Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

Được đăng lên bởi Anhhoanhtrang Cao
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 4886 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ NHÂN VIỆT NAM
EU

VIETNAM

lOGO

VƯỜN ƯƠM CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HÀ NỘI

CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AAA

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Sản phẩm/Dịch vụ:........................................................

Nếu chưa thành lập
doanh nghiệp thì có thể
đề tên
Đơn vị: ...........................................................................doanh nghiệp sẽ
thành lập
Chỉ đề tên sản phẩm-dịch
Người lập: ...................................................................... kế hoạch kinh
vụ cho
doanh này
- Nếu chưa thành lập DN
Ngày: ............................................................................. đề tên và logo
thì ko cần

Hà Nội, 07/2009
1

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ NHÂN VIỆT NAM
EU

VIETNAM

VƯỜN ƯƠM CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HÀ NỘI

MỤC LỤC
PHẦN I
PHẦN II

THÔNG TIN TỔNG QUAN
GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA KẾ HOẠCH

I. GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM-DỊCH VỤ
II. MỤC ĐÍCH VÀ TẦM NHÌN CỦA KẾ HOẠCH

PHẦN III
A-

PHÂN TÍCH
PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG VÀ KÊNH TIÊU THỤ

I. PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG
II. PHÂN TÍCH KÊNH TIÊU THỤ

B-

PHÂN TÍCH KINH DOANH

I. CƠ HỘI KINH DOANH
II. ĐIỂM MẠNH CỦA SẢN PHẨM-DỊCH VỤ
III. ĐIỂM YẾU CỦA SẢN PHẨM-DỊCH VỤ
IV. THÁCH THỨC TỪ ĐỐI THỦ VÀ THỊ TRƯỜNG
V. KẾ HOẠCH MARKETING

1. Kế hoạch phát triển thị trường
2. Kế hoạch quảng cáo
3. Kế hoạch tiếp thị, khuyến mạin
4. Kế hoạch bán hàng
CPHÂN TÍCH SẢN XUẤT-CHẾ BIẾN
1. Thiết bị, dây chuyền sản xuất:
2. Công nghệ sản xuất:
3. Nguyên liệu đầu vào và vùng nguyên liệu:
4. Nhân lực cho sản xuất và công nghệ:
5. An toàn thực phẩm:
6. Các thông số khác:
DPHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Vốn
1. Vốn-ngân sách đầu tư:
2. Nguồn vốn:
3. Chi phí nguồn vốn:
Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận
1. Kế hoạch doanh thu theo sản phẩm
2. Kế hoạch doanh thu theo kênh tiêu thụ
3. Kế hoạch doanh thu theo thời gian
4. Điểm hoà vốn:
5. Lợi nhuận:
5.1. Phương án Tối ưu:
5.2. Phương án Bình thường:
5.3. Phương án Dưới bình thường:
Giải thích phân tích tài chính
PHẦN IV
BIẾN CỐ CÓ KHẢ NĂNG VÀ KHẢ NĂNG ĐIỀU CHỈNH
I. BIẾN CỐ 1:
II. BIẾN CỐ 2:
III. BIẾN CỐ 3:
PHẦN V
KẾT LUẬN CHUNG

2

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ NHÂN VIỆT NAM
EU

VIETNAM

VƯỜN ƯƠM CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HÀ NỘI

PHẦN I

THÔNG TIN TỔNG QUAN
Tên doanh nghiệp:..........................................................................................................
Loại hình: (Công ty cổ phần, công ty TNHH, HTX...)
Đia chỉ:..........................................................................................................................
EU VIETNAM
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ NHÂN VIỆT NAM
VƯỜN ƯƠM CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HÀ NỘI
lOGO
CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AAA
Nếu chưa thành lập
doanh nghiệp thì có thể
đề tên doanh nghiệp sẽ
thành lập
Chỉ đề tên sản phẩm-dịch
vụ cho kế hoạch kinh
doanh này
- Nếu chưa thành lập DN
thì ko cần đề tên và logo
1
KẾ HOẠCH KINH DOANH
Sản phẩm/Dịch vụ:........................................................
Đơn vị: ...........................................................................
Người lập: ......................................................................
Ngày: .............................................................................
Hà Nội, 07/2009
Hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh - Người đăng: Anhhoanhtrang Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 10 358