Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEW 7.0

Được đăng lên bởi Lê Anh
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 12453 lần   |   Lượt tải: 128 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEW 7.0

1. Màn hình Eviews
Thanh công cụ
Màn hình Eviews
Cửa sổ Command

Cửa sổ Workfile

Hình 1

3

2. Các kiểu dữ liệu thường dùng.
2.1. Số liệu theo thời gian: là các số liệu thu thập tại nhiều thời điểm khác nhau trên cùng
một đối tượng. Chẳng hạn như số liệu về GDP bình quân của Việt Nam từ 1998 – 2006 được
cho trong bảng sau:

2.2. Số liệu chéo: là số liệu thu thập tại một thời điểm ở nhiều nơi, địa phương, đơn vị, khác
nhau. Chẳng hạn như số liệu về GDP bình quân trong năm 2006 của các nước Brunei,
Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt
Nam được cho như sau:

2.3. Số liệu hỗn hợp: là số liệu tổng hợp của hai loại trên, nghĩa là các số liệu thu thập tại
nhiều thời điểm khác nhau ở nhiều địa phương, đơn vị khác nhau. Chẳng hạn như số liệu về
GDP bình quân của các nước từ 1998 – 2006.

4

3. Nhập dữ liệu.
3.1. Nhập trực tiếp vào Eview
Để minh họa cho phần này, ta xét các ví dụ sau:
Ví dụ 1. Bảng 4 dưới đây cho biết số liệu về GDP bình quân đầu người của Việt Nam trong
các năm 1998 – 2006.

Ví dụ 2. Bảng 5 dưới đây cho biết số liệu về doanh số của một công ty.

Ví dụ 3. Bảng 6 dưới đây cho biết số liệu về năng suất (Y, đơn vị tạ/ha) và mức phân bón
(X, đơn vị tạ/ha) cho một loại cây trồng tính trên một ha trong 10 năm từ 1988 đến 1997.

Ví dụ 4. Bảng 7 dưới đây cho biết số liệu về doanh thu (Y), chi phí cho quảng cáo ( X2 ),
tiền lương của nhân viên tiếp thị (X3 ) của 12 công nhân (đơn vị triệu đồng).

5

Mở Eview, để nhập dữ liệu: Chọn File → New → Workfile, ta có màn hình như sau:

Hình 2
Tuỳ vào kiểu dữ liệu cần khảo sát, ta có thể chọn được các kiểu sau :
Dated – regular frequency
Multi – year : Số liệu nhiều năm
Annual : Số liệu năm
Semi – Annual : Số liệu nửa năm
Quarterly : Số liệu theo quý
Monthly : Số liệu theo từng tháng
Bimonthly : Mỗi tháng 2 lần/2 tháng 1 lần
Fortnight : Hai tuần lễ/15 ngày
Ten – day (Trimonthly) :
Weekly : Số liệu theo từng tuần
Unstructure / Undate : Số liệu chéo
Để nhập dữ liệu ở ví dụ 1, ta chọn các khai báo như trong hình 3 như sau:

6

Hình 3
Để nhập dữ liệu ở ví dụ 2, ta chọn các khai báo như trong hình 4

Hình 4
Để nhập dữ liệu cho ví dụ 3, ví dụ 4, ta có thể khai báo báo như trong hình 5.

7

Hình 5
Trong ô Observations ta nhập cỡ mẫu (số các quan sát)
Chẳng hạn như trong ví dụ 3, ta nhập 10 rồi nhấn OK ta được hình 6

Hình 6
Để nhập số liệu ta chọn : Quick →Empty Group (Edit Series), màn hình xuất hiện
một cửa sổ như hình 7. Trong đó
...
3
HƯỚNG DN S DNG PHN MM EVIEW 7.0
1. Màn hình Eviews
Hình 1
Màn hình Eviews
Thanh công c
Ca s Command
Ca s Workfile
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEW 7.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEW 7.0 - Người đăng: Lê Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEW 7.0 9 10 686