế tối thiểu
những tiêu cực sinh ra từ cơ
chế thị trường. Khẳng định
vấn đề này, Đại Hội IX của
Đảng ta xác định : “Để nền
kinh tế thị trường đ...
16. HỌC PHẦN : QUẢN
KINH TẾ.
“Để nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội ch nghĩa
vận nh thông suốt, cần tạo
lập đồng bộ các yếu tố thị
trường, đổi mới nâng cao
hiệu lực quản kinh tế của
Nhà ớc …”. (Văn kiện đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ
IX của Đảng CSVN, Nxb
CTQG, HN.2001, tr.32).
Bằng kiến thức quản lý kinh
tế đã nghiên cứu, đồng chí
hãy phân tích luận điểm trên
u những giải pháp để
thực hiện.
i làm
Kinh tế thị trường là kiểu
tổ chức nền kinh tế,
thành quả của văn minh nhân
loại được sử dụng nhằm
phục vụ cho sự phát triển
thịnh vượng chung của mọi
quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên,
kinh tế thị trường không phải
chìa khóa vạn ng cho
mọi nền kinh tế trong nó
luôn tồn tại những ưu khuyết
điểm vốn có. Nếu đường lối
phát triển kinh tế hợp lý, hệ
thống chính sách, pháp luật
đồng bộ, minh bạch sở
tạo môi trường tốt để kinh tế
thị trường phát triển, vực dậy
nền kinh tế quốc dân. Nhưng
đồng thời nếu để tự do phát
triển thì tự thân sinh ra
hàng lọat những tiêu cực
hạn chế. Đó : nền kinh tế
dễ rơi vào tình trạng khủng
hoảng; tình trạng độc quyền
do cạnh tranh th trường tạo
ra s dần hạn chế các nguồn
lực, hàng hóa công cộng
không được thị trường quan
tâm, thông tin trên thị trường
bấtn xứng, môi trường sinh
thái bị phá hủy, sự phân hóa
giữa các tầng lớp xã hội, giữa
các vùng miền, nông thôn
thành phố ngày càng gia tăng
là nguy cơ đe doạ đến tính ổn
định của đất nước... Khắc
phục những khiếm khuyết của
nền KT thị trường nhất thiết
phải sự can thiệp của nhà
nước. Đó một nguyên tắc
tính quy luật. Vai trò, chức
năng quản của nhà ớc
đối với sự phát triển kinh tế thị
trường là mộtu cầu tất yếu.
Hơn nữa, mọi Nhà nước sinh
ra đều nhằm nắm giữ quyền
lực chính trị, quyền lực kinh tế
để điều tiết mọi quan hệ kinh
tế - xã hội để phục vụ cho lợi
ích của giai cấp cầm quyền.
Để thực thi quyền lực, Nhà
nước phải tiến hành quản
mọi lĩnh vực của xã hội, trong
đó có lĩnh vực quản lý kinh tế,
để tác động thúc đẩy nền kinh
tế phát triển đúng theo định
hướng mục tiêu của giai cấp
cầm quyền, đối với nớc
ta mục tiêu đó chính “dân
giàu, nước mạnh, xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh”. Do
đó nâng cao năng lực quản lý
nhà nước là điều kiện vông
quan trọng đ đạt được
những mục tiêu mong muốn
trên sở phát huy tối đa
những mặt tích cực của thị
trường hạn chế tối thiểu
những tiêu cực sinh ra từ
chế thị trường. Khẳng định
vấn đề y, Đại Hội IX của
Đảng ta c định : “Để nền
kinh tế thị trường định ớng
hội chủ nghĩa vận hành
thông suốt, cần tạo lập đồng
bộ c yếu tố th trường, đổi
mới nâng cao hiệu lực
quản lý kinh tế của Nhà nước
…”.
