Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch hoàn nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 3884 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 5
Keá hoaïch hoaù nguoàn nhaân löïc trong
caùc cô quan quaûn lyù haønh chính nhaø
nöôùc.
I. Keá hoaïch hoaù trong hoaït ñoäng cuûa
caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc.
II.Nhöõng ñaëc tröng cuûa keá hoaïch hoaù
trong caùc cô quan quaûn lyù haønh chính
nhaø nöôùc.

III.Vai troø cuûa keá hoaïch hoùa nguoàn
nhaân löïc trong caùc cô quan haønh
chính nhaø nöôùc.
IV.Keá hoaïch hoaù nguoàn nhaân löïc laø moät
boä phaän cuûa keá hoaïch hoaù phaùt trieån.
V.Nhöõng noäi dung chuû yeáu cuûa keá
hoaïch hoaù nguoàn nhaân löïc trong heä
thoáng caùc cô quan haønh chính nhaø
nöôùc.

I. Keá hoaïch hoaù trong hoaït ñoäng cuûa
caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc.
 Trong hoaït ñoäng quaûn lyù, keá hoaïch hoaù ñöôïc
coi nhö laø moät trong nhöõng chöùc naêng cô baûn.
Keá hoaïch hoaù noùi chung vaø keá hoaïch hoaù
nguoàn nhaân löïc cuûa toå chöùc noùi rieâng laø moät
tieán trình nhaèm xaùc ñònh:
 Nhöõng vieäc caàn phaûi laøm?
 Laøm nhö theá naøo?
 Laøm khi naøo?
 Vaø ai laøm nhöõng vaán ñeà ñoù?

Ñoù cuõng gioáng nhö nhöõng caâu hoûi cho moät nhaø
saûn xuaát, kinh doanh phaûi traû lôøi khi muoán
thaønh laäp moät ñôn vò saûn xuaát, kinh doanh.

Coù theå hieåu raèng, keá hoaïch hoaù nhö
laø vieäc xaây döïng moät caùi caàu ñeå
cho toå chöùc noái hieän taïi ñeán töông
lai.

 Trong neàn kinh teá keâù hoaïch hoaù taäp trung bao
caáp tröôùc ñaây, keá hoaïch hoaù cuõng nhö heä thoáng
keá hoaïch ñöôïc coi nhö laø yeáu toá troïng taâm cuûa
hoaït ñoâïng quaûn lyù nhaø nöôùc.
Tuy nhieân, khaù nhieàu vaán ñeà mang tính khoa hoïc
cuûa vieäc laäp keá hoaïch chöa thöïc söï ñöôïc quan
taâm ñuùng möùc neân neàn kinh teá döïa treân “keá
hoaïch” ñaùng leõ ra raát thaønh coâng laïi toû ra keùm

caùc
nhaø quaûn lyù khoâng taäp trung bao
caáp, khoâng coù keá hoaïch.
hieäu quaû so vôùi nhöõng neàn kinh teá maø

 Keá hoaïch treân nguyeân taéc laø taïo tieàn ñeà cho
caùc söï kieän seõ xaûy ra. Măïc duø, caùc söï kieän seõ
xaûy ra mang tính döï ñoaùn, döï baùo; nhöng neáu
khoâng coù keá hoaïch hoaù thì möùc ñoä ngaãu nhieân
cuûa söï kieän seõ lôùn hôn vaø taùc ñoäng cuûa noù cuõng
seõ lôùn hôn söï vaân ñoäng vaø phaùt trieån cuûa neàn
kinh teá xaõ hoäi.
Keá hoaïch hoaù seõ taïo cô hoäi ñeå coù theå giaûm ñoä
ngaãu nhieân cuûa vaán ñeà; taäp trung nhieàu hôn
vaøo muïc tieâu; nghieân cöùu ñöôïc caùc phöông
phaùp khaùc nhau ñeå ñaït muïc tieâu moät caùch hieäu
quaû; vaø cuõng laø cô sôû ñeå nhaø quaûn lyù ñeå kieåm
soaùt.

 Keá hoaïch hoaù laø moät tieán trình vaø laø
moät heä thoáng cuûa nhi...
Chöông 5
Keá hoaïch hoaù nguoàn nhaân löïc trong
caùc cô quan quaûn l haønh chính nhaø
nöôùc.
I. Keá hoaïch hoaù trong hoaït ñoäng cuûa
caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc.
II.Nhöõng ñaëc tröng cuûa keá hoaïch hoaù
trong caùc cô quan quaûn lyù haønh chính
nhaø nöôùc.
Kế hoạch hoàn nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch hoàn nguồn nhân lực - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Kế hoạch hoàn nguồn nhân lực 9 10 92