Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch nội dung đổi mới

Được đăng lên bởi mnnaloc-mk
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG KHƯƠNG

TRƯỜNG MẦM NON NA LÓC
Số: 03 / KH –MNNL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Na Lốc, ngày17 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NỘI DUNG ĐỔI MỚI
Năm học 2015-2016
Căn cứ..........
Trường mầm non Na Lốc đăng ký nội dung đổi mới tạo chuyển biến nổi bật
và quyết tâm thực hiện trong năm học 2015-2016: “ Bồi dưỡng kỹ năng sư phạm
để nâng cao chất lượng giảng dạy cho giáo viên”.
1. Đánh giá thực trạng tại đơn vị:
- Trường mầm non Pha Long thuộc xã cao biên giới, chiếm 100% học sinh là
con em dân tộc thiểu số. Năm học 2015 -2016 trường có tổng số 14 nhóm lớp với 280
học sinh. Trong đó, trẻ 5T: 96; trẻ 4 tuổi: 94; trẻ 3 tuổi : 90; trẻ 0- 2 tuổi: 45
- Đội ngũ giáo viên: Tổng số: 28 giáo viên. Trong đó trình độ đào tạo:
+ ĐH: 2; CĐ: 10; TC: 16
- Chất lượng giảng dạy của giáo viên: Qua quá trình thăm lớp dự giờ, đánh giá
chất lượng giảng dạy của giáo viên, tôi nhận thấy 100% giáo viên đều nắm vững
phương pháp giảng dạy, cung cấp đủ kiến thức theo yêu cầu đặt ra nhưng về kỹ năng
xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục còn rất nhiều hạn chế. Đặc biệt là kỹ năng
xác định mục tiêu, nội dung cơ bản của các hoạt động giáo dục còn lúng túng, chưa
sát với trình độ nhận thức của học sinh. Hoặc kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục
theo hướng tích hợp, chưa biết sử dụng các phương pháp để phát huy tính tích cực,
sáng tạo của trẻ. Hình thức tổ chức chưa phong phú, còn mang tính chất dập khuôn,
máy móc, tác phong sư phạm còn cứng nhắc, sử lý tình huống chưa linh hoạt. Trong
tổng số 28Gv chỉ có 6 GV có kỹ năng sư phạm tốt; 15 GV có kỹ năng đạt loại khá, 7
giáo viên ở mức trung bình, do vậy mà hàng năm tỷ lệ giáo viên tham gia hội giảng
cấp huyện còn rất thấp( đạt 2/28 = 7,1%). Từ những nguyên nhân của thực trạng đó,
trường mầm non Pha Long lựa chọn nội dung đổi mới tạo chuyển biến trong năm
học: “Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục cho giáo viên”
Trong quá tình thực hiện tôi gặp phải một số những thuận lợi, khó khăn sau:
* Thuận lợi:
Nhà trường có đội ngũ giáo viên năng động, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có tinh
thần tự học tập bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ.
Tỷ lệ giáo viên có trình độ chuyên môn trên chuẩn tương đối cao, đạt 61%
* Khó khăn:
Là một trường vùng cao, các điểm trường cách xa nhau nên không thuận lợi
cho việc kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động giáo dục của giáo viên.
Địa bàn xã chiếm 100% là con em dân tộc thiểu số nên trình độ nhận thứ...
PHNG GD&ĐT MƯNG KHƯƠNG
  !"#$%%&
'()*+,-Na Lốc, ngày17 tháng 9 năm 2015
-./012345
67%89*:;<9*:=

Căn cứ..........
Trường mầm non Na Lốc đăng ký nội dung đổi mới tạo chuyển biến nổi bật
và quyết tâm thực hiện trong năm học 2015-2016: Bồi dưỡng kỹ năng sư phạm
để nâng cao chất lượng giảng dạy cho giáo viên”.
:>?$%@A?B% BC#$@B#ADE$FG)
- Trường mầm non Pha Long thuộc cao biên giới, chiếm 100% học sinh
con em dân tộc thiểu số. Năm học 2015 -2016 trường tổng số 14 nhóm lớp với 280
học sinh. Trong đó, trẻ 5T: 96; trẻ 4 tuổi: 94; trẻ 3 tuổi : 90; trẻ 0- 2 tuổi: 45
- Đội ngũ giáo viên: Tổng số: 28 giáo viên. Trong đó trình độ đào tạo:
+ ĐH: 2; CĐ: 10; TC: 16
- Chất lượng giảng dạy của giáo viên: Qua quá trình thăm lp dự giờ, đánh giá
chất lượng giảng dạy của giáo viên, tôi nhận thấy 100% giáo viên đều nắm vững
phương pháp giảng dạy, cung cấp đủ kiến thức theo yêu cầu đặt ra nhưng về kỹ năng
xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục còn rất nhiều hạn chế. Đặc biệt là kỹ năng
xác định mục tiêu, nội dung bản của các hoạt động giáo dục còn lúng túng, chưa
sát với trình độ nhận thức của học sinh. Hoặc kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục
theo hướng tích hợp, chưa biết s dụng các phương pháp để phát huy tính tích cực,
sáng tạo của trẻ. Hình thức t chức chưa phong phú, còn mang tính chất dập khuôn,
máy móc, tác phong sư phạm còn cứng nhắc, s tình huống chưa linh hoạt. Trong
tổng số 28Gv chỉ có 6 GV kỹ ng phạm tốt; 15 GV kỹ năng đạt loại khá, 7
giáo viên mức trung bình, do vậy hàng năm t lệ giáo viên tham gia hội giảng
cấp huyện còn rất thấp( đạt 2/28 = 7,1%). Từ những nguyên nhân của thực trạng đó,
trường mầm non Pha Long lựa chọn nội dung đổi mới tạo chuyển biến trong năm
học: “Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục cho giáo viên”
Trong qtình thc hini gp phải một số nhng thun lợi, khó khăn sau:
H%I$JA)
Nhà trường có đội ngũ giáo vn năng động, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có tinh
thần tự học tập bồi dưỡng chuyên môn đểng cao nghiệp vụ.
Tỷ lệ go viên trình độ chuyên môn trên chuẩn tương đối cao, đạt 61%
H-%KL%6$)
Là một trưng vùng cao,c điểm trường cách xa nhau nên không thun li
cho vic kim tra, giámt thưng xuyên các hot đng giáo dc ca giáo viên.
Địa bàn xã chiếm 100% là con em dân tộc thiểu số nên trình độ nhận thức ca học
sinh còn rất nhiều hạn chế.
kế hoạch nội dung đổi mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch nội dung đổi mới - Người đăng: mnnaloc-mk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
kế hoạch nội dung đổi mới 9 10 148