Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn chuẩn mực

Được đăng lên bởi nghi
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Tài chính
---------***---------

Số: 89/2002/TT-BTC

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2002

Thông tư
Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán
ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, ngày 31-12-2001
của Bộ trưởng Bộ Tài chính
- Căn cứ Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam
(đợt 1);
- Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số
1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1-11-1995 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung
Chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện bốn chuẩn mực kế toán trên áp
dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước,
trừ: Các doanh nghiệp thực hiện Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành
kèm theo Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23-12-1996 và Quyết định số
144/2001/QĐ/BTC ngày 21-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
I. Hướng dẫn kế toán chuẩn mực "Hàng tồn kho"

1- Kế toán chi phí sản xuất chung cố định
- Khi phát sinh chi phí sản xuất chung cố định, ghi:
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Chi tiết chi phí sản xuất chung cố
định)
Có các TK: 152, 153, 214, 331, 334,...
- Cuối kỳ, phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung cố định vào chi phí
chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường, ghi:
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Chi tiết chi phí sản xuất chung cố
định).
- Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường
thì kế toán phải tính và xác định chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí
chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản chi phí
sản xuất chung cố định không phân bổ (không tính vào giá thành sản phẩm số chênh

lệch giữa tổng chi phí sản xuất chung cố định thực tế phát sinh lớn hơn chi phí sản
xuất chung cố định được tính vào giá thành sản phẩm) được ghi nhận vào giá vốn
hàng bán trong kỳ, ghi:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi tiết chi phí sản xuất chung cố định không
phân bổ)
Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung.
2- Kế toán các khoản hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Căn cứ vào biên bản về mất mát, hao hụt hàng tồn kho, kế toán phản ánh giá
trị hàng tồn kho mất mát, hao hụt, ghi:
Nợ TK 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý
Có các TK: 151, 152, 153, 154, 155, 156
- Căn cứ vào biên bản xử lý về hàng tồn kho hao hụ...
Bộ Tài chính
---------***---------
Số: 89/2002/TT-BTC
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2002
Thông tư
Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán
ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, ngày 31-12-2001
của Bộ trưởng Bộ Tài chính
- Căn cứ Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính về việc ban hành công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam
(đợt 1);
- Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số
1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1-11-1995 các thông hướng dẫn sửa đổi, bổ sung
Chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện bốn chuẩn mực kế toán trên áp
dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành,c thành phần kinh tế trong cả nước,
trừ: Các doanh nghiệp thực hiện Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ ban hành
kèm theo Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23-12-1996 Quyết định số
144/2001/QĐ/BTC ngày 21-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
I. Hướng dẫn kế toán chuẩn mực "Hàng tồn kho"
1- Kế toán chi phí sản xuất chung cố định
- Khi phát sinh chi phí sản xuất chung cố định, ghi:
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Chi tiết chi phí sản xuất chung cố
định)
Có các TK: 152, 153, 214, 331, 334,...
- Cuối kỳ, phân bkết chuyển chi phí sản xuất chung cố định vào chi phí
chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường, ghi:
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Chi tiết chi phí sản xuất chung cố
định).
- Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường
thì kế toán phải tính xác định chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí
chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản chi phí
sản xuất chung cố định không phân bổ (không tính vào giá thành sản phẩm số chênh
Hướng dẫn chuẩn mực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn chuẩn mực - Người đăng: nghi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Hướng dẫn chuẩn mực 9 10 172