Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn làm bài tập môn kinh tế

Được đăng lên bởi le-khuyen1
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
•
•
•
•

•

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP

Nêu được khái niệm của lợi ích.
Nêu được nguyên tắc tối đa hóa lợi ích.
Lập biểu đồ lựa chọn phối hợp sản phẩm A và sản phẩm B để tối đa hóa
lợi ích với thu nhập (Mức thu nhập do mình tự đặt, ví dụ tổng thu nh ập c ủa
mình là 20 triệu, mình muốn mua sản phẩm A (ti vi) giá 4 triệu đ ồng/ chi ếc,
và sản phẩm B là (bữa ăn) giá 2 triệu đồng/ bữa)
So sánh lợi ích biên của những sản phẩm có giá khác nhau thì chúng ta
phải tính lợi ích biên trên đơn vị tiêu dùng (mỗi đ ơn v ị tiêu dùng là 1 tri ệu
đồng) Phải phối hợp 2 sản phẩm A và B sao cho tiêu hết 20 triệu và đ ạt
được lợi ích tối đa hóa là được cả 2 sản phẩm A và B. Để làm được điều
này ta cần lập biểu ngân sách (theo mẫu trang 11, và vẽ biểu đ ồ ngân
sách trang 12, vẽ biểu đồ bàng quang trang 21, Phối hợp biểu ngân sách
và biểu bàng quang, tìm ra điểm cân bằng lợi ích (tức là điểm t ối đa hóa lợi
ích.

I.Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng
• 1. Lý thuyết về lợi ích ( U- Utility):
• 1.1. Khái niệm → sự thỏa mãn mà người tiêu
dùng nhận khi tiêu dùng một loại hàng hóa
dịch vụ.
. 1.2. Tổng lợi ích( TU – Total Utility):
• →Là toàn bộ sự thỏa mãn, sự hài lòng khi tiêu
dùng một số lượng hàng hóa dịch vụ nhất định.

2.2. NGUYÊN TẮC TỐI ĐA HÓA LỢI ÍCH
Để tối đa hóa lợi ích thì thu nhập của
người tiêu dùng phải được chia ra sao cho
một đồng cuối cùng bỏ ra để mua 1 loại
hàng hóa này sẽ mang lại lợi ích biên giống
như khi mua các loại hàng hóa khác.
Ví dụ thực tiễn.

Lựa chọn phối hợp sản phẩm A và sản phẩm
B để tối đa hóa lợi ích với thu nhập là 10 đồng
(1)
Đơn vị
sản phẩm

1
2
3
4
5
6
7

(2) Sản phẩm A
Giá 1 đồng

(3) Sản phẩm B
Giá 2 đồng
(A)

MU

(B) MU trên
1đồng
MU/P

MU

(B) MU
trên1đồng
MU/P

10
8
7
6
5
4
3

10
8
7
6
5
4
3

24
20
18
16
12
6
4

12
10
9
8
6
3
2

(A)

Lợi ích biên trên 1 đồng
• Để so sánh lợi ích biên của những sản phẩm
có giá khác nhau thì chúng ta phải tính lợi
ích biên trên một đồng tiêu dùng. Điều này
được phản ánh ở cột “2b” và “3b”

Quá trình lựa chọn
• Phối hợp hàng hóa mang lại lợi ích tối đa
cho người tiêu dùng trong trường hợp này
là 2 sản phẩm a và 4 sản phẩm b

Công thức: TUmax đạt được phải đảm bảo
2 điều kiện:
•

MUa MUb
=
Pa
Pb
•

I = Pa.Qa + Pb.Qb

•
•
•
•
•
•
•

Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn:
- Sở thích
- Thu nhập
Lợi ích biên trên một đồng
Quá trình lựa chọn quyết định
Lựa chọn không sáng suốt
Công thức tối đa hóa lợi ích

Lợi ích biên và đường cầu
2

Gía SP B
(đồng)
2
1

1

Db

4

6
Lượng cầu của sản phẩm B

Lượng cầu
(đơn vị...
H NG D N LÀM BÀI T PƯỚ
Nêu đ c khái ni m c a l i ích.ượ
Nêu đ c nguyên t c t i đa hóa l i ích.ượ
L p bi u đ l a ch n ph i h p s n ph m A và s n ph m B đ t i đa hóa
l i ích v i thu nh p (M c thu nh p do mình t đ t, ví d t ng thu nh p c a
mình là 20 tri u, mình mu n mua s n ph m A (ti vi) giá 4 tri u đ ng/ chi c, ế
và s n ph m B là (b a ăn) giá 2 tri u đ ng/ b a)
So sánh l i ích biên c a nh ng s n ph m có giá khác nhau thì chúng ta
ph i tính l i ích biên trên đ n v tiêu dùng (m i đ n v tiêu dùng là 1 tri u ơ ơ
đ ng) Ph i ph i h p 2 s n ph m A và B sao cho tiêu h t 20 tri u và đ t ế
đ c l i ích t i đa hóa là đ c c 2 s n ph m A và B. Đ làm đ c đi u ượ ượ ượ
này ta c n l p bi u ngân sách (theo m u trang 11, và v bi u đ ngân
sách trang 12, v bi u đ bàng quang trang 21, Ph i h p bi u ngân sách
và bi u bàng quang, tìm ra đi m cân b ng l i ích (t c là đi m t i đa hóa l i
ích.
Hướng dẫn làm bài tập môn kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn làm bài tập môn kinh tế - Người đăng: le-khuyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Hướng dẫn làm bài tập môn kinh tế 9 10 757