Ktl-icon-tai-lieu

hội nhập kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi Tuyên Lirey
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Thị trường chứng khoán: Trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, thị trường chứng khoán
được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn.
Việc mua bán này được tiến hành ở thị trường sơ cấp khi người mua mua được chứng khoán lần
đầu từ những người phát hành, và ở những thị trường thứ cấp khi có sự mua đi bán lại các chứng
khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp. Như vậy, xét về mặt hình thức, thị trường chứng
khoán là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán, qua
đó thay đổi các chủ thể nắm giữ chứng khoán.
2. Thị trường cổ phiếu là thị trường giao dịch và mua bán các loại cổ phiếu, bao gồm cổ
phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi
3. Thị trường trái phiếu là thị trường giao dịch và mua bán các trái phiếu đã được phát hành;
các trái phiếu này bao gồm: trái phiếu Chính phủ, trái phiếu đô thị và trái phiếu công ty.
4. Thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh là thị trường phát hành và mua đi bán lại
các chứng khoán phái sinh đã được phát hành. Đây là loại thị trường cao cấp chuyên giao dịch
những công cụ tài chính cao cấp, do đó thị trường này chỉ xuất hiện ở những nước có TTCK phát
triển mạnh.
Cùng với sự phát triển của TTCK, các công cụ lưu thông trên TTCK cũng ngày càng phát triển về
số lượng và đa dạng về chủng loại. Bên cạnh các giao dịch truyền thống về cổ phiếu và trái
phiếu, các giao dịch mua bán chứng từ tài chính khác như: quyền mua cổ phiếu, chứng quyền,
hợp đồng quyền chọn đã xuất hiện. Các chứng từ tài chính này được ra đời từ các giao dịch
chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) và được quyền chuyển đổi sang các chứng khoán qua hành vi
mua bán theo những điều kiện nhất định. Do đó, người ta gọi chúng là các chứng từ có nguồn
gốc chứng khoán, hay các chứng khoán phái sinh.
5. Thị trường sơ cấp là thị trường mua bán các loại chứng khoán mới phát hành. Trên thị
trường này, vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành thông qua việc nhà đầu tư
mua các chứng khoán mới phát hành. Đặc điểm của thị trường sơ cấp
-

Thị trường sơ cấp là nơi duy nhất mà các chứng khoán đem lại vốn cho người phát hành.

- Những người bán trên thị trường sơ cấp được xác định thường là Kho bạc, ngân hàng nhà
nước, công ty phát hành, tập đoàn bảo lãnh…
Giá chứng khoán trên thị trường sơ cấp do tổ chức phát hành quyết định và thường được in
ngay trên CK.
6. Thị trường thứ cấp là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ
cấp. Thị trường thứ cấp đảm bản tính thanh khoả...
1. Thị trường chứng khoán: Trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, thị trường chứng khoán
được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn.
Việc mua bán này được tiến hành ở thị trường sơ cấp khi người mua mua được chứng khoán lần
đầu từ những người phát hành, và ở những thị trường thứ cấp khi có sự mua đi bán lại các chứng
khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp. Như vậy, xét về mặt hình thức, thị trường chứng
khoán là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán, qua
đó thay đổi các chủ thể nắm giữ chứng khoán.
2. Thị trường cổ phiếu thị trường giao dịch và mua bán các loại cổ phiếu, bao gồm cổ
phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi
3. Thị trường trái phiếu là thị trường giao dịch và mua bán các trái phiếu đã được phát hành;
các trái phiếu này bao gồm: trái phiếu Chính phủ, trái phiếu đô thị và trái phiếu công ty.
4. Thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh là thị trường phát hành và mua đi bán lại
các chứng khoán phái sinh đã được phát hành. Đây là loại thị trường cao cấp chuyên giao dịch
những công cụ tài chính cao cấp, do đó thị trường này chỉ xuất hiện ở những nước có TTCK phát
triển mạnh.
Cùng với sự phát triển của TTCK, các công cụ lưu thông trên TTCK cũng ngày càng phát triển về
số lượng và đa dạng về chủng loại. Bên cạnh các giao dịch truyền thống về cổ phiếu và trái
phiếu, các giao dịch mua bán chứng từ tài chính khác như: quyền mua cổ phiếu, chứng quyền,
hợp đồng quyền chọn đã xuất hiện. Các chứng từ tài chính này được ra đời từ các giao dịch
chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) và được quyền chuyển đổi sang các chứng khoán qua hành vi
mua bán theo những điều kiện nhất định. Do đó, người ta gọi chúng là các chứng từ có nguồn
gốc chứng khoán, hay các chứng khoán phái sinh.
5. Thị trường sơ cấp là thị trường mua bán các loại chứng khoán mới phát hành. Trên thị
trường này, vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành thông qua việc nhà đầu tư
mua các chứng khoán mới phát hành. Đặc điểm của thị trường sơ cấp
- Thị trường sơ cấp là nơi duy nhất mà các chứng khoán đem lại vốn cho người phát hành.
- Những người bán trên thị trường sơ cấp được xác định thường là Kho bạc, ngân hàng nhà
nước, công ty phát hành, tập đoàn bảo lãnh…
- Giá chứng khoán trên thị trường sơ cấp do tổ chức phát hành quyết định và thường được in
ngay trên CK.
6. Thị trường thứ cấp là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ
cấp. Thị trường thứ cấp đảm bản tính thanh khoản cho các chứng khoán đã phát hành. Đặc điểm
của thị trường thứ cấp
- Trên thị trường thứ cấp, các khoản tiền thu được từ việc bán chứng khoán thuộc về các nhà
đầu tư và các nhà kinh doanh chứng khoán chứ không thuộc về nhà phát hành. Nói các khác,
các luồn vốn không chảy vào những người phát hành chứng khoán mà vận chuyển giữa những
nhà đầu tư chứng khoán trên thị trường. Thị trường thứ cấp là một bộ phận quan trọng của thị
trường chứng khoán, gắn bó chặt chẽ với thị trường sơ cấp.
hội nhập kinh tế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hội nhập kinh tế quốc tế - Người đăng: Tuyên Lirey
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
hội nhập kinh tế quốc tế 9 10 750