Về vai trò quảnkinh tế
của nhà nước, bản chất của
Nhà nước ta là Nhà nước của
dân, do dân và vì dân nên với
vai trò chủ thể quản của
nền kinh tế, Nhà nước phải
thực thi quyền lực của nhân
dân, bảo vệ lợi ích của quốc
gia, lợi ích của nhân dân đồng
thời cũng làquan đại diện
cho nhân dân làm chủ sở hữu
mọi tài sản thuộc sở hữu toàn
dân. Nhà nước xây dựng
hình kinh tế thtrường và vận
hành nền kinh tế bằng cơ chế
thị trường s quản của
Nhà ớc, định hướng xã hội
chủ nghĩa. Hiện nay, nền kinh
tế thị trường của ta còn
khai nên vai trò quản nhà
nước rất quan trọng thể hiện
qua các mặt như : Nhà nước
phải tạo điều kiện thúc đẩy th
trường ra đời, đồng thời điều
tiết thị trường để nền kinh tế
ổn định, phát triển; Nhà nước
phải hạn chế khuyết tật của
chế thị trường khuyết
điểm yếu kém của chính bộ
máy Nhà nước khi bộ máy
mới chuyển sang quản lý nền
kinh tế thị trường; Nhà ớc
phải vận hành nền kinh tế
bằng chế quản mới,
định hướng hội chủ nghĩa,
phù hợp với bản chất Nhà
nước ta.
Về chức năng quản lý kinh
tế, nhà nước thực hiện các
chức năng quản kinh tế
tập trung với 4 nội dung
bản.
Một nhà nước thực hiện
chức năng tạo môi trường
đầu an toàn, minh bạch,
thuận lợi bình đẳng cho
hoạt động sản xuất kinh
doanh. Bảo đảm sự ổn định
về chính trị, kinh tế, xã hội cho
sự phát triển của nền kinh tế.
duy trì pháp luật, trật tự an
toàn hội, thi hành nhất
quán các chính sách thể
chế theo hướng đổi mới, ổn
định môi trường kinh tế vĩ mô,
khống chế lạm phát, điều tiết
các quan hệ thị trường và xây
dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo
điều kiện bản cho hoạt
động kinh tế trong kinh tế thị
trường.
Hai là nhà nước thực hiện
chức năng định hướng, dẫn
dắt hỗ trợ những nỗ lực
phát triển thông qua chiến
lược, kế hoạch, c chính
sách kinh tế sử dụng có trọng
điểm các nguồn lực, khai
thông quan hệ kinh tế…
Ba nhà nước thực hiện
chức năng hoạch định
thực hiện các chính sách
hội, bảo đảm sự thống nhất
giữa phát triển kinh tế và phát
triển xã hội.
Bốn kiểm tra và kiểm soát
hoạt động của nền kinh tế
trên lĩnh vực sử dụng tài
nguyên, tài sản quốc gia, bảo
vệ môi trường, trật tự kỷ
cương của nền kinh tế.
Bốn chức năng này đều có
vai trò quan trọng như nhau
gắn chặt nhau không thể
tách rời. Tụ trung của các
chức năng này nhầm tạo
lập đồng bộ các yếu tố thị
trường đảm bảo cho nền kinh
tế mà chúng ta đang xây
dựng phát triển bền vững, đạt
được những mục tiêu chủ yếu
:
Tạo ra được sự chuyển
dịch cấu kinh tế - hội
theo ớng công nghiệp hoá
hiện đại hoá, đảm bảo s
tăng trưởng kinh tế ổn định,
giải pháp tốt công ăn việc
làm, nâng cao mức thu
nhập, tham gia tích cực vào
quá trình phân ng lao động
một cách nh đẳng với các
vùng khác trong cả nước;
Phát triển hiện đại hoá
CSHT, tạo môi trường hấp
dẫn đầu tư, phục vụ tốt cho
phát triển sản xuất, ổn định
nâng cao đời sống vật chất
tinh thần của nhân dân
thành thị - nông thôn;
Giải quyết c vấn đề xã
hội, trước hết là phân bố lại
dân cư, giải quyết công ăn
việc làm, xoá dần sự phát
triển chênh lệch lớn giữa đô
thị - nông thôn các giữa
cácng;
Khai thác hợp lí tài nguyên
thiên nhiên, bảo vệ môi
trường và giữ gìn an toàn cân
bằng sinh thái;
Đảm bảo an ninh, củng cố
quốc phòngan toàn xã hội;
Tăng cường vai trò quản lý
Nhà nước, phát huy thế chủ
động của các doanh nghiệp,
nhân, trong sản xuất kinh
doanh, đầu nâng cao trình
độ năng lực của đội ngũ cán
bộ,ng chức Nhàớc.
