Ktl-icon-tai-lieu

Học thuyết thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi Yanni Vu
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1175 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA TRIẾT HỌC

BÀI TIỂU LUẬN:
LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Giáo viên hướng dẫn:
Thạc sĩ Nguyễn Thanh Long
Nhóm thực hiện:
Võ Hồng Ân

1356070003

Huỳnh Ngọc Xuân Ba

1356070005

Vũ Ý Như

1356070038

Trần Thị Thanh Trúc

1356070070

Nguyễn Thị Lan Vi

1356070079

Trần Thị Tú Linh

1356070103

1

MỤC LỤC

2

Hoạt động buôn bán nói chung và buôn bán quốc tế nói riêng là hoạt
động trao đổi hàng hóa, tiền tệ đã có từ lâu đời. Thương mại quốc tế có tính
chất sống còn vì ngoại thương mở rộng khả năng sản xuất và tiêu dùng của
một quốc gia. Chính vì vậy đã có rất nhiều tư tưởng, lí thuyết được đưa ra
để phân tích, giải thích về hoạt động thương mại quốc tế. Quá trình nghiên
cứu của các học giả cũng như các trường phái kinh tế khác nhau trong lịch
sử phát triển tư tưởng về thương mại quốc tế đã đưa ra những lí thuyết để
giải thích vấn đề này, khẳng định những tác động của thương mại quốc tế
đối với sự tăng trưởng và phát triển theo trình tự từ thấp đến cao, từ đơn
giản đến phức tạp, từ phiến diện đến toàn diện, từ hiện tượng đến bản chất.
1. Khái niệm:
Thương mại có nghĩa là trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa hai bên. Nếu
các bên cư trú tại những quốc gia khác nhau thì hoạt động thương mại này
mang tính quốc tế.
Thông thường một trong những hàng hóa tham gia trao đổi là “tiền hoặc
vàng”. Nếu không có hàng hóa trao đổi nào là tiền thì gọi là “hàng đổi
hàng”. Nếu là sản phẩm hữu hình (nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, lương
thực…) thì gọi là thương mại hàng hóa, còn nếu là sản phẩm vô hình (các
dịch vụ du lịch, phần mềm máy tính, công nghệ…) thì gọi là thương mại
dịch vụ.
Các bên tham gia buôn bán quốc tế có thể là các công ty nhà nước, công
ty tư nhân hoặc các cá nhân gọi là thương nhân.
Đặc điểm thương mại quốc tế: Thương mại quốc tế vượt ra khỏi biên giới
của một quốc gia, thương mại quốc tế gắn liền với việc sử dụng các đồng
tiền của các quốc gia khác nhau.
Lý thuyết thương mại quốc tế là những lý thuyết giải thích cơ sở khoa
học hình thành thương mại quốc tế và lợi ích đạt được của các chủ thể tham
gia quá trình này. Lý thuyết thương mại quốc tế phát triển từ đơn giản đến

3
phức tạp và ngày càng hoàn thiện. Theo thời gian và tiến trình phát triển có
thể chia thành ba nhóm: Lý thuyết thương mại cổ điển, lý thuyết thương
mại tân cổ điển và lý thuyết hiện đại.
2. Lý thuyết thương mại cổ điển:
2.1 Chủ nghĩa trọng thương( Mercantilism):
Trước hết là tư tưởng của chủ nghĩa trọng...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA TRIẾT HỌC
BÀI TIỂU LUẬN:
LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Giáo viên hướng dẫn:
Thạc sĩ Nguyễn Thanh Long
Nhóm thực hiện:
Võ Hồng Ân 1356070003
Huỳnh Ngọc Xuân Ba 1356070005
Vũ Ý Như 1356070038
Trần Thị Thanh Trúc 1356070070
Nguyễn Thị Lan Vi 1356070079
Trần Thị Tú Linh 1356070103
Học thuyết thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học thuyết thương mại quốc tế - Người đăng: Yanni Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Học thuyết thương mại quốc tế 9 10 5