Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng vận chuyển tận nhà

Được đăng lên bởi cnmntchc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH VT TÂN HÀ
Số: 129 /……….. HĐVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

HỢP ĐỒNG BỐC VÁC, VẬN CHUYỂN SÁCH, VHP, QUẦY KỆ GỖ VÀ
TỦ KÍNH TỪ 467 CỘNG HÒA VỀ 2BIS NGUYỄN THỊ MINH KHAI
- Căn cứ Bộ luật Dân sự của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông
qua ngày 14/06/2005.

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005.
- Căn cứ vào sự thỏa thuận của hai bên.
Hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 2011 tại văn phòng CTY TNHH VC TÂN HÀ gồm có:
BÊN A: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN HÀ:
Địa chỉ

: 63/4 đường Tân Chánh Hiệp 17, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại

: (08) 54.474.109

Tài khoản

: 42806449-Ngân hàng Á Châu - CN P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM

Mã số thuế

: 0304 914 541

Fax: (08) 54.471.701

Đại diện bởi ông

: LÊ VĂN HÀ

DĐ: 0903.934.787

Chức vụ: Giám đốc

BÊN B: CÔNG TY TNHH MTV SX-TM-DV-XD MINH THÀNH (BỘ TƯ LỆNH TP.HCM)
Địa chỉ

: 2bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại

: (08) 39102062

Email

: nsthanglong@hcm.fpt.vn

Mã số thuế

: 0300492137

Đại

diện

Fax: (08) 39102063

bởi

: Thiếu tá_NGUYỄN VĂN SANG

ông
Chức vụ: Phó giám đốc

Sau khi bàn bạc và cùng nhau thoả thuận ký k ết hợp đồng b ốc vác, v ận chuy ển v ới n ội dung nh ư
sau:
ĐIỀU I: Nội dung hợp đồng.
Bên B thuê bên A nhân công bốc vác (2 đầu lên, xuống) và vận chuyển sách, VHP, quầy kệ gỗ và
tủ kính bằng xe tải bảo đảm không bị hư hỏng, thất thoát cho Bên B.
1. Số lượng xe và số chuyến:
a) Loại xe ô tô 5 tấn : 02 xe chở 07 chuyến
b) Loại xe ô tô 2,5 tấn
Cộng

: 18 xe chở 73 chuyến

: 20 xe chở khoảng 80 chuyến.

2. Địa chỉ nhận hàng

: 467 Cộng Hòa, P.15, Quận Tân Bình, TP.HCM

3. Địa chỉ giao hàng

: 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

4. Thời gian thực hiện

: Từ thứ sáu, ngày 28/10/2011 đến thứ bảy ngày 29/10/2011

a/ Từ 10h sáng đến 16h thứ sáu, ngày 28/10/11 : chở sách và văn hóa phẩm
a1) Bên B tự chuẩn bị thùng carton và có CBCNV tự đóng kiện hoàn chỉnh sách, VHP.

a2) Bên A cử công nhân bốc vác sách, VHP (đã được bên B đóng kiện) lên xe; vận chuyển và
xếp vào kho 2bis Nguyễn Thị Minh Khai.
b/ Từ 17h thứ sáu, ngày 28/10/2011 đến 16h thứ bảy, ngày 29/10/2011:
b1) Bên A đóng kiện, bốc vác tủ kính, quầy k ệ theo sơ đ ồ c ủa bên B ( bên B có người
hướng dẫn vị trí trình tự lấy quầy kệ) lên xe vận chuyển đưa về 2bis Nguyễn Thị
Minh Khai.
b2) Bên A khi bốc quầy kệ xuống Nhà sách 2bis Nguyễn Thị Minh Khai đặt đúng v ị trí
theo sơ đồ của bên B (bên B có người...
CÔNG TY TNHH VT TÂN HÀ
Số: 129 /……….. HĐVC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
c l p – T do – H nh phúcĐộ
-------o0o-------
HỢP ĐỒNG BỐC VÁC, VẬN CHUYỂN SÁCH, VHP, QUẦY KỆ GỖ VÀ
TỦ KÍNH TỪ 467 CỘNG HÒA VỀ 2BIS NGUYỄN THỊ MINH KHAI
- Căn cứ Bộ luật Dân sự của Nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông
qua ngày 14/06/2005.
- C n c Lu t Th ng m i s 36/2005/QH11 đ c Qu c h i thông qua ngày 14/06/2005.ă ươ ượ
- C n c vào s th a thu n c a hai bên.ă
Hôm nay, ngày 22 tháng 10 n m 2011 t i v n phòng CTY TNHH VC TÂN HÀ g m có:ă ă
BÊN A: CÔNG TY TNHH V N T I TÂN HÀ:
a chĐị : 63/4 đ ng Tân Chánh Hi p 17, Qu n 12, TP.HCMườ
i n tho iĐ : (08) 54.474.109 Fax: (08) 54.471.701 D : 0903.934.787Đ
Tài kho n : 42806449-Ngân hàng Á Châu - CN P.Tân Chánh Hi p, Q.12, TP.HCM
Mã s thu ế : 0304 914 541
i di n b i ôngĐạ : LÊ V N HÀĂ Ch c v : Giám đ c
BÊN B: CÔNG TY TNHH MTV SX-TM-DV-XD MINH THÀNH (B T L NH TP.HCM) Ư
a chĐị : 2bis Nguy n Th Minh Khai, P. a kao, Qu n 1, TP.HCM Đ
i n tho iĐ : (08) 39102062 Fax: (08) 39102063
Email : nsthanglong@hcm.fpt.vn
Mã s thu ế : 0300492137
i di n b i ông Đạ
: Thi u tá_NGUY N V N SANG Ch c v : ế Ă Phó giám đ c
Sau khi bàn b c và cùng nhau tho thu n ký k t h p đ ng b c vác, v n chuy n v i n i dung nh ế ư
sau:
I U I: N i dung h p ng.Đ đồ
Bên B thuê bên A nhân công b c vác (2 u lên, xu ng)đầ v n chuy n sách, VHP, qu y k g
t kính b ng xe t i b o đ m không b h h ng, th t thoát cho Bên B. ư
1. S l ng xe và s chuy n: ượ ế
a) Lo i xe ô tô 5 t n : 02 xe ch 07 chuy n ế
b) Lo i xe ô tô 2,5 t n : 18 xe ch 73 chuy n ế
C ng : 20 xe ch kho ng 80 chuy n.ế
2. a ch nh n hàngĐị : 467 C ng Hòa, P.15, Qu n Tân Bình, TP.HCM
3. a ch giao hàngĐị : 2Bis Nguy n Th Minh Khai, P. a Kao, Qu n 1, TP.HCM Đ
4. Th i gian th c hi n : T th sáu, ngày 28/10/2011 đ n th b y ngày 29/10/2011 ế
a/ T 10h sáng đ n 16h th sáu, ngày 28/10/11 : ch sách và v n hóa ph m ế ă
a
1
) Bên B t chu n b thùng carton và có CBCNV t đóng ki n hoàn ch nh sách, VHP.
Hợp đồng vận chuyển tận nhà - Trang 2
Hợp đồng vận chuyển tận nhà - Người đăng: cnmntchc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng vận chuyển tận nhà 9 10 946