Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn giải bài tập quản trị tài chính

Được đăng lên bởi Tuấn Trung
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP
Dạng 1: Quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp
Đầu tư của doanh nghiệp là: việc chi một khoản tiền nhằm đem lại lợi ích trong tương


lai.


Đầu tư cho máy móc, thiết bị, nhà xưởng, sản phẩm, hệ thống, chương trình.

“ Nghiên cứu về lập dự án đầu tư với giả thiết rủi ro là không đổi”
1.

Dự tính luồng tiền hoạt động tăng thêm sau thuế của dự án



Nguyên tắc xác định luồng tiền

-

Tiền luôn được xác định sau thuế

-

Phân tích tình huống khi có và không có dự án đầu tư và tất cả các chi phí và lợi ích

có liên quan đến phải được tính tới ( kể cả chi phí cơ hội)
-

Chú ý có 2 nhân tố tác động:
 Phương pháp khấu hao (chi phí khấu hao càng lớn thì càng làm giảm số thuế công ty
phải nộp)
 Giá bán (hay còn gọi là giá trị thu hồi của tài sản khấu hao)

Giá bán > giá trị còn lại  DN phải nộp thuế
Giá bán > cơ sở khấu hao  DN bị đánh thuế theo mức lãi trên vốn
Giá bán < giá trị còn lại  lỗ, DN được khấu trừ thuế
2.

Xác định luồng tiền tăng thêm

Luồng tiền được chia thành 3 nhóm
-

Nhóm 1: Luồng tiền ra ban đầu (tiền đầu tư ban đầu)

Luồng tiền ra ban đầu bao gồm:
Giá trị của các tài sản mới (Giá mua) (1)
Chi phí lắp đặt, vận chuyển…(2)
Mức tăng (giảm) của vốn lưu động thuần (3)
Tiền thuần thu được từ bán tài sản cũ nếu là dạng đầu tư thay thế (4)
Thuế (tiết kiệm thuế) từ việc bán tài sản cũ nếu là dạng đầu tư thay thế (5)
Công thức:

T ra ban đầu = (1) + (2) +/- (3) – (4) +/- (5)
-

Nhóm 2: Luồng tiền thuần tăng thêm trong kỳ

Luồng tiền này bao gồm:
Doanh thu hoạt động thuần tăng lên (giảm đi) trừ (cộng) bất kỳ khoản chi phí hoạt động
thuần nào tăng lên (giảm đi), không kể khấu hao (1)
Khoản tăng lên (giảm đi) thuần của khấu hao (2)
= Thay đổi thuần của thu nhập trước thuế (3)
Tăng (giảm) thuần về thuế (4)
= Thay đổi thuần của thu nhập sau thuế (5)
Tăng (giảm) thuần của khấu hao (6)
Tăng (giảm) thuần về vốn lưu động (nếu có) (7)
= Luồng tiền thuần tăng thêm trong kỳ
-

Nhóm 3: Luồng tiền thuần tăng lên cuối kỳ

Luồng tiền thuần tăng lên cuối kỳ = luồng tiền tăng lên trong kỳ ở năm cuối của tài sản mới
+/- Giá trị thu hồi cuối cùng của các tài sản mới +/- Thuế (tiết kiệm thuế) do bán tài sản
hoặc thanh lý tài sản mới +/- Tăng (giảm) của vốn lưu động thuần
3.

Phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

Có 4 phương pháp dựng để đánh giá và lựa chọn các dự án đầu tư
Chúng ta sẽ sử dụng một ví dụ minh họa như sau:


Phương pháp kỳ thu hồi vốn (PBP)

Ý nghĩa:
Phương pháp này cho chúng ta biết thời gian (số năm) cần thiết để...
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP
Dạng 1: Quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp
Đầu tư của doanh nghiệp là: việc chi một khoản tiền nhằm đem lại lợi ích trong tương
lai.
Đầu tư cho máy móc, thiết bị, nhà xưởng, sản phẩm, hệ thống, chương trình.
“ Nghiên cứu về lập dự án đầu tư với giả thiết rủi ro là không đổi”
1. Dự tính luồng tiền hoạt động tăng thêm sau thuế của dự án
Nguyên tắc xác định luồng tiền
- Tiền luôn được xác định sau thuế
- Phân tích tình huống khi không dự án đầu tất cả các chi phí lợi ích
có liên quan đến phải được tính tới ( kể cả chi phí cơ hội)
- Chú ý có 2 nhân tố tác động:
Phương pháp khấu hao (chi phí khấu hao càng lớn thì càng làm giảm số thuế công ty
phải nộp)
Giá bán (hay còn gọi là giá trị thu hồi của tài sản khấu hao)
Giá bán > giá trị còn lại DN phải nộp thuế
Giá bán > cơ sở khấu hao DN bị đánh thuế theo mức lãi trên vốn
Giá bán < giá trị còn lại lỗ, DN được khấu trừ thuế
2. Xác định luồng tiền tăng thêm
Luồng tiền được chia thành 3 nhóm
- Nhóm 1: Luồng tiền ra ban đầu (tiền đầu tư ban đầu)
Luồng tiền ra ban đầu bao gồm:
Giá trị của các tài sản mới (Giá mua) (1)
Chi phí lắp đặt, vận chuyển…(2)
Mức tăng (giảm) của vốn lưu động thuần (3)
Tiền thuần thu được từ bán tài sản cũ nếu là dạng đầu tư thay thế (4)
Thuế (tiết kiệm thuế) từ việc bán tài sản cũ nếu là dạng đầu tư thay thế (5)
Công thức:
Hướng dẫn giải bài tập quản trị tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn giải bài tập quản trị tài chính - Người đăng: Tuấn Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hướng dẫn giải bài tập quản trị tài chính 9 10 330