Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN

Được đăng lên bởi Zi Xuka
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1150 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khoá 2006-07

Phân tích Tài chính

Bài giảng 14

HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN
1. Định nghĩa
Hợp đồng quyền chọn là hợp đồng cho phép người mua nó có quyền, nhưng không bắt
buộc, được mua hoặc được bán:
•
•
•

Một số lượng xác định các đơn vị tài sản cơ sở
Tại hay trước một thời điểm xác định trong tương lai
Với một mức giá xác định ngay tại thời điểm thỏa thuận hợp đồng.

Tại thời điểm xác định trong tương lai, người mua quyền có thể thực hiện hoặc không
thực hiện quyền mua (hay bán) tài sản cơ sở. Nếu người mua thực hiện quyền mua (hay
bán), thì người bán quyền buộc phải bán (hay mua) tài sản cơ sở. Thời điểm xác định
trong tương lai gọi là ngày đáo hạn; thời gian từ khi ký hợp đồng quyền chọn đến ngày
thanh toán gọi là kỳ hạn của quyền chọn. Mức giá xác định áp dụng trong ngày đáo hạn
gọi là giá thực hiện (exercise price hay strike price).
2. Các loại quyền chọn
Quyền chọn cho phép được mua gọi là quyền chọn mua (call option), quyền chọn cho
phép được bán gọi là quyền chọn bán (put option).
•

Quyền chọn mua trao cho người mua (người nắm giữ) quyền, nhưng không phải
nghĩa vụ, được mua một tài sản cơ sở vào một thời điểm hay trước một thời điểm
trong tương lai với một mức giá xác định.

•

Quyền chọn bán trao cho người mua (người nắm giữ) quyền, nhưng không phải
nghĩa vụ, được bán một tài sản cơ sở vào một thời điểm hay trước một thời điểm
trong tương lai với một mức giá xác định.

Đối với quyền chọn mua, ta có người mua quyền chọn mua (holder) và người bán quyền
chọn mua (writer). Đối với quyền chọn bán, ta cũng có người mua quyền chọn bán và
người bán quyền chọn bán. Một cách phân loại khác là chia quyền chọn thành quyền
chọn kiểu châu Âu (European options) và kiểu Mỹ (American options).
•

Quyền chọn kiểu châu Âu (European options) là loại quyền chọn chỉ có thể được
thực hiện vào ngày đáo hạn chứ không được thực hiện trước ngày đó.

•

Quyền chọn kiểu Mỹ (American options) là loại quyền chọn có thể được thực
hiện vào bất cứ thời điểm nào trước khi đáo hạn.

Quyền chọn có thể được dựa vào các tài sản cơ sở như cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu, trái
phiếu, lãi suất, ngoại hối, kim loại quý hay nông sản. Nhưng nhìn chung nếu phân theo
loại tài sản cơ sở thì có thể chia quyền chọn thành quyền chọn trên thị trường hàng hoá,
quyền chọn trên thị trường tài chính và quyền chọn trên thị trường ngoại hối.
Nguyễn Minh Kiều/Nguyễn Xuân Thành

1

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khoá 2006-07

Phân tích Tài chính

Bài giản...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright Phân tích Tài chính Bài ging 14
Niên khoá 2006-07
Nguyn Minh Kiu/Nguyn Xuân Thành 1
HP ĐỒNG QUYN CHN
1. Định nghĩa
Hp đồng quyn chn là hp đồng cho phép người mua nó có quyn, nhưng không bt
buc, được mua hoc được bán:
Mt s lượng xác định các đơn v tài sn cơ s
Ti hay trước mt thi đim xác định trong tương lai
Vi mt mc giá xác định ngay ti thi đim tha thun hp đồng.
Ti thi đim xác định trong tương lai, người mua quyn có th thc hin hoc không
thc hin quyn mua (hay bán) tài sn cơ s. Nếu người mua thc hin quyn mua (hay
bán), thì người bán quyn buc phi bán (hay mua) tài sn cơ s. Thi đim xác định
trong tương lai gi là ngày đáo hn; thi gian t khi ký hp đồng quyn chn đến ngày
thanh toán gi là k hn ca quyn chn. Mc giá xác định áp dng trong ngày đáo hn
gi là giá thc hin (exercise price hay strike price).
2. Các loi quyn chn
Quyn chn cho phép được mua gi là quyn chn mua (call option), quyn chn cho
phép được bán gi là quyn chn bán (put option).
Quyn chn mua trao cho người mua (người nm gi) quyn, nhưng không phi
nghĩa v, được mua mt tài sn cơ s vào mt thi đim hay trước mt thi đim
trong tương lai vi mt mc giá xác định.
Quyn chn bán trao cho người mua (người nm gi) quyn, nhưng không phi
nghĩa v, được bán mt tài sn cơ s vào mt thi đim hay trước mt thi đim
trong tương lai vi mt mc giá xác định.
Đối vi quyn chn mua, ta có người mua quyn chn mua (holder) và người bán quyn
chn mua (writer). Đối vi quyn chn bán, ta cũng có người mua quyn chn bán và
ng
ười bán quyn chn bán. Mt cách phân loi khác là chia quyn chn thành quyn
chn kiu châu Âu (European options) và kiu M (American options).
Quyn chn kiu châu Âu (European options) là loi quyn chn ch có th được
thc hin vào ngày đáo hn ch không được thc hin trước ngày đó.
Quyn chn kiu M (American options) là loi quyn chn có th được thc
hin vào bt c thi đim nào trước khi đáo hn.
Quyn chn có th được da vào các tài sn cơ s như c phiếu, ch s c phiếu, trái
phiếu, lãi sut, ngoi hi, kim loi quý hay nông sn. Nhưng nhìn chung nếu phân theo
loi tài sn cơ s thì có th chia quyn ch
n thành quyn chn trên th trường hàng hoá,
quyn chn trên th trường tài chính và quyn chn trên th trường ngoi hi.
HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN - Người đăng: Zi Xuka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN 9 10 190