Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch Marketing xuất khẩu bột mì và các sản phẩm từ bột mì sang Malaysia

Được đăng lên bởi cayxanhbonmua
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1802 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Kế hoạch Marketing xuất khẩu bột mì và các sản phẩm từ bột mì sang Malaysia.

MỤC LỤC
Chương 1..........................................................................................................................2
1.1 – THỊ TRƯỜNG:....................................................................................................2
1.2 – PHỎNG ĐOÁN NHU CẦU THỊ TRƯỜNG:....................................................20
1.3 – MA TRẬN “SỨC HÚT THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH
CỦA DOANH NGHIỆP”:...........................................................................................21
Chương 2........................................................................................................................23
2.1 – ĐẶC ĐIỂM KÊNH PHÂN PHỐI Ở MALAYSIA VÀ INDONESIA:.............23
2.2 – LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG:......................28
Chương 3........................................................................................................................30
3.1 – CỐT LÕI SẢN PHẨM:......................................................................................30
3.2 – BAO BÌ SẢN PHẨM:........................................................................................30
Chương 4........................................................................................................................37
4.1 – PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI ĐẾN GIÁ SẢN
PHẨM:........................................................................................................................37
4.2 – XEM XÉT CÁC YÊU TỐ CỦA MARKETING – MIX:..................................40
4.3 – ĐỊNH MỨC GIÁ CỤ THỂ:...............................................................................42
Chương 5........................................................................................................................44
5.1 – PHÂN TÍCH HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI Ở CÁC THỊ TRƯỜNG HIỆN
TẠI:.............................................................................................................................44
5.2 – HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI MALAYSIA:.......................................47
Chương 6........................................................................................................................50
6.1 – CÁC TIÊU CHÍ CHUNG CHO 2 THỊ TRƯỜNG:............................................50
6.2 – CÁC CHIẾN LƯỢC ÁP DỤNG CHUNG CHO CẢ 2 THỊ TRƯỜNG:...........51
6.3 – CHIẾN LƯỢC ÁP DỤNG RIÊNG CHO THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP:....5...
Kế hoạch Marketing xuất khẩu bột mì và các sản phẩm từ bột mì sang Malaysia.
MỤC LỤC
Chương 1..........................................................................................................................2
1.1 – THỊ TRƯỜNG:....................................................................................................2
1.2 – PHỎNG ĐOÁN NHU CẦU THỊ TRƯỜNG:....................................................20
1.3 – MA TRẬN “SỨC HÚT THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH
CỦA DOANH NGHIỆP”:...........................................................................................21
Chương 2........................................................................................................................23
2.1 – ĐẶC ĐIỂM KÊNH PHÂN PHỐI Ở MALAYSIA VÀ INDONESIA:.............23
2.2 – LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG:......................28
Chương 3........................................................................................................................30
3.1 – CỐT LÕI SẢN PHẨM:......................................................................................30
3.2 – BAO BÌ SẢN PHẨM:........................................................................................30
Chương 4........................................................................................................................37
4.1 – PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI ĐẾN GIÁ SẢN
PHẨM:........................................................................................................................37
4.2 – XEM XÉT CÁC YÊU TỐ CỦA MARKETING – MIX:..................................40
4.3 – ĐỊNH MỨC GIÁ CỤ THỂ:...............................................................................42
Chương 5........................................................................................................................44
5.1 – PHÂN TÍCH HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI Ở CÁC THỊ TRƯỜNG HIỆN
TẠI:.............................................................................................................................44
5.2 – HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI MALAYSIA:.......................................47
Chương 6........................................................................................................................50
6.1 – CÁC TIÊU CHÍ CHUNG CHO 2 THỊ TRƯỜNG:............................................50
6.2 – CÁC CHIẾN LƯỢC ÁP DỤNG CHUNG CHO CẢ 2 THỊ TRƯỜNG:...........51
6.3 – CHIẾN LƯỢC ÁP DỤNG RIÊNG CHO THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP:....52
6.4 – DỰ TRÙ KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG CHIÊU THỊ:...................................53
Chương 7........................................................................................................................54
7.1 – THỜI GIAN THỰC HIỆN:................................................................................54
7.2 – DỰ TRÙ KINH PHÍ:..........................................................................................56
1
Kế hoạch Marketing xuất khẩu bột mì và các sản phẩm từ bột mì sang Malaysia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch Marketing xuất khẩu bột mì và các sản phẩm từ bột mì sang Malaysia - Người đăng: cayxanhbonmua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Kế hoạch Marketing xuất khẩu bột mì và các sản phẩm từ bột mì sang Malaysia 9 10 537