Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn giao dịch chi tiết

Được đăng lên bởi Phạm Thành
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 785 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
I.

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIAO DỊCH

1. Sở Giao dịch Chứng khoán
Hiện tất cả các chứng khoán được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán đó là Sở Giao dịch
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
2. Chứng khoán niêm yết
Chứng khoán niêm yết bao gồm Cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ.
3. Mệnh giá chứng khoán
Mệnh giá Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết được quy định thống nhất là 10.000 đồng,
trái phiếu là 100.000 đồng
4. Thời gian giao dịch: Các phiên giao dịch được thực hiện từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ ngày
lễ, Tết, và các ngày nghỉ khác theo quy định của Luật Lao động, UBCKNN, Sở GDCK.
5. Mở tài khoản


Nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản tại các công ty chứng khoán khác nhau. Nhà đầu tư chỉ
được mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán.



Khi mở tài khoản tại các công ty chứng khoán nhà đầu tư phải khai báo tất cả các tài khoản
đang mở tại các công ty chứng khoán khác.



Khi mở tài khoản tại BVSC nhà đầu tư phải mang chứng minh thư gốc để cán bộ mở tài
khoản đối chiếu.

6. Mua bán trong phiên


Nhà đầu tư được đặt lệnh mua và bán trong phiên giao dịch, tuy nhiên tuân thủ quy định sau:
Nhà đầu tư không được phép đặt lệnh mua (bán) cùng một loại chứng khoán trong từng lần
khớp lệnh trên cùng một tài khoản hoặc các tài khoản khác nhau mà nhà đầu tư đứng tên sở
hữu. Cụ thể:
+ Không được đặt lệnh cùng mua và bán trong phiên 1 hoặc phiên 3 (HSX).
+ Trong phiên giao dịch liên tục (cả HNX và HSX) hoặc phiên 3 (HSX), nhà đầu tư chỉ
được mua (bán) cùng một loại chứng khoán nếu lệnh bán (mua) của chứng khoán cùng loại
trước đó đã được thực hiện toàn bộ hoặc đã bị hủy toàn bộ phần số dư lệnh đặt chưa khớp.



Nhà đầu tư không được sử dụng các tài khoản khác nhau của mình mở tại các công ty chứng
khoán để mua, bán cùng loại chứng khoán trong ngày giao dịch (tránh tình trạng các tài
khoản khác nhau khớp lệnh với nhau nhưng do một nhà đầu tư đứng tên sở hữu các tài khoản
đó hoặc nhà đầu tư ủy quyền cho người khác giao dịch nên dẫn đến không thực sự chuyển
quyền sở hữu.
1

7. Ủy quyền


Việc ủy quyền phải được lập dưới hình thức Hợp đồng ủy quyền có xác nhận của chính
quyền địa phương hoặc công chứng theo quy định



Mỗi chủ tài khoản sẽ chỉ được ủy quyền cho một người duy nhất. Người được ủy quyền sẽ
không được ủy quyền lại cho người thứ ba.



Đối với giao dịch thỏa thuận: Người được ủy quyền không được thực hiện giao dịch đối với
chính mình hoặc bên thứ...
1
HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIAO DỊCH
1. Sở Giao dịch Chứng khoán
Hiện tất cả các chứng khoán được giao dịch trên SGiao dịch Chứng khoán đó SGiao dch
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
2. Chứng khoán niêm yết
Chứng khoán niêm yết bao gồm C phiếu, trái phiếu và chng chỉ qu.
3. Mệnh giá chứng khoán
Mệnh giá C phiếu chứng chỉ qu đầu niêm yết được quy định thống nhất 10.000 đồng,
trái phiếu là 100.000 đồng
4. Thời gian giao dịch: Các phiên giao dch được thực hiện t thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ ngày
lễ, Tết, và các ngày nghỉ khác theo quy định của Luật Lao động, UBCKNN, Sở GDCK.
5. Mở tài khoản
Nhà đu được m nhiều tài khoản tại các ng ty chứng khoán khác nhau. Nhà đầu tư chỉ
được mở mt tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán.
Khi mở tài khoản tại các ng ty chứng khoán nhà đầu tư phải khai báo tất cả các tài khoản
đang mở tại các công ty chứng khoán khác.
Khi mở tài khoản tại BVSC nhà đầu phải mang chng minh tgốc đcán bộ mtài
khoản đối chiếu.
6. Mua bán trong phiên
Nhà đuđược đặt lệnh mua và bán trong phiên giao dch, tuy nhiên tuân th quy định sau:
Nhà đầu tư không được phép đặt lệnh mua (bán) cùng mt loại chứng khoán trong từng lần
khớp lệnh trên ng một tài khoản hoặc các tài khoản khác nhau n đầu đứng tên sở
hữu. Cụ thể:
+ Không được đặt lệnh cùng mua và bán trong phiên 1 hoặc phiên 3 (HSX).
+ Trong phiên giao dịch liên tục (cHNX HSX) hoặc phiên 3 (HSX), nhà đầu ch
được mua (bán) cùng một loại chứng khoán nếu lệnh bán (mua) của chứng khoán cùng loại
trước đó đã được thực hiện toàn bộ hoặc đã bị hy toàn bộ phần số dư lệnh đặt chưa khớp.
Nhà đu không được sử dụng các tài khoản khác nhau của mình mở tại các công ty chứng
khoán để mua, bán cùng loại chứng khoán trong ngày giao dịch (tránh tình trạng các tài
khoản khác nhau khớp lệnh với nhau nhưng do một nhà đầu tư đứng tên sở hữu các tài khoản
đó hoặc nhà đầu y quyền cho người khác giao dịch nên dẫn đến không thực sự chuyn
quyền sở hữu.
Hướng dẫn giao dịch chi tiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn giao dịch chi tiết - Người đăng: Phạm Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hướng dẫn giao dịch chi tiết 9 10 941