Ktl-icon-tai-lieu

Học thuyết quản lý

Được đăng lên bởi tranduyquynh86
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 6936 lần   |   Lượt tải: 8 lần
MỞ BÀI

NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH
I. SƠ LƯỢC MỘT SỐ HỌC THUYẾT QUẢN LÝ:

NỘI
DUNG
THUYẾT
TRÌNH

1/ Tư tưởng và lý luận thời Trung Hoa cổ đại
2/ Sơ lược một số trường phái quản lý:
a. Trường phái cổ điển.
b. Trường phái quản lý theo quan hệ con người.

Sơ lược
một số
học thuyết
quản lý

c. Trường phái quản lý theo hệ thống.
d. Trường phái quản lý theo hành vi.

II. THUYẾT VĂN HOÁ QUẢN LÝ:
Thuyết văn hoá
quản lý

1/ Nguyên nhân xuất hiện thuyết văn hoá quản lý.
2/ Một số đại biểu của trào lưu văn hoá.

KẾT LUẬN

3/ Ưu điểm và hạn chế của thuyết văn hoá quản lý.

MỞ BÀI
NỘI
DUNG
THUYẾT
TRÌNH
Sơ lược
một số
học thuyết
quản lý

Thuyết văn hoá
quản lý

KẾT LUẬN

I. SƠ LƯỢC MỘT SỐ HỌC THUYẾT QUẢN LÝ:

1/ Tư tưởng và lý luận thời Trung Hoa
cổ đại:
Ở Trung Hoa thời cổ đại, tư tưởng đức trị
của Khổng Tử với triết lý Đạo Nhân đã chi
phối hoạt động quản lý, cặp phạm trù Nhân
- Lợi đã có ảnh hưởng nhất định đến quản
lý qua tư tưởng nhân bản “làm cho dân
giàu, nước mạnh”; được các đời sau kế
thừa và phát triển.

MỞ BÀI
NỘI
DUNG
THUYẾT
TRÌNH
Sơ lược
một số
học thuyết
quản lý

Thuyết văn hoá
quản lý

KẾT LUẬN

I. SƠ LƯỢC MỘT SỐ HỌC THUYẾT QUẢN LÝ:

1/ Tư tưởng và lý luận thời Trung Hoa
cổ đại:
Đến thời Chiến quốc, kinh tế khá phát
triển song lại kém ổn định về chính trị - xã
hội, Hàn Phi Tử đã chủ xướng tư tưởng
pháp trị, coi trọng pháp chế nghiêm khắc
và đề cao thuật dùng người. Đó là tư
tưởng duy lý, duy lợi được tái hiện sau
hơn 2000 năm ở phương Tây trong triết lý
“con người kinh tế”.

MỞ BÀI

I. SƠ LƯỢC MỘT SỐ HỌC THUYẾT QUẢN LÝ:

2/ Sơ lược một số trường phái quản lý:
NỘI
a. Trường phái cổ điển: gồm thuyết quản lý
DUNG
khoa học và thuyết quản lý hành chính
THUYẾT
TRÌNH
Sơ lược
một số
học thuyết
quản lý

Thuyết văn hoá
quản lý

KẾT LUẬN

Thuyết quản lý khoa học:
Do Frederick
Winslow Taylor
(người Mỹ, 1856 1916) là đại diện chủ
yếu, ông được coi là
“cha đẻ của lý luận
quản lý theo khoa
học”.

MỞ BÀI

I. SƠ LƯỢC MỘT SỐ HỌC THUYẾT QUẢN LÝ:

2/ Sơ lược một số trường phái quản lý:
NỘI
DUNG
THUYẾT
TRÌNH
Sơ lược
một số
học thuyết
quản lý

a. Trường phái cổ điển:
 Thuyết quản lý khoa học:
 Các tư tưởng của Taylor đã mở ra cuộc
cải cách về quản lý doanh nghiệp, tạo
được bước tiến dài theo hướng quản lý
một cách khoa học trong thế kỷ X...
MỞ BÀI
NỘI
DUNG
THUYẾT
TRÌNH
KẾT LUẬN
Sơ lược
một số
học thuyết
quản lý
Thuyết văn ho
quản lý
I. SƠ LƯỢC MỘT SỐ HỌC THUYẾT QUẢN LÝ:
NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH
1/ Tư tưởng và lý luận thời Trung Hoa cổ đại
2/ Sơ lược một số trường phái quản lý:
a. Trường phái cổ điển.
b. Trường phái quản lý theo quan hệ con người.
c. Trường phái quản lý theo hệ thống.
d. Trường phái quản lý theo hành vi.
II. THUYẾT VĂN HOÁ QUẢN LÝ:
1/ Nguyên nhân xuất hiện thuyết văn hoá quản lý.
2/ Một số đại biểu của trào lưu văn hoá.
3/ Ưu điểm và hạn chế của thuyết văn hoá quản lý.
Học thuyết quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học thuyết quản lý - Người đăng: tranduyquynh86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Học thuyết quản lý 9 10 780