Ktl-icon-tai-lieu

Học thuyết giá trị lao động của Các Mác và sự vận dụng vào Việt Nam

Được đăng lên bởi phongpho102
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Học thuyết giá trị lao động của Các Mác và sự áp dụng vào Việt
Nam.
Học thuyết kinh tế cho rằng giá trị hàng hoá là do lao động sản xuất ra hàng
hoá quyết định. Người đặt nền móng đầu tiên cho học thuyết này là Pety (W. Petty)
và Boaghinbe (P. Boisguilbert), rồi đến Xmit (A. Smith) và Ricacđô (V. Ricardo),
là những người đóng góp lớn vào học thuyết giá trị lao động. Tuy vậy, phải qua
nhiều thế kỉ trao đổi hàng hoá, con người mới dần dần hiểu ra được thực thể của giá
trị và nhận thức được quy luật giá trị. Phải chờ đến Mac thì học thuyết giá trị lao
động mới phát triển đầy đủ. Nhờ phát hiện được tính hai mặt của lao động mới
khẳng định được lao động nào tạo ra giá trị hàng hoá. Mac đã phân tích nền kinh tế
tư bản chủ nghĩa, khám phá ra giá trị sức lao động được xem là hàng hoá, quy luật
giá trị thặng dư và hệ thống các quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản, qua đó làm
cho nhận thức về quy luật giá trị được đầy đủ hơn.
C. Mác chỉ ra rằng, những giá trị sử dụng của các loại hàng hoá là muôn
hình vạn trạng, không thể dùng số lượng để đo lường chúng là bao nhiêu. Ông nói:
"Nếu bóc tách riêng giá trị sử dụng của hàng hoá ra, hàng hoá chỉ còn lại một thuộc
tính, đó là thuộc tính sản phẩm lao động". Tức là, giá trị của hàng hoá chính là lao
động tiêu hao để sản xuất ra hàng hoá đó. Cho nên, chúng ta thường nói rằng, lao
động tạo ra giá trị. Trong chế độ tư bản chủ nghĩa, để đạt được giá trị thặng dư, nhà
tư bản bắt buộc phải tìm trên thị trường loại hàng hoá mà bản thân giá trị sử dụng
của nó có một thuộc tính đặc biệt làm nguồn gốc cho giá trị, quá trình sử dụng nó
đồng thời là quá trình tạo ra giá trị. Loại hàng hoá đặc thù đó chính là sức lao động
của con người. Ðiều cần lưu ý "lao động" và "sức lao động" là hai khái niệm không
giống nhau. Sức lao động là năng lực tiến hành lao động của con người. Sử dụng
sức lao động mới là lao động, mà lao động tức là tạo ra giá trị. Giá trị của bản thân
sức lao động bị quyết định bởi thời gian lao động bắt buộc (tức giá trị chi phí trang
1

trải sinh hoạt mà công nhân và người nhà của họ cần đến) trong xã hội có nhu cầu
về sức lao động sản xuất. Nhà tư bản mua lại sức lao động theo giá trị sức lao động
trên thị trường, nghĩa là có quyền sử dụng sức lao động đó trong sản xuất, và cưỡng
bức người lao động phải làm việc cả ngày. Ví dụ như để họ làm việc 12 tiếng, thì
trong vòng 6 tiếng (thời gian lao động "bắt buộc"), người lao động đã có thể tạo ra
sản phẩm đủ bù cho chi phí đời sống của họ, 6 tiếng còn lại (thời gian lao độn...
Học thuyết giá trị lao động của Các Mác và sự áp dụng vào Việt
Nam.
Học thuyết kinh tế cho rằng giá trị hàng hoá là do lao động sản xuất ra hàng
hoá quyết định. Người đặt nền móng đầu tiên cho học thuyết này là Pety (W. Petty)
Boaghinbe (P. Boisguilbert), rồi đến Xmit (A. Smith) Ricacđô (V. Ricardo),
những người đóng góp lớn vào học thuyết giá trị lao động. Tuy vậy, phải qua
nhiều thế kỉ trao đổi hàng hoá, con người mới dần dần hiểu ra được thực thể của giá
trị nhận thức được quy luật giá trị. Phải chờ đến Mac thì học thuyết giá trị lao
động mới phát triển đầy đủ. Nhờ phát hiện được tính hai mặt của lao động mới
khẳng định được lao động nào tạo ra giá trị hàng hoá. Mac đã phân tích nền kinh tế
bản chủ nghĩa, khám phá ra giá trị sức lao động được xem hàng hoá, quy luật
giá trị thặng hệ thống các quy luật kinh tế của chủ nghĩa bản, qua đó làm
cho nhận thức về quy luật giá trị được đầy đủ hơn.
C. Mác chỉ ra rằng, những giá trị sử dụng của các loại hàng hoá muôn
hình vạn trạng, không thể dùng số lượng để đo lường chúng bao nhiêu. Ôngi:
"Nếu bóc tách riêng giá trị sử dụng của hàng hoá ra, hàng hoá chỉ còn lại một thuộc
tính, đó thuộc tính sản phẩm lao động". Tức là, giá trị của hàng hoá chính lao
động tiêu hao để sản xuất ra hàng hoá đó. Cho nên, chúng ta thường nói rằng, lao
động tạo ra giá trị. Trong chế độ tư bản chủ nghĩa, để đạt được giá trị thặng dư, nhà
bản bắt buộc phải tìm trên thị trường loại hàng hoá bản thân giá trị sử dụng
của nó một thuộc tính đặc biệt làm nguồn gốc cho giá trị, quá trình sử dụng
đồng thời quá trình tạo ra giá trị. Loại hàng hoá đặc thù đó chính sức lao động
của con người. Ðiều cần lưu ý "lao động" và "sức lao động" là hai khái niệm không
giống nhau. Sức lao động năng lực tiến hành lao động của con người. Sử dụng
sức lao động mới lao động, mà lao động tức tạo ra giá trị. Giá trị của bản thân
sức lao động bị quyết định bởi thời gian lao động bắt buộc (tức giá trị chi phí trang
1
Học thuyết giá trị lao động của Các Mác và sự vận dụng vào Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học thuyết giá trị lao động của Các Mác và sự vận dụng vào Việt Nam - Người đăng: phongpho102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Học thuyết giá trị lao động của Các Mác và sự vận dụng vào Việt Nam 9 10 469