Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lập : Báo cáo ngân lưu (gián tiếp và trực tiếp), Báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền, ngân lưu dự án

Được đăng lên bởi vanthuan_a01
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Fulbright Economics Teaching Program

Statement of Cash Flows

Höôùng daãn laäp

Baùo caùo ngaân löu (giaùn tieáp vaø tröïc
tieáp), Baùo caùo nguoàn tieàn vaø söû duïng
tieàn, ngaân löu döï aùn

Baûng caân ñoái keá toaùn
(Ngaøy 31/12)

TAØI SAÛN

1999

2000ø

NÔÏ PHAÛI TRAÛ +
VOÁ N CHUÛ SÔÛ HÖÕU

1999ø

2000ø

Tieàn maët
Khoaûn seõ thu
Haøng toàn kho
Taøi saûn coá ñònh (roøng)

200
100
220
920

2
458
550
850

Vay ngaân haøng
Khoaûn phaûi traû
Voán chuû sôû höõu
Lôïi nhuaän giöõ laïi

250
152
800
238

130
140
995
595

Trong ñoù ,
- Nguyeân gía (*)
- Khaáu hao (tích luõy)

1000
(80)

970
(120)

1440

1860

1440

1860

Toång coäng
Taøi saûn

Nôï phaûi traû +
Voán chuû sôû höõu

(*)Thanh lyù Taø i saûn coá ñònh coù nguyeân giaù : 30, ñaõ khaáu hao: 10, gía baù n: 20)

2-Oct-03

Nguyen Tan Binh

2

1

Fulbright Economics Teaching Program

Statement of Cash Flows

Baùo caùo thu nhaäp
KHOÛAN MUÏC
Doanh thu
Giaù voán haøng baùn (COGS)
Laõi goäp
Chi phí kinh doanh
Chi phí khaáu hao
Lôïi nhuaän tröôùc thueá & laõi
Laõi vay
Lôïi nhuaän tröôùc thueá
Thueá thu nhaäp (32%)
Lôïi nhuaän sau thueá
Chia coå töùc
Lôïi nhuaän giöõ laïi

1999
7000
5800
1200
800
50
350
0
350
112
238
0
238

2000
7500
6100
1400
825
50
525
0
525
168
357
0
357

2-Oct-03

3

Chu kyø saûn xuaát
vaø doøng tieàn
Tieàn maët
(Thu nôï)

Khoaûn phaûi thu
(Baùn chòu)
(Saûn xuaát)

(Ñaàu tö)
2-Oct-03

Nguyen Tan Binh

Haøng toàn kho

Taøi saûn coá ñònh

(Baùn haøng thu tieàn maët)

(Khaáu hao)
4

2

Fulbright Economics Teaching Program

Statement of Cash Flows

Doøng ngaân löu
(CF: Cash Flows)
Ngaân löu

1999

2000

Thay ñoå i

-358
-330
70

200
100
220
920

2
458
550
850

-198
358
330
-70

-120
-12
195
357

250
152
800
238

130
140
995
595

-120
-12
195
357

TAØI SAÛN
Tieà n maë t
Khoaû n seõ thu
Haø ng toà n kho
Taø i saû n coá ñònh roø ng
NÔÏ PHAÛ I TRAÛ +
VOÁ N CHUÛ SÔÛ HÖÕ U
Vay ngaâ n haøng
Khoaû n phaû i traû
Voá n coå ñoâ ng
Lôï i nhuaä n giöõ laïi
2-Oct-03

5

Phöông trình tieàn maët
• Taøi saûn = Nôï phaûi traû + Voán chuû sôû höõu
• ⌦ TSLÑ + TSCÑ = NPT + VCSH
• ⌦ TM + KPT + HTK = NPT + VCSH - TSCÑ
• ⌦ TM = NPT + VCSH - TSCÑ - KPT - HTK
Moät thay ñoåi trong NPT hay VCSH seõ laøm thay ñoåi cuøng
chieàu vôùi Tieàn maët.
Moät thay ñoåi trong khoaûn TAØI SAÛN seõ laøm thay ñoåi ngöôïc
chieàu vôùi Tieàn maët.
2-Oct-03

Nguyen Tan Binh

6

3

Fulbright Economics Teaching Program

Statement of Cash Flows

Baùo caùo ngaân löu

(CFS: Cash Flows Statement)
• Baùo caùo ngaân löu trình baøy Doøng ngaân löu ...
Fulbright Economics Teaching Program Statement of Cash Flows
Nguyen Tan Binh 1
Höôùng daãn laäp
Baùo caùo ngaân löu (giaùn tieáp vaø tröïc
tieáp), Baùo caùo nguoàn tieàn vaø söû duïng
tieàn, ngaân löu döï aùn
2-Oct-03 2
Baûng caân ñoái keá toaùn
(Ngaøy 31/12)
TAØI SAÛN
1999 2000ø
NÔÏ PHAÛI TRAÛ +
VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU
1999ø 2000ø
Tieàn maët
Khoaûn seõ thu
Haøng toàn kho
Taøi saûn coá ñònh (roøng)
Trong ñoù,
- Nguyeân gía (*)
-
Khaáu hao (tích luõy)
200
100
220
920
1000
(80)
2
458
550
850
970
(120)
Vay ngaân haøng
Khoaûn phaûi traû
Voán chuû sôû höõu
Lôïi nhuaän giöõ laïi
250
152
800
238
130
140
995
595
Toång coäng
Taøi saûn
1440 1860 Nôï phaûi traû +
Voán chuû sôû höõu
1440 1860
(*)Thanh lyù Taøi saûn coá ñònh coù nguyeân giaù: 30, ñaõ khaáu hao: 10, gía baùn: 20)
Hướng dẫn lập : Báo cáo ngân lưu (gián tiếp và trực tiếp), Báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền, ngân lưu dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn lập : Báo cáo ngân lưu (gián tiếp và trực tiếp), Báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền, ngân lưu dự án - Người đăng: vanthuan_a01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn lập : Báo cáo ngân lưu (gián tiếp và trực tiếp), Báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền, ngân lưu dự án 9 10 926