Nội dung chức ng quản
lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước
được thực hiện bằng việc s
dụng hệ thống các ng cụ
quản kinh tế : ng
cụ luật pháp, ng cụ chiến
lược quy hoạch, kế hoạch,
chương trình mục tiêu và
công cụ tài chính, tiền tệ giá
cả. Do đó, quá trình đổi mới
cơ chế quản lý kinh tế gắn với
quá trình đổi mới hoàn
thiện các công cụ quản lý kinh
tế mô.
Về công cụ luật pháp, nhà
nước quản nền kinh tế thị
trường trên s luật pháp,
các văn bản dưới luật. Hệ
thống pháp luật chính
sở pháp lý cho hoạt động đầu
tư, kinh doanh trong nền kinh
tế thị trường, duy ttrật tự kỷ
cương kinh tế, điều chỉnh
hành vi của c nhân, tổ
chức trong kinh doanh theo
các hướng xác định. Chính vì
vậy, pháp luật kinh tế phải
ng, đồng bộ, thực tế, ổn
định và phù hợp với luật pháp
kinh tế quốc tế.
Hệ thống pháp luật
chính sách về kinh doanh
hiện nay còn nhiều mâu thuẫn
thiếu đồng bộ. Mâu thuẫn
không chỉ tồn tại trong bản
thân các luật chính ch
còn xuất hiện thêm khi
các luật và chính sách mới ra
đời tồn tại song song với các
văn bản cũ.
n nữa vấn đề tham
nhũng, nhũng nhiễu đã làm
tăng chi phí kinh doanh
thể làm méo các chính
sách phát triển kinh tế. Thực
trạng cho thấy rằng tham
nhũng đang lan tràn những
lĩnh vực như đầu tư cơ sở hạ
tầng, quản đất đai, thuế.
Một loạt những vụ việc tham
nhũng lớn ở các bộ ngành và
tổng công ty (n dầu khí,
thương mại…) được phát
hiện trong năm qua một mặt
thể hiện quyết tâm chống
tham nhũng của Chính phủ,
mặt khác thể hiện mức độ
trầm trọngảnh hưởng tiêu
cực của tệ nạn y tới nền
kinh tế môi trường kinh
doanh.
Về công cụ chiến ợc,
kế hoạch, chương trình
kinh tế - hội : Nhà ớc
thông qua việc hoạch định
chiến ợc kinh tế hội
kế hoạch a ở tầm vĩ mô để
định hướng cho các doanh
nghiệp hoạt động và đảm bảo
cho nền kinh tế phát triển theo
định hướng đã lựa chọn.
Chiến lược phát triển kinh tế -
hội được xem n sự
lựa chọnn cứ khoa học
các mục tiêu dài hạn
bản của quá trình phát triển
kinh tế- xã hội, gắn với chọn
lọc các phương tiện, biện
pháp chủ yếu để đạt mục tiêu
đó. Chiến lược được cụ thể
hóa thành các chương trình,
kế hoạch phát triển kinh tế -
hội trong từng thời kỳ
nhằm đảm bảo những cân đối
chủ yếu cho nền kinh tế
định hướng cho s vận động
của nền kinh tế. Chiến lược,
kế hoạch phát triển kinh tế
đồng thời cũng phải thể hiện
quan điểm phát triển nhanh
nhưng bền vững, với mục
tiêu tăng trưởng GDP dựa
trên các giải pháp huy động
sử dụng hiệu quả các
nguồn lực, khắc phục những
điểm yếu, phát huy mọi thế
mạnh, nắm bắt tốt những
hội dự đoán mọi thách
thức, rủi ro để những giải
pháp ứng phó phợp.
