Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch xây dựng đầu tư công trung hạn

Được đăng lên bởi linhchi8427
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 549 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

-----------------------------

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Số: 628/BKHĐT-TH

------------------------------------------------------

Hµ Néi, ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2015

HƯỚNG DẪN
LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020
(Tài liệu phục vụ Hội nghị hướng dẫn lập
kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
tại Hà Nội ngày 02 tháng 02 năm 2015)

Để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg
ngày 05 tháng 8 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản hướng dẫn
số 5318/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 8 năm 2014. Để phục vụ cho công tác lập
kế hoạch đầu tư trung hạn của các bộ, ngành và địa phương, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư xin hệ thống lại và hướng dẫn cụ thể thêm như sau:
I. PHẠM VI VÀ CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
CÔNG

1. Phạm vi lập kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của các bộ, ngành
và địa phương bao gồm: Kế hoạch đầu tư từ các nguồn: vốn NSNN; vốn trái
phiếu Chính phủ; vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân
đối ngân sách nhà nước; vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước
ngoài; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn trái phiếu chính
quyền địa phương và các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương.
2. Căn cứ và nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm
2016-2020
Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 phải được
thực hiện theo đúng các căn cứ và nguyên tắc quy định trong Luật Đầu tư
công và Chỉ thị số 23/CT-TTg, trong đó các bộ, ngành và địa phương cần lưu
ý:
- Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn phải nhằm thực hiện các mục
tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; phải phù hợp

với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư
của các thành phần kinh tế khác trong và ngoài nước, cũng như của từng
ngành, lĩnh vực và địa phương.
- Đối với các dự án khởi công mới trong 5 năm 2016-2020 ngay từ năm
2015 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 bộ, ngành và địa phương phải bố trí đủ
vốn chuẩn bị đầu tư để trình duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư.
- Trong tổng số vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, đối với
từng nguồn vốn, các bộ, ngành, địa phương chỉ phân bổ 85% tổng số vốn, còn
lại 15% để dự phòng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế
hoạch đầu tư công trung hạn trong từng năm cụ thể.
3. Xác định chương...
Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t
-----------------------------
Số: 628/BKHĐT-TH
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
------------------------------------------------------
Hµ Néi, ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2015
HƯỚNG DẪN
LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020
(Tài liệu phục vụ Hội nghị hướng dẫn lập
kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
tại Hà Nội ngày 02 tháng 02 năm 2015)
Để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch đầu công trung hạn giai
đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg
ngày 05 tháng 8 năm 2014, Bộ Kế hoạch Đầu đã văn bản hướng dẫn
số 5318/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 8 năm 2014. Để phục vụ cho công tác lập
kế hoạch đầu trung hạn của các bộ, ngành địa phương, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư xin hệ thống lại và hướng dẫn cụ thể thêm như sau:
I. PHẠM VI VÀ CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU
CÔNG
1. Phạm vi lập kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của các bộ, ngành
địa phương bao gồm: Kế hoạch đầu từ các nguồn: vốn NSNN; vốn trái
phiếu Chính phủ; vốn từ nguồn thu đlại cho đầu nhưng chưa đưa vào cân
đối ngân sách nhà nước; vốn ODA vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước
ngoài; vốn tín dụng đầu phát triển của Nhà nước; vốn trái phiếu chính
quyền địa phương và các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương.
2. Căn cứ và nguyên tắc lập kế hoạch đầu công trung hạn 5 năm
2016-2020
Việc lập kế hoạch đầu công trung hạn 5 năm 2016-2020 phải được
thực hiện theo đúng các căn cứ nguyên tắc quy định trong Luật Đầu
công Chỉ thị số 23/CT-TTg, trong đó các bộ, ngành và địa phương cần lưu
ý:
- Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn phải nhằm thực hiện các mục
tiêu, định hướng phát triển kinh tế - hội 5 năm 2016-2020; phải phù hợp
Kế hoạch xây dựng đầu tư công trung hạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch xây dựng đầu tư công trung hạn - Người đăng: linhchi8427
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Kế hoạch xây dựng đầu tư công trung hạn 9 10 583