Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH cho doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Truong Congthanh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đăng ký lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc
và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di
chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến
Tên thủ tục

Đăng ký lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm
thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn
tỉnh, thành phố khác đến

Lĩnh vực
Trình tự thực hiện

Thu BHXH, BHYT và BHTN
1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị ghi tại mục thành phần,
số lượng hồ sơ dưới đây.
2. Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động
- Hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT kê khai tờ khai, kiểm tra, đối
chiếu và ký trong tờ khai của người lao động.
- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới
đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.
3. Bước 3: Đối với cơ quan BHXH
- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị.
Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết
giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và
trả lại sau đó chuyển hồ sơ cho phòng Thu.
- Phòng Thu: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình
quản lý thu. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Phòng Cấp sổ, thẻ.
- Phòng Cấp sổ thẻ: Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, cấp sổ BHXH (đối với
trường hợp chưa có sổ BHXH), thẻ BHYT và chuyển kết quả giải quyết
cho bộ phận một cửa.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển
qua internet….

Thành phần số lượng hồ
sơ

1. Đơn vị:
- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh hoặc Giấy phép hoạt động.
- Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).
- Đối với đơn vị đăng ký đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần: văn bản
đăng ký phương thức đóng của đơn vị (Mẫu D01-TS), kèm theo:
+ Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị;
+ Phương thức trả lương cho người lao động.
2. Người lao động: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS), kèm
theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH,

BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).
- Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN:
thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan
BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.
- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có
công…): thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng
minh.
3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

Thời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không quá 10 ngày làm việc; cấp sổ
B...
Thủ tục đăng ký lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc
và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di
chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến
Tên thủ tục Đăng ký lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộcbảo hiểm
thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn
tỉnh, thành phố khác đến
Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT và BHTN
Trình tự thực hiện
1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị ghi tại mục thành phần,
số lượng hồ sơ dưới đây.
2. Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động
- Hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT khai tờ khai, kiểm tra, đối
chiếu và ký trong tờ khai của người lao động.
- Nộp hồ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ dưới
đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.
3. Bước 3: Đối với cơ quan BHXH
- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị.
Kiểm đếm thành phần số lượng, nếu đúng, đ theo quy định thì viết
giấy hẹn. Trường hợp hồ chưa đúng, đủ theo quy định t ghi và
trả lại sau đó chuyển hồ sơ cho phòng Thu.
- Phòng Thu: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình
quản lý thu. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Phòng Cấp sổ, thẻ.
- Phòng Cấp sổ thẻ: Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, cấp sổ BHXH (đối với
trường hợp chưa sổ BHXH), thẻ BHYT chuyển kết quả giải quyết
cho bộ phận một cửa.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử thể chuyển
qua internet….
Thành phần số lượng hồ
1. Đơn vị:
- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng kinh
doanh hoặc Giấy phép hoạt động.
- Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).
- Đối với đơn vị đăng đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần: văn bản
đăng ký phương thức đóng của đơn vị (Mẫu D01-TS), kèm theo:
+ Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị;
+ Phương thức trả lương cho người lao động.
2. Người lao động: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS), kèm
theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH,
Hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH cho doanh nghiệp - Trang 2
Hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH cho doanh nghiệp - Người đăng: Truong Congthanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH cho doanh nghiệp 9 10 262