Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng MESSAGE 5

Được đăng lên bởi hugisme_9x
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2274 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1.2. Giới thiệu tổng quan mô hình MESSAGE
1.2.1. Nhiệm vụ của mô hình MESSAGE
MESSAGE (Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General
Environmental impacts) là mô hình tối ưu hệ thống năng lượng (từ cung cấp đến sử
dụng). Ban đầu, mô hình được Viện Phân tích các hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA)
phát triển. Dựa trên phiên bản mới nhất của mô hình, Cơ quan Năng lượng nguyên tử
quốc tế (IAEA) đã mở rộng, nâng cấp và tạo các giao diện với người sử dụng.
MESSAGE được thiết kế để xây dựng và đánh giá các chiến lược cung cấp năng
lượng khác nhau với các ràng buộc do người sử dụng xác lập, ví dụ: giới hạn về đầu tư,
khả năng sẵn có của nhiên liệu và thương mại, các hạn chế về môi trường và tiềm năng
của các công nghệ mới. Khi xét đến các ràng buộc về môi trường, mô hình có thể tính
toán lượng phát thải của các công nghệ ở các mức của dòng năng lượng. Qua đó, ta có
thể thấy tác động của chính sách năng lượng và môi trường đối với việc phát triển hệ
thống năng lượng.

1.2.2. Nguyên tắc cơ bản của của mô hình MESSAGE
Nguyên tắc cơ bản của mô hình là tối ưu một hàm mục tiêu dựa trên các ràng
buộc, xác định các nghiệm có thể có của bài toán. Giá trị hàm mục tiêu được dùng để lựa
chọn lời giải tốt nhất theo các tiêu chuẩn được xác định trước. Theo cách phân loại tổng
quát [4] thì MESSAGE thuộc loại mô hình quy hoạch nguyên hỗn hợp do trong mô hình
này, người ta có thể chọn một số biến nguyên. Tất cả các quan hệ tạo nên cấu trúc của mô
hình được cho dưới dạng các ràng buộc tuyến tính giữa các biến liên tục. Có thể tóm tắt
nguyên tắc của mô hình MESSAGE như sau:
Hàm mục tiêu
Hàm mục tiêu của mô hình MESSAGE có dạng tổng quát sau:

Trong đó:


: Hệ số chi phí hàm mục tiêu.



: Biến số cần tìm của hàm mục tiêu.

Các điều kiện ràng buộc của mô hình
-

Ràng buộc về cân bằng:

Trong đó:

-



: Hiệu suất quá trình sản xuất năng lượng i tại năm t.



: Sản lượng năng lượng i tại năm t.



: Tiêu dùng năng lượng của ngành k tại năm t.

Ràng buộc về nhu cầu:

Trong đó:
-

là nhu cầu của năng lượng i tại năm t.

Ràng buộc về công suất:

Trong đó:


: Công suất công nghệ xem xét tại năm 0.



: Công suất công nghệ xem xét tại năm t.

-



: Hệ số sử dụng công suất công nghệ xem xét tại năm 0.



: Hệ số sử dụng công suất công nghệ xem xét tại năm t.



: Hiệu suất của công nghệ xem xét tại năm T.



: Tiêu dùng nhiên liệu của công nghệ xem xét tại năm T.

Ràng buộc về đầu tư:

Trong đó:

-



: Suất chi phí đầu tư cho công nghệ i ở năm t.



: Công...
1.2. Giới thiệu tổng quan mô hình MESSAGE
1.2.1. Nhiệm vụ của mô hình MESSAGE
MESSAGE (Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General
Environmental impacts) hình tối ưu hệ thống năng lượng (từ cung cấp đến sử
dụng). Ban đầu, hình được Viện Phân tích các hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA)
phát triển. Dựa trên phiên bản mi nhất của hình, quan Năng ng nguyên tử
quốc tế (IAEA) đã mở rộng, nâng cấp và tạo các giao diện với người sử dụng.
MESSAGE đưc thiết kế để xây dựng đánh giác chiến lược cung cấp ng
lượng khác nhau với các ràng buộc do người sử dụng xác lập, dụ: giới hạn về đầu tư,
khả năng sẵn có của nhiên liệu thương mại, các hạn chế về môi trường tiềm năng
của các công nghệ mới. Khi xét đến các ràng buộc về môi trường, hình có thể tính
toán lượng phát thải của các công nghệ các mức của dòng ng lượng. Qua đó, ta
thể thấy tác động của chính sách năng lượng môi trưng đối với việc phát triển hệ
thống năng lượng.
1.2.2. Nguyên tắc cơ bản của của mô hình MESSAGE
Nguyên tắc bản của mô hình tối ưu một hàm mục tiêu dựa trên các ràng
buộc, xác định các nghiệm có thể có của bài toán. Giá trị hàm mục tiêu đưc dùng để lựa
chọn lời giải tốt nhất theo các tiêu chuẩn đưc xác định trước. Theo cách phân loại tổng
quát [4] tMESSAGE thuộc loạihình quy hoạch nguyên hỗn hợp do trongnh
này, người ta có thể chọn một số biến nguyên. Tất cả các quan hệ tạo nên cấu trúc của mô
hình được cho dưới dạng các ràng buộc tuyến tính giữa các biến liên tục. thể tóm tắt
nguyên tắc của mô hình MESSAGE như sau:
Hàm mục tiêu
Hàm mục tiêu của mô hình MESSAGE có dạng tổng quát sau:
Trong đó:
: Hệ số chi phí hàm mục tiêu.
Hướng dẫn sử dụng MESSAGE 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng MESSAGE 5 - Người đăng: hugisme_9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng MESSAGE 5 9 10 28