Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang với phần mềm Microsoft Project

Được đăng lên bởi Nguyễn Đình Lực
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 471 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chuyªn ®Ò khoa häc n¨m häc 2007 - 2008
NguyÔn v¨n viªn
2
Híng dÉn lËp tiÕn ®é thi c«ng theo ph¬ng ph¸p s¬ ®å ngang víi
phÇn mÒm Microsoft Project
A. Lý do chän chuyªn ®Ò
LËp tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng theo ph¬ng ph¸p s¬ ®å ngang
®îc ¸p dông hÇu hÕt cho ®å ¸n m«n häc, ®å ¸n tèt nghiÖp cña sinh viªn vµ
trªn thùc tÕ h¬n 90% c«ng tr×nh x©y dùng ë ViÖt Nam ®Òu ¸p dông ph¬ng
ph¸p nµy. Víi tÝnh chÊt phæ th«ng nh vËy nã ®ßi hái cã mét phÇn mÒm hç trî
®Ó gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò sau:
- DÔ lËp vµ dÔ qu¶n lý;
- M« t¶ mèi quan hÖ ®¸p øng ®îc tÝnh chÊt ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng
(mèi quan hÖ gi÷a c¸c c«ng viÖc, tµi nguyªn...);
- Gi¶m bít ®îc khèi lîng tÝnh to¸n khi tÝnh chÊt c«ng viÖc t¬ng tù
nhau;
- DÔ dµng chØnh söa nÕu cã mét sè yÕu tè thay ®æi trong qu¸ tr×nh thi
c«ng;
- Tù tÝnh ®îc mét sè th«ng sè do yªu cÇu cña c«ng viÖc (biÓu ®å nh©n
lùc, tæng nh©n c«ng, tæng thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh...);
- §¸p øng ®îc tÝnh chuyªn nghiÖp ho¸ cña c«ng nghÖ x©y dùng ®¬ng
®¹i.
PhÇn mÒm Microsoft Project ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu ®ã.
B. Ph¹m vi, ®èi tîng vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
* Ph¹m vi: ChØ xÐt vÊn ®Ò qu¶n lý nh©n lùc trong qu¸ tr×nh lËp tiÕn ®é
thi c«ng.
* §èi tîng: C«ng tr×nh x©y dùng ®¬n vÞ (d©n dông vµ c«ng nghiÖp).
* Ph¬ng ph¸p: Nghiªn cøu lý thuyÕt kÕt hîp víi thùc tÕ thi c«ng.
C. Néi dung cña chuyªn ®Ò
* Nghiªn cøu tæng quan vÒ c¸c ph¬ng ph¸p lËp tiÕn ®é thi c«ng.
* Tr×nh tù lËp tiÕn ®é thi c«ng theo ph¬ng ph¸p s¬ ®å ngang.
* Sö dông phÇn mÒm Microsoft Project trong qu¸ tr×nh lËp tiÕn ®é thi
c«ng theo ph¬ng ph¸p s¬ ®å ngang.
Hướng dẫn lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang với phần mềm Microsoft Project - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang với phần mềm Microsoft Project - Người đăng: Nguyễn Đình Lực
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Hướng dẫn lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang với phần mềm Microsoft Project 9 10 299