Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn giải nhanh bài tập môn Kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi Meokl
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 11587 lần   |   Lượt tải: 81 lần
BÀI TẬP KINH TẾ HỌC QUỐC TẾ

2012

MỤC LỤC
I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ MẬU DỊCH QUỐC TẾ ............................................................................... 2
a.Xác định khung tỷ lệ trao đổi. ................................................................................................................ 2
b.Chi phí cơ hội của sản phẩm ................................................................................................................. 5
c.Tỷ lệ trao đổi để mậu dịch hai quốc gia là bằng nhau ........................................................................... 6
TỔNG HỢP GIẢI NHANH PHẦN LÝ THUYẾT MẬU DỊCH CỔ ĐIỂN ........................................ 7
c.Tính thời gian tiết kiệm được của mỗi quốc gia, khi mậu dịch xảy ra ................................................... 8
d. Dựa vào khung tỷ lệ trao đổi, xét mậu dịch có xảy ra hay không? ....................................................... 8
e.Xác định lợi ích mậu dịch của hai quốc gia, khi cho điểm tự cung tự cấp. ........................................... 9
f.Xác định khung tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền (Câu 22/_đề 1) .......................................................... 9
II. LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ MẬU DỊCH QUỐC TẾ ......................................................................... 12
III. THUẾ QUAN, CÁC BIỆN PHÁP PHI THUẾ QUAN ........................................................................ 13
+Tính tỷ lệ bảo hộ thật sự cho nhà sản xuất: ......................................................................................... 13
IV.LIÊN KẾT QUỐC TẾ, LIÊN HIỆP QUAN THUẾ. ............................................................................. 14
IV. THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ........................................................................ 15

Thi tốt nhá……

……make in Chelli… 1

BÀI TẬP KINH TẾ HỌC QUỐC TẾ

2012

I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ MẬU DỊCH QUỐC TẾ
a.Xác định khung tỷ lệ trao đổi.
B1: Xác định nước nào lợi thế về sản phẩm nào hơi nước kia, ký hiệu A, B cho nó luôn, hoặc đổi chỗ cho
nó để tránh nhầm lẫn.
Qui định lun:
A là sản phẩm xuất chiều
B là sản phẩm xuất chiều ←
B2: chọn chiều thuận (cái này hết sức quan trọng)… giảm thời gian bị rối bởi cái mớ bòng bong.
Chiều thuận của ta là từ trái sang phải: nên cách làm của ta cũng từ trái sang phải nhen….
. Viết lại bảng như sau (:D k có gì thay đổi hén)

Thống nhất chiều làm là mũi tên

Năng suất lao động
Thái Lan
X
‫ݔ‬ଵ
Y
‫ݕ‬ଵ 																 ←
Khung tỷ lệ trao đổi:
‫ݕ‬ଶ ...
BÀI TP KINH T HC QUC T 2012
Thi tt nhá…… ……make in Chelli… 1
MC LC
I.LÝ THUYT C ĐIN V MU DCH QUC T ............................................................................... 2
a.Xác định khung t l trao đổi. ................................................................................................................ 2
b.Chi phí cơ hi ca sn phm ................................................................................................................. 5
c.T l trao đổi để mu dch hai quc gia là bng nhau ........................................................................... 6
TNG HP GII NHANH PHN LÝ THUYT MU DCH C ĐIN ........................................ 7
c.Tính thi gian tiết kim được ca mi quc gia, khi mu dch xy ra ................................................... 8
d. Da vào khung t l trao đổi, xét mu dch có xy ra hay không? ....................................................... 8
e.Xác định li ích mu dch ca hai quc gia, khi cho đim t cung t cp. ........................................... 9
f.Xác định khung t l trao đổi gia hai đồng tin (Câu 22/_đề 1) .......................................................... 9
II. LÝ THUYT HIN ĐẠI V MU DCH QUC T ......................................................................... 12
III. THU QUAN, CÁC BIN PHÁP PHI THU QUAN ........................................................................ 13
+Tính t l bo h tht s cho nhà sn xut: ......................................................................................... 13
IV.LIÊN KT QUC T, LIÊN HIP QUAN THU. ............................................................................. 14
IV. TH TRƯỜNG NGOI HI VÀ T GIÁ HI ĐOÁI ........................................................................ 15
Hướng dẫn giải nhanh bài tập môn Kinh tế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn giải nhanh bài tập môn Kinh tế quốc tế - Người đăng: Meokl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hướng dẫn giải nhanh bài tập môn Kinh tế quốc tế 9 10 773