V công cụ các chính
sáchi chính - tiền tệ - giá
cả : đây những công cụ
chủ yếu của quản lý kinh tế vĩ
mô trong nền kinh tế thị
trường bởi lẽ kinh tế thị
trường thực chất kinh tế
tiền tệ. Vì vậy, Nhà nước cần
phải nắm các công cụ này, sử
dụng linh hoạt các hình thức
biện pháp tài chính, tiền tệ,
giá cả để điều tiết thị trường,
tác động vào các giai đoạn và
thời kỳ phát triển của nền kinh
tế, nhằm đảm bảo kích thích
tăng trưởng nhanh phát
triển bền vững. Một số chính
sách quan trọng mà nhà nước
sử dụng để quản điều tiết
nền kinh tế thị trường bao
gồm :
Một ngân sách Nhà
nước : ngân ch Nhà ớc
vai trò quan trọng đối với
việc quản toàn bộ
nền kinh tế, giúp N
nước điều tiết trên c
lĩnh vực như : điều tiết thị
trường, bình n giá cả
chống lạm phát, định ớng
phát triển sản xuất, hoạt đng
đầu tư, hoạt động i chính,
điều chỉnhnh vực thu nhập.
Hai chính ch thuế :
chính ch thuế một bộ
phận trọng yếu của nền i
chính quốc gia, thuế không
chỉ giữ vai trò nguồn thu
chủ yếu của Nhà nước để
thực hiện c chức năng
nhiệm vụ trên mọi nh vực
của Nhà nước mà còn giữ vai
trò công cụ quản mô.
Thuế là công cụ điều tiết các
hoạt động sản xuất kinh
doanh đúng hướng trên cơ s
Nhà nước sử dụng chính
sách thuế phân biệt giữa
các ngành, nghề, các loại
hàng hóa, dịch vụ khác nhau,
chính sách này sẽ tạo điều
kiện cho sự phát triển của các
ngành nghề, hàng hóa, dịch
vụ hoặc tạo sự tác động
ngược lại. Thuế là công cụ để
điều tiết thu nhập của các
tầng lớp dân khác nhau,
điều tiết quan hệ lợi ích kinh
tế giữa các vùng, các miền để
đảm bảo thực hiện chính sách
hội, sự phát triển kinh tế -
hội tương đối đồng đều
giữa c vùng, các miền đất
nước. Trong điều kiện cạnh
tranh của nền kinh tế thị
trường, thuế ng cụ điều
tiết áp lực cạnh tranh, bảo hộ
sản xuất trong nước, điều tiết
quan hệ xuất nhập khẩu
thực hiện chính sách kinh tế
mở cửa.
Ba chính sách giá cả :
quản giá cả của thị trường
bằng chính ch “giá một
trong những nội dung chủ yếu
về sự can thiệp của Nhà
nước đối với nền kinh tế thị
trường. Sự can thiệp này
nhằm các mục tiêu : điều tiết
quan hệ cung - cầu, điều tiết
hành vi, mối quan hệ giữa các
doanh nghiệp, các ngành kinh
tế, điều tiết quan hệ cạnh
tranh, bảo hộ các hoạt động
sản xuất kinh doanh. Những
mục tiêu trên được thực hiện
trên cơ sở Nhà nước xác định
chính sách giá cả hợp lý trong
từng thời kỳ, chính sách y
bao gồm 3 nội dung bản :
định giá trực tiếp, quản lý gián
tiếp, khống chế tổng mức vật
giá. Phạm vi hàng hóa do
Nhà nước định giá trực tiếp
chỉ giới hạn trong một số ít
sản phẩm bản có tính
chiến lược hoặc tính phục
vụ hội như: than, dầu mỏ,
điện, hàng không, bưu điện…
Bốn là hệ thống ngân hàng
: ngân hàng linh hồn của
nền kinh tế thị trường”
được Nhà nước sử dụng để
điều tiết tiền tệ trong u
thông, xác lập i trường tài
chính lành mạnh, phù hợp với
yêu cầu đầu tư, phát triển
kinh tếcông cụ để thực
hiện các chiến lược tài chính,
tiền tệ quốc gia. Vai trò đó
được thực hiện thông qua
việc tổ chức hoạt động ngân
hàng hai cấp trong nền kinh tế
thị trường bao gồm : Ngân
hàng Nhà nước các ngân
hàng thương mại. Ngân hàng
Nhà nước thực hiện chức
năng quản Nhà ớc về
hoạt động kinh doanh tiền tệ,
cung ứng điều hòa lưu
Học phần: Quản lý kinh tế - Trang 2
Học phần: Quản lý kinh tế - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Học phần: Quản lý kinh tế 9 10 83