Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán cho vay từng lần

Được đăng lên bởi mimimoon2104
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 593 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế toán cho vay từng lần
Ngân hàng cho vay ngắn hạn (thời hạn tối đa 12 tháng) dưới hình thức cho vay từng lần
đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ, đời sống. Cho vay từng lần (cho vay theo món) thuộc loại tín dụng ứng trước và có
các đặc điểm sau:
- Thường được áp dụng với người vay không có nhu cầu vay vốn thường xuyên hoặc vay có
tính chất thời vụ. Ngân hàng xét duyệt cho vay từng lần theo từng đối tượng cho vay cụ
thể, như cho vay mua nguyên vật liệu để sản xuất, cho vay dự trữ hàng hoá để bán, cho vay
chi phí trong sản xuất nông nghiệp…
- Giải ngân một lần toàn bộ hạn mức tín dụng
- Định kỳ hạn nợ cụ thể cho khoản cho vay; Người vay trả nợ một lần khi đáo hạn.
Những đặc điểm nêu trên có liên quan trực tiếp đến quy trình kế toán cho vay từng lần.
1. Kế toán khi cho vay (giai đoạn giải ngân)
Hồ sơ xin vay theo quy định của chế độ tín dụng do người vay nộp vào, sau khi được cán bộ
tín dụng thẩm định và giám đốc ngân hàng duyệt cho vay, được chuyển sang kế toán để
kiểm soát và giải ngân toàn bộ số tiền cho vay theo hạn mức tín dụng ghi trên hợp đồng tín
dụng (hoặc khế ước vay tiền, sổ cho vay).
Căn cứ vào chứng từ như giấy lĩnh tiền mặt (nếu giải ngân bằng tiền mặt), hoặc uỷ nhiệm
chi (nếu giải ngân bằng chuyển khoản) kế toán vào sổ chi tiết hoặc nhập dữ liệu vào máy
tính.
Bút toán phản ánh giai đoạn giải ngân:
Nợ: TK Cho vay ngắn hạn/ Nợ đủ tiêu chuẩn thích hợp (TK2111)
Có: – TK Tiền mặt (nếu giải ngân bằng tiền mặt) (TK1011), hoặc
-TK Tiền gửi người thụ hưởng (TK4211) (nếu cho vay bằng chuyển khoản thanh toán cùng
ngân hàng), hoặc
- TK Thanh toán vốn giữa các ngân hàng thích hợp (nếu cho vay bằng chuyển khoản thanh
toán khác ngân hàng)
Đối với các khoản vay có tài sản thế chấp, cầm cố, kế toán căn cứ vào biên bản định giá tài
sản thế chấp, cầm cố để hạch toán ngoại bảng, ghi:

Nhập: TK 994 “TS cầm cố, thế chấp của khách hàng”
Giấy đề nghị vay vốn, hợp đồng tín dụng hay khế ước vay tiền lập mỗi loại 2 bản để trả lại
người vay mỗi loại một bản, một bản kế toán lưu giữ để theo dõi thu nợ và được lưu vào
trong hồ sơ vay vốn của khách hàng vay cùng với các giấy từ pháp lý xác nhận quyền sở
hữu hợp pháp đối với các tài sản thế chấp, cầm cố.
Trong hồ sơ vay vốn của từng khách hàng vay, hợp đồng tín dụng được sắp xếp theo trật
tự kỳ hạn nợ để theo dõi thu hồi nợ. Nếu kế toán cho vay đã được tin học hoá thì phần hạch
toán và phần theo dõi kỳ hạn nợ được thực hiện trên máy vi tính theo chương trình phần
...
Kế toán cho vay tng ln
Ngân hàng cho vay ngắn hạn (thời hạn tối đa 12 tháng) dưới hình thức cho vay từng lần
đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ, đời sống. Cho vay từng lần (cho vay theo món) thuộc loại tín dụng ứng trước và có
các đặc điểm sau:
- Thường được áp dụng với người vay không có nhu cầu vay vốn thường xuyên hoặc vay có
tính chất thời vụ. Ngân hàng xét duyệt cho vay từng lần theo từng đối tượng cho vay cụ
thể, như cho vay mua nguyên vật liệu để sản xuất, cho vay dự trữ hàng hoá để bán, cho vay
chi phí trong sản xuất nông nghiệp…
- Giải ngân một lần toàn bộ hạn mức tín dụng
- Định kỳ hạn nợ cụ thể cho khoản cho vay; Người vay trả nợ một lần khi đáo hạn.
Những đặc điểm nêu trên có liên quan trực tiếp đến quy trình kế toán cho vay từng lần.
1. Kế toán khi cho vay (giai đoạn giải ngân)
Hồ sơ xin vay theo quy định của chế độ tín dụng do người vay nộp vào, sau khi được cán bộ
tín dụng thẩm định và giám đốc ngân hàng duyệt cho vay, được chuyển sang kế toán để
kiểm soát và giải ngân toàn bộ số tiền cho vay theo hạn mức tín dụng ghi trên hợp đồng tín
dụng (hoặc khế ước vay tiền, sổ cho vay).
Căn cứ vào chứng từ như giấy lĩnh tiền mặt (nếu giải ngân bằng tiền mặt), hoặc uỷ nhiệm
chi (nếu giải ngân bằng chuyển khoản) kế toán vào sổ chi tiết hoặc nhập dữ liệu vào máy
tính.
Bút toán phản ánh giai đoạn giải ngân:
Nợ: TK Cho vay ngắn hạn/ Nợ đủ tiêu chuẩn thích hợp (TK2111)
Có: – TK Tiền mặt (nếu giải ngân bằng tiền mặt) (TK1011), hoặc
-TK Tiền gửi người thụ hưởng (TK4211) (nếu cho vay bằng chuyển khoản thanh toán cùng
ngân hàng), hoặc
- TK Thanh toán vốn giữa các ngân hàng thích hợp (nếu cho vay bằng chuyển khoản thanh
toán khác ngân hàng)
Đối với các khoản vay có tài sản thế chấp, cầm cố, kế toán căn cứ vào biên bản định giá tài
sản thế chấp, cầm cố để hạch toán ngoại bảng, ghi:
Kế toán cho vay từng lần - Trang 2
Kế toán cho vay từng lần - Người đăng: mimimoon2104
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế toán cho vay từng lần 9 10 697