Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng eview 4

Được đăng lên bởi Mai Thành
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1377 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DƯƠNG HẢI – ĐHKTQD – 2014

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TOÁN KINH TẾ
BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG
BẰNG PHẦN MỀM EVIEWS 4.0
Tác giả: Bùi Dương Hải

Lưu hành nội bộ

Có bổ sung so với bản năm 2013

HÀ NỘI, 1 / 20141

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DƯƠNG HẢI – ĐHKTQD – 2014

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ........................................................................................ 3
§ 1 SỐ LIỆU DÙNG TRONG EVIEWS ..................................... 6
§ 2 NHẬP SỐ LIỆU TỪ BÀN PHÍM – XỬ LÝ SỐ LIỆU ......... 9
§ 3 ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN ........................ 18
§ 4 ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI ......................... 23
§ 5 MÔ HÌNH VỚI BIẾN GIẢ .................................................. 31
§ 6 ĐỊNH DẠNG PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY ...................... 37
§ 7 HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN .................................... 41
§ 8 HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI .......... 44
§ 9 MÔ HÌNH VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN ................ 53
§ 10 TỰ TƯƠNG QUAN VÀ MÔ HÌNH CÓ BIẾN TRỄ ........ 61

Chương trình Eviews4 có thể tải về tại trang mạng Khoa Toán
kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân:
  Thư viện  Dữ liệu - phần mềm
Địa chỉ trên cũng là nơi có thể tải về tài liệu hướng dẫn này, và các thư
mục số liệu.
Các thắc mắc, trao đổi xin vui lòng gửi thư cho tác giả theo địa chỉ
thư điện tử: haitkt@gmail.com2

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EVIEWS 4 – BÙI DƯƠNG HẢI – ĐHKTQD – 2014

MỞ ĐẦU
Eviews là phần mềm được thiết kế riêng cho các mô hình kinh tế
lượng và chuỗi thời gian. Phần mềm này phù hợp cho giảng dạy và
học tập kinh tế lượng cho đối tượng sinh viên đại học và sau đại học.
Hiện nay (1/2013) đã có phiên bản thương mại Eviews7, từ phiên bản
Eviews5 có yêu cầu cài đặt cũng như bản quyển. Eviews4 không yêu
cầu cài đặt và bản quyển, có thể tải về từ trang mạng khoa Toán kinh
tế. Khi đã nắm được các kĩ năng với Eviews4, việc chuyển sang thực
hành với các phiên bản cao hơn là hoàn toàn tương tự. Do đó để phù
hợp với thực trạng tại Việt Nam, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi
nhất cho sinh viên, tài liệu này được viết cho thực hành phiên bản
Eviews4.
Với sự đổi mới của giáo trình và chương trình giảng dạy Kinh tế lượng
tại Đại học Kinh tế quốc dân từ năm 2013, nội dung hướng dẫn thực
hành cũng có sự thay đổi phù hợp. Nội dung trước hết sẽ sử dụng các
số liệu chéo, sau đó thực hiện với số liệu c...
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EVIEWS 4 –I DƯƠNG HẢI ĐHKTQD 2014
www.mfe.edu.vn/buiduonghai
1
Đ
ẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TOÁN KINH T
BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ
TÀI LIỆU HƯỚNG DN
THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG
BNG PHẦN MỀM EVIEWS 4.0
Tác giả: Bùi Dương Hải
www.mfe.edu.vn/buiduonghai
Lưu hành nội b
Có bổ sung so với bản năm 2013
HÀ NỘI, 1 / 2014
hướng dẫn sử dụng eview 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng eview 4 - Người đăng: Mai Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng eview 4 9 10 679