Ktl-icon-tai-lieu

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG NÔNG

Được đăng lên bởi qngaithanhtrung-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG NÔNG
I. Hoàn cảnh ra đời và phương pháp luận nghiên cứu
1. Hoàn cảnh ra đời
Vào TK XVII, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển thay thế cho
thương nghiệp.
Sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh ở Pháp, do nước Pháp là nước có lợi thế về
nông nghiệp.
Thương nghiệp không tạo ra của cải, lưu thông không làm cho của cải tăng lên.
II. Nội dung học thuyết trọng nông
1. Lý thuyết về “Luật tự nhiên”
Hoạt động của tự nhiên và xã hội đều tuân theo những quy luật nhất định: Tự nhiên
tuân theo quy luật của vật lý, xã hội tuân theo quy luật của luân lý.
Quyền tự do của cá nhân là hợp với tự nhiên → Cần phải có tự do kinh tế “Tự do
buôn bán, tự do hoạt động”. Nhà nước không nên can thiệp sâu vào hoạt đọng kinh tế.
Bảo vệ chế độ tư hữu và tư liệu sản xuất. Đồng thời sản xuất TBCN với sản xuất nói
chung.
Phát triển sản xuất nông nghiệp, là phù hợp với “Luật tự nhiên”
Phải phát triển sản xuất hàng hóa lớn trong nông nghiệp
Phát triển sản xuất nông nghiệp theo phương thức tư bản, dưới hình thức đồn điền.
Đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào trong nông nghiệp.
Chủ nghĩa trọng nông
F.Quesnay: “Chỉ có của cải dân cư ở nông thôn mới đẻ ra của cải quốc gia” –
“nông dân nghèo thì xứ sở nghèo”
2. Lý thuyết về “sản xuất thuần túy”
Sản phẩm thuần túy = tổng giá trị sản phẩm – tổng chi phí sản xuất nông nghiệp →
biểu hiện ra là địa tô.
Sản phẩm thuần túy chỉ được tạo ra trong nông nghiệp, vì sản xuất nông nghiệp làm
gia tăng sản lượng.
Công nghiệp, thương nghiệp không tạo ra sản phẩm thuần túy → không phải là lao
động sản xuất.
↠Lý thuyết trung tâm của chủ nghĩa trọng nông.
3. Lý thuyết phân chia giai cấp.
Giai cấp sở hữu: đại địa chủ
Giai cấp sản xuất: nhà tư bản và công nhân nông nghiệp
Giai cấp không sản xuất: Công nhân công nghiệp, tư bản công nghiệp, thương nhân
….
F.Quesnay nói: Kinh tế cũng giống như một cơ thể trong đó của cải và hàng hoấ lưu
thông từ giai cấp này sang giai cáp khác. Mỗi giai cấp giống như các cơ quan của cơ thể
con người, có 1 chức năng cần thiết cho đời sống mọi người.

4. Lý thuyết tái sản xuất – “Biểu kinh tế” của F. Quesnay
Những giả định
Chỉ nghiên cứu tái sản xuất giản đơn
Giá cả hàng hóa không thay đổi
Không có ngoại thương
Xã hội gồm 3 giai cấp: Giai cấp sở hữu, giai cáp sản xuất và giai cấp không sản
xuất.
Giá trị tổng sản phẩm xã hội bao gồm 7 tỷ Fr trong đó
5 tỷ Fr giá trị sản phẩm nông nghiệp (giai cấp sản xuất)
2 tỷ Fr giá trị sản phẩm công nghiệp ( giai cấp không sản xuất)
Giai cấp sở hữu ...
CHƯƠNG 3: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG NÔNG
I. Hoàn cảnh ra đời và phương pháp luận nghiên cứu
1. Hoàn cảnh ra đời
Vào TK XVII, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển thay thế cho
thương nghiệp.
Sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh ở Pháp, do nước Pháp là nước có lợi thế về
nông nghiệp.
Thương nghiệp không tạo ra của cải, lưu thông không làm cho của cải tăng lên.
II. Nội dung học thuyết trọng nông
1. Lý thuyết về “Luật tự nhiên”
Hoạt động của tự nhiên và xã hội đều tuân theo những quy luật nhất định: Tự nhiên
tuân theo quy luật của vật lý, xã hội tuân theo quy luật của luân lý.
Quyền tự do của cá nhân là hợp với tự nhiên Cần phải có tự do kinh tế “Tự do
buôn bán, tự do hoạt động”. Nhà nước không nên can thiệp sâu vào hoạt đọng kinh tế.
Bảo vệ chế độ tư hữu và tư liệu sản xuất. Đồng thời sản xuất TBCN với sản xuất nói
chung.
Phát triển sản xuất nông nghiệp, là phù hợp với “Luật tự nhiên”
Phải phát triển sản xuất hàng hóa lớn trong nông nghiệp
Phát triển sản xuất nông nghiệp theo phương thức tư bản, dưới hình thức đồn điền.
Đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào trong nông nghiệp.
Chủ nghĩa trọng nông
F.Quesnay: “Chỉ có của cải dân cư ở nông thôn mới đẻ ra của cải quốc gia” –
“nông dân nghèo thì xứ sở nghèo”
2. Lý thuyết về “sản xuất thuần túy”
Sản phẩm thuần túy = tổng giá trị sản phẩm – tổng chi phí sản xuất nông nghiệp
biểu hiện ra là địa tô.
Sản phẩm thuần túy chỉ được tạo ra trong nông nghiệp, vì sản xuất nông nghiệp làm
gia tăng sản lượng.
Công nghiệp, thương nghiệp không tạo ra sản phẩm thuần túy không phải là lao
động sản xuất.
Lý thuyết trung tâm của chủ nghĩa trọng nông.
3. Lý thuyết phân chia giai cấp.
Giai cấp sở hữu: đại địa chủ
Giai cấp sản xuất: nhà tư bản và công nhân nông nghiệp
Giai cấp không sản xuất: Công nhân công nghiệp, tư bản công nghiệp, thương nhân
….
F.Quesnay nói: Kinh tế cũng giống như một cơ thể trong đó của cải và hàng hoấ lưu
thông từ giai cấp này sang giai cáp khác. Mỗi giai cấp giống như các cơ quan của cơ thể
con người, có 1 chức năng cần thiết cho đời sống mọi người.
HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG NÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG NÔNG - Người đăng: qngaithanhtrung-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG NÔNG 9 10 821