Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch đào tạo

Được đăng lên bởi cnmntchc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
<CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ
CÔNG NGHỆ ABC>
<Đơn vị: ............>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------&----------

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÔNG TY NĂM1 ........
A) Đào tạo cấp Công ty/Chi nhánh
I. Tổ chức đào tạo :

Lĩnh vực/Môn
đào tạo

STT

Cấp tổ
chức
đào tạo2

Hình
thức
đào tạo3

Số
người
tham
dự
( ghi rõ
số người
tham dự
của từng
bộ phận
để tính
lượt đào
tạo)

Tổ chức
cung cấp
dịch vụ
đào
tạo/Giảng
viên
(ghi tên tổ
chức dự định
nếu có)

Thời
lượng dự
kiến
(h đào
tạo)

Thời
lượng dự
kiến
(ngày)

Thời

Thời

Thời
gian dự
kiến

Dự
trù
Ngân
sách

Bộ
phận/Cô
ng
ty/Tập
đoàn

Tổng số:
Dự trù ngân sách tổ chức đào tạo cấp Công ty/Chi nhánh:
II. Thi định kỳ/chuyên môn định kỳ Công ty/Chi nhánh
1) Thời gian dự kiến:
2) Nội dung dự kiến:
Dự trù ngân sách thi định kỳ/thi chuyên môn định kỳ:
Tổng Ngân sách dự trù đào tạo cấp Công ty/Chi nhánh:

B) Đào tạo cấp đơn vị/bộ phận 4
1.

Đào tạo cấp đơn vị/bộ phận:

Hình thức đào

Số người

Tổ

Thời

Sử dụng cho Công ty/Chi nhánh (khi sử dụng cho công ty, bỏ “/Chi nhánh” đi và ngược lại)
Ghi rõ cấp tổ chức đào tạo là “Công ty” hay “Chi nhánh” (để làm rõ trong kế hoạch đào tạo năm của Công ty/Chi nhánh)
3 Ghi rõ hình thức đào tạo là “Tổ chức lớp, hội thảo bên trong/ngoài cty” hay “thi chứng chỉ trong nước/nước ngoài”
1
2

4

Dùng chung cho cấp Trung tâm của Công ty/Chi nhánh

3.03-BM/NS/HDCV/ABC

v1/0

Dự trù

Lĩnh vực/Môn
đào tạo

STT

tạo

chức
cung
cấp
dịch vụ
đào
tạo/Giả
ng viên

tham dự
( ghi rõ số
người tham
dự của từng
bộ phận để
tính lượt
đào tạo)

5

(ghi tên tổ
chức dự
định nếu
có)

lượng
dự kiến
(h đào
tạo)

lượng dự
kiến
(ngày)

gian dự
kiến

Tổng số:
Dự trù ngân sách tổ chức đào tạo cấp Đơn vị/Bộ phận:
2.

STT

Thi chứng chỉ:

Loại
chứng
chỉ
đăng ký

Lĩnh vực/Môn
thi chứng chỉ

6

Số người
tham dự
( ghi rõ số
người tham
dự của
từng bộ
phận để
tính lượt
đào tạo)

Tổ
chức
cung
cấp
dịch vụ
đào
tạo/Giả
ng viên
(ghi tên tổ
chức dự
định nếu
có)

Thời
lượng dự
kiến
(h đào
tạo)

Thời
lượng dự
kiến
(ngày)

Thời
gian dự
kiến

Dự
trù
Ngân
sách

Tổng số:
Dự trù ngân sách thi chứng chỉ:
Tổng ngân sách dự trù đào tạo cấp bộ phận:

C) Tổng Ngân sách đào tạo dự trù cho cả Công ty/Chi nhánh

..............., ngày
Phê duyệt7

5
6

Người xem xét8

tháng

Người lập9

Ghi rõ hình thức đào tạo là “Tổ chức lớp, hội thảo bên trong/ngoài cty” hay “thi chứng chỉ trong nước/nước ngoài
Ghi rõ loại chứng chỉ: “thuộc Chuyên môn” hay”không thuộc chuyên môn”

Tổng Giám đốc Công ty/Giám đốc Chi nhánh
Cán...
<CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ
CÔNG NGHỆ ABC>
<Đơn vị: ............>
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------&----------
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÔNG TY NĂM
1
........
A) Đào tạo cấp Công ty/Chi nhánh
I. Tổ chức đào tạo :
STT
Lĩnh vực/Môn
đào tạo
Cấp tổ
chức
đào tạo
2
Hình
thức
đào tạo
3
Số
người
tham
dự
( ghi rõ
số người
tham dự
của từng
bộ phận
để tính
lượt đào
tạo)
Tổ chức
cung cấp
dịch vụ
đào
tạo/Giảng
viên
(ghi tên tổ
chức dự định
nếu có)
Thời
lượng dự
kiến
(h đào
tạo)
Thời
lượng dự
kiến
(ngày)
Thời
gian dự
kiến
Dự
trù
Ngân
sách
Bộ
phận/Cô
ng
ty/Tập
đoàn
Tổng số:
Dự trù ngân sách tổ chức đào tạo cấp Công ty/Chi nhánh:
II. Thi định kỳ/chuyên môn định kỳ Công ty/Chi nhánh
1) Thời gian dự kiến:
2) Nội dung dự kiến:
Dự trù ngân sách thi định kỳ/thi chuyên môn định kỳ:
Tổng Ngân sách dự trù đào tạo cấp Công ty/Chi nhánh:
B) Đào tạo cấp đơn vị/bộ phận
4
1. Đào tạo cấp đơn vị/bộ phận:
Hình thức đào Số người Tổ Thời Thời Thời Dự trù
1
Sử dụng cho Công ty/Chi nhánh (khi sử dụng cho công ty, bỏ “/Chi nhánh” đi và ngược lại)
2
Ghi rõ cấp tổ chức đào tạo là “Công ty” hay “Chi nhánh” (để làm rõ trong kế hoạch đào tạo năm của Công ty/Chi nhánh)
3
Ghi rõ hình thức đào tạo là “Tổ chức lớp, hội thảo bên trong/ngoài cty” hay “thi chứng chỉ trong nước/nước ngoài”
4
Dùng chung cho cấp Trung tâm của Công ty/Chi nhánh
3.03-BM/NS/HDCV/ABC v1/0
kế hoạch đào tạo - Trang 2
kế hoạch đào tạo - Người đăng: cnmntchc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
kế hoạch đào tạo 9 10 134